COMISSIÓ DE SERVEIS 2023

COS DE MESTRES

1. Convocatòria

2. Participació

ANUNCI DE PARTICIPACIÓ: 

SOL·LICITUD GENERAL DE PARTICIPACIÓ:


4. Petició Telemàtica

S’informa que a partir de les 10:00 hores del 4 de juliol de 2023 i fins a les 10:00 hores del 9 de juliol de 2023, es podran realitzar les peticions telemàtiques de comissions de serveis per causes socials per al curs 2023-2024, de conformitat amb la resolució de la Direcció General de Personal Docent de 4 de maig de 2023.
 

Accés a la petició telemàtica mitjançant OVIDOC

Lligen-me abans d’accedir a OVIDOC.

Accés al tràmit de Comissió de Servei por Motius Socials 2023/2024

Tràmit: Comissió de Servei per Motius Socials 2023/2024

Pot realitzar consultes mitjançant el correu comisiones_servicio@gva.es

SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS

1. Convocatòria

2. Participació

ANUNCI DE PARTICIPACIÓ 

SOL·LICITUD GENERAL DE PARTICIPACIÓ:


4. Petició Telemàtica

S’informa que a partir de les 10:00 hores del 4 de juliol de 2023 i fins a les 10:00 hores del 9 de juliol de 2023, es podran realitzar les peticions telemàtiques de comissions de serveis per causes socials per al curs 2023-2024, de conformitat amb la resolució de la Direcció General de Personal Docent de 4 de maig de 2023.
 

Accés a la petició telemàtica mitjançant OVIDOC

Lligen-me abans d’accedir a OVIDOC.

Accés al tràmit de Comissió de Servei por Motius Socials 2023/2024

Tràmit: Comissió de Servei per Motius Socials 2023/2024

Pot realitzar consultes mitjançant el correu comisiones_servicio@gva.es


LLOCS ESPECÍFICS. PRÒRROGA DE LES DESTINACIONS EN COMISSIÓ DE SERVEI

De les destinacions obtingudes en comissió de serveis en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent i de la Resolució de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent. 

[Data Pub.: 12/06/2023]

TERMINI SOL·LICITUD PRÒRROGA: Cinc dies hàbils. Emplenar l’ANNEX I que ser`enviat al seu compte de correu electrònic . Des del 13/06/2023 fins al 19/06/2023.

ANUNCI DE PARTICIPACIÓ

Tots els FUNCIONARIS DE CARRERA DEPENDENTS D’ALTRES ADMINISTRACIONS EDUCATIVES, abans de sol·licitar RENOVACIÓ O SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ hauran de presentar l’anunci de participació mitjançant la plataforma de tramitació de la Generalitat Valenciana des de les 10 hores del dia 8 de maig de 2023 fins a les 10 hores de dia 15 de maig de 2023, tots dos inclusivament, i haurà d’adjuntar la certificació expedida l’any 2023 per l’òrgan competent de l’administració de la qual depén el centre en el que tinga el seu destí, amb indicació expressa de les següents dades:

– Nom, cognoms i DNI.
– Cos al qual pertany.
– L’especialitat o especialitats de les quals és titular i té reconegudes.
– Destinació definitiva o, en defecte d’això, documentació acreditativa de la seua reincorporació o destí definitiu a data 1 de setembre de 2023.
– Situació administrativa actual.

També hauran d’adjuntar a l’anunci de participació la documentació acreditativa del coneixement del valencià exigida d’acord amb el que s’estableix en la base sisena.
No són vàlids expedients personals, fulls de serveis, cessaments i preses de possessió,…ni qualsevol altre document que no siga específicament la certificació expedida per la seua Administració d’origen, amb el seu contingut.
El personal funcionari de carrera dependent d’altres administracions educatives únicament podrà participar en el procediment de comissions de servei per causes socials pels motius establits en els punts 1 a 7 de la base tercera de la present convocatòria.
Després de realitzar l’anunci de participació, i una vegada comprovat que la persona interessada compleix amb tots els requisits, se li donarà accés a la plataforma OVIDOC https://ovidoc.edu.gva.es; per a accedir al tràmit de RENOVACIÓ O SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ, la persona usarà com a credencial d’accés el seu certificat digital.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.