UGT INFORMA PROPER. Procediment per a tramitar altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries.

Seguint instruccions de la Direcció General de Personal Docent UGT Ensenyament comunica que la DGTIC ha posat en marxa PROPER, que permet la modificació de les dades bancàries del compte de cobrament de la nòmina.

El tràmit està disponible en el següent enllaç:

INFORMACIÓ BÀSICA

QUÈ ÉS I PER A QUÈ LI SERVEIX?

 1. Actuacions o tràmits d’alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que puguen relacionar-se econòmicament amb l’Administració de la Generalitat i els organismes autònoms la comptabilitat dels quals estiga integrada en el sistema d’informació comptable de la primera, com a requisit previ per a percebre pagaments de l’òrgan competent en matèria de tresoreria.
 2. L’alta, modificació i baixa de les dades identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que puguen relacionar-se amb l’Administració de la Generalitat i els organismes autònoms haurà de realitzar-se de manera automatitzada i, quan això no siga obligatori, o siga obligatori, però no es reunisquen la totalitat dels requisits que preveu la normativa, el tercer podrà utilitzar l’actuació o el tràmit no automatitzat.

  OBSERVACIONS
  ·CONCEPTES

  La sol·licitud d’alta pot ser de dos tipus: alta de nou/nova perceptor/a o alta de nova domiciliació bancària.
 3. A través de les altes de nou/nova perceptor/a, se sol·licita la seua incorporació a la base de dades corporativa.
 4. A través de les altes de nova domiciliació bancària, se sol·licita associar altres comptes bancaris a un titular ja preexistent en la Base de dades corporativa, sense modificar ni anul·lar les domiciliacions que ja té registrades.
 5. La sol·licitud de baixa de domiciliació bancària implicarà que aquest compte no s’usarà en nous expedients comptables si bé es mantindrà, fins a la seua terminació, en els expedients comptables en curs que hagen incorporat aquesta domiciliació com a dada de l’expedient en el seu inici.

  ·TITULARITAT DEL COMPTE
  La titularitat del compte ha de ser inexcusablement del tercer que vaja a ser creditor de l’Administració de la Generalitat o dels organismes autònoms que preveu l’article 1.1 de l’Ordre 2/2022, o, si és el cas, del seu representant legal, per a la qual cosa l’interessat o el seu representant ha de declarar que el compte és de la seua titularitat o del seu representat, respectivament.
  El règim de les declaracions serà el que preveu l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 de novembre, de manera que la falsedat del que s’ha declarat determinarà la impossibilitat de percebre, si és el cas, el dret de contingut econòmic reconegut des del moment en què es tinga constància de la falsedat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquen.

  ·REQUISIT ESPECIAL DEL COMPTE BANCARI
  Les dades bancàries que es donen d’alta a través d’aquesta actuació o tràmit només es podran referir a comptes bancaris el codi IBAN dels quals s’identifique amb país d’origen Espanya.
  Si no és així, se seguirà l’actuació o el tràmit NO AUTOMATITZAT.

  ·EFECTES DEL PAGAMENT
  Les transferències de fons efectuades a qualsevol dels comptes declarats com de titularitat del creditor o de qui estiga autoritzat per a rebre-les en el seu nom alliberaran la Generalitat del seu deute.

  ·BAIXA DE LES DOMICILIACIONS
  Les domiciliacions bancàries que no hagen registrat anotacions comptables en els quatre exercicis anteriors seran objecte de baixa d’ofici en el sistema. L’anterior es durà a terme a través d’un procés informàtic que serà executat al principi de cada exercici. Així mateix, també es donaran de baixa les domiciliacions que corresponguen a persones físiques o jurídiques que hagen sigut baixa i aquesta haja sigut notificada per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

  ·DADES DE CARÀCTER PERSONAL
  De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcioneu seran tractades, en qualitat de responsable i en l’exercici de les competències atribuïdes, per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, amb la finalitat de gestionar l’objecte de la instància presentada. Podreu exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, per a la qual cosa cal presentar un escrit en el Registre d’entrada de la Conselleria, així com, si és el cas, podreu reclamar davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit de no haver obtingut satisfacció en l’exercici dels drets. Més informació sobre el tractament de les dades https://hisenda.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades.

  QUI POT SOL·LICITAR-HO?
  Persones físiques o persones jurídiques, o entitats sense personalitat jurídica, públiques o privades, no obligades a seguir l’actuació o el tràmit automatitzat que preveu l’Ordre 2/2022, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, a conseqüència d’operacions pressupostàries o no pressupostàries, i a favor de les quals sorgisquen les obligacions o s’expedisquen els pagaments derivats d’aquestes, o bé quan estiguen obligades a seguir l’actuació de tràmit telemàtic esmentat anteriorment, però això no fora possible.

  Obligats a utilitzar el tràmit automatitzat (article 6, Ordre 2/2022).
 6. L’actuació o tràmit d’alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives o bancàries que cal incorporar en la BDC, obligatòriament, es durà a terme de manera automatitzada en el cas dels subjectes següents:
  a) Les persones jurídiques:
  b) Les entitats sense personalitat jurídica.
  c) Els que exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  d) Els que representen un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
  e) El personal al servei de les entitats a què fa referència l’article 1.1, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb aquestes per raó de la seua condició d’empleat o empleada del sector públic, incloses l’alta o baixa de les dades bancàries per al pagament de les nòmines, excepte en aquells supòsits en què no puga identificar-se per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 5, cas en què se seguirà l’actuació o el tràmit que preveu l’article 7.

  NORMATIVA DEL PROCEDIMENT
  Resolució de 16 de juny de 2022, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’aprova la implementació del sistema informàtic PROPER i es regulen les actuacions administratives automatitzades de la Intervenció de la Generalitat Valenciana d’acord amb el que es preveu en l’Ordre 2/2022, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, que regula les actuacions o tràmits d’alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat (DOGV núm. 9372, de 30.06.2022).
  Ordre 2/2022 de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d’alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat (DOGV núm. 9324, de 25.04.2022).

Us enviem també l’enllaç de la publicació de la resolució:

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2023, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’autoritza la implementació d’una nova funcionalitat en el sistema informàtic PROPER i es regulen les actuacions administratives automatitzades a realitzar en l’aplicatiu SIGNE per a incorporar les dades bancàries del personal a què fa referència l’article 1.1 de l’Ordre 2/2022, a excepció del personal estatutari dependent de l’administració sanitària. [2023/6755]