UGT INFORMA: Concurs oposició procés estabilització. Termini de presentació de sol·licituds.

Resolució de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’estableix el termini de presentació de sol·licituds del procediment selectiu de concurs oposició als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques i professors d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per l’Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

 

Mitjançant l’Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es va convocar procediment selectiu de concurs oposició als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques i professors d’Arts Plàstiques i Disseny (DOGV núm. 9500; correcció d’errors DOGV núm. 9526).

La seua base 3.1 estableix que les persones que desitgen participar en el procés selectiu hauran d’emplenar el model oficial de sol·licitud necessàriament en seu electrònica i que el termini de presentació de sol·licituds es publicarà per resolució de la directora general de Personal Docent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en compliment de la qual cosa, resolc:

Primer

El termini de presentació de sol·licituds d’aquest procediment serà des del dia 20 de febrer de 2023, a les 10.00 hores, fins el dia 20 de març de 2023, a les 15.00 hores.

Segon

Les sol·licituds s’emplenaran mitjançant el model oficial de sol·licitud, que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es) i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones) o (https://estabilizacion-edu.gva.es).

Les sol·licituds hauran d’emplenar-se, obligatòriament, en seu electrònica utilitzant qualsevol dels sistemes d’identificació o signatura electrònica admesos en la pròpia seu electrònica i hauran de realitzar-se els següents tràmits:

1 r Emplenament, acreditació de requisits, pagament de taxes i registre de la sol·licitud de participació, dins del termini comprés entre les 10:00 hores del dia 20/02/2023 y les 15:00 hores del dia 20/03/2023.

2 n Petició de cita prèvia telemàtica per a l’aportació de documentació acreditativa dels mèrits, en el termini comprés entre les 10:00 hores del dia 21/02/2023 i les 15: hores del dia 21/03/2023.

3 r Aportació de la documentació acreditativa dels mèrits per a cada especialitat sol·licitada, en la data assignada al sol·licitar la cita prèvia.

No serà vàlida la presentació de la sol·licitud ni dels documents per mitjans diferents als establits en la convocatòria, excepte quan l’Administració ho requerisca específicament. El personal participant es responsabilitzarà de la veracitat dels documents

Tercer

Aquelles sol·licituds emplenades o registrades per altres mitjans diferents a la via telemàtica indicada es tindran per no presentades en termini.

Igualment les persones que inicien el procés d’inscripció telemàtica però, havent pagat la taxa, no el finalitzen registrant la sol·licitud en el termini indicat en el punt primer d’aquesta resolució, es tindran per no presentades en termini.

La no presentació de la sol·licitud, així com no realitzar el pagament de les taxes en el temps i forma establit, suposarà la inadmissió o exclusió de la persona aspirant, que perdrà qualsevol dret de participació en aquest procediment selectiu.

  ACCÈS A LA NORMATIVA

UGT INFORMA: Concurs oposició procés estabilització. Convocatòria.