UGT INFORMA: Sol·licitud de reducció horària per a personal docent majors de 55 anys

Model per a sol·licitar la reducció horària per a personal docent major de 55 anys.

NORMATIVA QUE HO REGULA.

-Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació 105. Mesures per al professorat de centres públics.

2. Les Administracions educatives, respecte al professorat dels centres públics, afavoriran:

e) La reducció de jornada lectiva d’aquells professors majors de 55 anys que ho sol·liciten, amb la corresponent disminució proporcional de les retribucions. Podran, així mateix, afavorir la substitució parcial de la jornada lectiva per activitats d’una altra naturalesa sense reducció de les seues retribucions.

– ORDRE de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’aproven les instruccions que regulen l’organització i el funcionament dels centres docents que impartisquen ensenyaments de segon cicle d’Educació Infanti Preescolar, Prevaldria, General Bàsica, Educació Especial, Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, sostinguts amb fons públics i dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.

ANNEX I Instruccions per les quals es regulen l’organització i el funcionament dels centres que impartisquen ensenyaments de segon cicle d’Educació Infantil, Preescolar, Primària, General Bàsica i Educació Especial sostinguts amb fons públics i dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana i ANNEX II Instruccions per les quals es regulen l’organització i el funcionament dels centres que impartisquen ensenyaments d´Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, sostinguts amb fons públics i dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.

II. Horari del personal docent

– Reduir l’horari lectiu del personal  docent amb 55 o més anys d’edat quan els interessats el sol·liciten formalment a la direcció.

El personal docent de 55 o més anys realitzaran activitats complementàries fins a completar les 23h setmanals en (Annex I)18 hores (Annex II)

– Organitzar i elaborar recursos didàctics;

– Atendre la biblioteca;

– Realitzar activitats de laboratori

 – Organitzar i realitzar activitats per a la normalització lingüística.

L’horari lectiu dels mestres, docència o altres modalitats, hauran de realitzar-se en coincidència amb l’horari lectiu de l’alumne.

-DECRET 58/2021, de 30 d’abril, del Consell, sobre jornada lectiva del personal docent i número màxim d’alumnat per unitat en centres docents no universitaris.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.