GUIA Permisos i llicències del personal docent: Decret 234/2022 i Circular 1/2023.

El Decret 234/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel que es regulen els permisos i llicències del personal funcionarial Docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport estableix els següents:
La Circular 1/2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual s’aprova el manual de permisos i llicències del personal funcionari docent de centres públics de la Generalitat Valenciana, contínua vigent en tot el que no s’opose al Decret 234/2022.
El Decret 234/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel que es regulen els permisos i llicències del personal Docent no universitari funcionarial dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, sent alguns modificats per la Circular 1/2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es dicten instruccions sobre l’aplicació dels permisos recollits en el Reial Decret-Llei 5/2023, de 28 de juny que modifiquen els articles 48 i 49 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix els següents:

Permisos:

 • Permís per celebració de matrimoni o unió de fet.
 • Permís per matrimoni o unió de fet.
 • Permís per tècniques prenatals i de preparació al part.
 • Permís per estat de gestació.
 • Permís per naixement per a la mare biològica.
 • Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o filla.
 • Permís per lactància.
 • Permís per naixement de filles o fills prematurs.
 • Permís per qüestions relacionades amb l’adopció o acolliment o guarda amb finalitats d’adopció.
 • Permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment de menors, tant temporal com permanent.
 • Permís per cura de fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.
 • Permís per deures relacionats amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • Permís parental (sense retribució) (modificat per la Circular 1/2023)
 • Permís per defunció.
 • Permís per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requerisca repòs domiciliari (modificat per la Circular 1/2023)
 • Permís per exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud.
 • Permís per trasllat de domicili habitual.
 • Permís per deure inexcusable.
 • Permís per funcions representatives.
 • Permís per raó de violència de gènere o violència sexual sobre la dona docent.
 • Permís personal per ser víctima de violència terrorista.

Llicències amb retribució:

D’altra banda, l’esmentat Decret 234/2022 regula en el seu capítol III les LLICÈNCIES del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació:

 • Llicència per interés particular.
 • Llicència per beques d’estudi o investigació.
 • Llicència per a assistència a cursos de perfeccionament professional.
 • Llicència per malaltia de familiars o qualsevol persona que legalment es trobe sota el seu guarda o custòdia.

D’altra banda, l’esmentat Decret 234/2022 regula en el seu capítol III les LLICÈNCIES del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació:

Llicències amb retribució:

 • Llicència per a l’assistència a conferències, seminaris, congressos i jornades.
 • Llicència per estudis.
 • Llicència per participació en programes acreditats de cooperació internacionals.

Llicències sense retribució:

 • Llicència per interés particular.
 • Llicència per beques d’estudi o investigació.
 • Llicència per a assistència a cursos de perfeccionament professional.
 • Llicència per malaltia de familiars o qualsevol persona que legalment es trobe sota el seu guarda o custòdia.

Així mateix, el capítol IV establix la REDUCCIÓ DE JORNADA d’entre un terç i la mitat de la seua jornada de treball a què tindrà dret el personal docent no universitari  funcionarial dependent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació:

Llicències sense retribució:

 • Reducció de jornada per raons de guarda legal quan tinga a càrrec seu un xiquet o xiqueta de dotze anys o menor, una persona major que requerisca especial dedicació o una persona amb un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% que no exercisca cap activitat retribuïda que supere el salari mínim interprofessional.
 • Reducció de jornada per tindre al seu càrrec a cònjuge o parella de fet o familiar fins al segon grau que requerisca especial dedicació.
 • Reducció de jornada per tindre reconegut un grau de discapacitat o per raó de llarga o crònica malaltia.
 • Reducció de jornada per tindre la condició de càrrec electe en qualsevol administració pública local.

PERMISOS I LLICÈNCIES DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DEPENDENT DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ. Enllaç.


DSTRIBUCIÓ COMPETENCIAL

Correspon a les directores/als directors dels centres docents no universitaris, centres de formació, innovació i recursos educatius, i serveis psicopedagògics escolars, respecte del personal docent funcionarial destinat a aquests, resoldre les sol·licituds dels següents permisos i llicències:

 • Permís per celebració de matrimoni o unió de fet.
 • Permís per tècniques prenatals i de preparació al part.
 • Permís per lactància (solament en el cas de gaudir d’una hora diària).
 • Permís per naixement de filles o fills prematurs.
 • Permís per qüestions relacionades amb l’adopció o acolliment o guarda amb finalitats d’adopció.
 • Permís per deures relacionats amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • Permís per defunció.
 • Permís per accident o malaltia greus, per hospitalització o per intervenció quirúrgica sense hospitalització que requerisca repòs domiciliari.
 • Permís per exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud.
 • Permís per trasllat de domicili habitual.
 • Permís per deure inexcusable.
 • Permís per funcions representatives.
 • Llicència per a l’assistència a conferències, seminaris, congressos i jornades.
 • Model sol.licitud de permís

La resolució de la directora/del director del centre o servei no posa fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se recurs d’alçada davant la Direcció Territorial corresponent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.Correspon a la directora/al director Territorial d’Educació, respecte al personal docent no universitari funcionarial destinat en centres i serveis radicats en el seu àmbit territorial, resoldre les sol·licituds dels següents permisos i llicències:

 • Permís per matrimoni o unió de fet.
 • Permís per estat de gestació.
 • Permís per naixement per a la mare biològica.
 • Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o filla.
 • Permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment de menors, tant temporal com permanent.
 • Permís parental (sense retribució)
 • Permís per raó de violència de gènere o violència sexual sobre la dona docent.
 • Permís personal per ser víctima de violència terrorista.
 • Llicència per interés particular.
 • Reducció de jornada.
 • Vacances (en cas d’ajornament de les vacances per permís per naixement per a la mare biològica, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica, risc durant la lactància o risc durant l’embaràs).
 • Permís per lactància (en els supòsits de sol·licitud de substitució del temps de lactància per l’ampliació del permís maternal).
 • Model sol·licitud de permís

La resolució de la directora/del director Territorial d’Educació no posa fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se recurs d’alçada davant el director o la directora general de Personal Docent de la conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Correspon a la directora/al director general de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport resoldre els permisos i llicències del personal docent no universitari funcionarial la resolució del qual no estiga expressament atribuïda a altres òrgans:

 • Permís per cura de fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu – model declaració mèdica.
 • Llicència per estudis.
 • Llicència per participació en programes acreditats de cooperació internacionals.
 • Llicència per beques d’estudi o investigació.
 • Llicència per a assistència a cursos de perfeccionament professional.
 • Llicència per malaltia de familiars o de qualsevol persona que legalment es trobe sota el seu guarda o custòdia – model informe mèdic.
 • Sol.licitud telemàtica del permís

La resolució de la directora/del director general de Personal Docent posa fi a la via administrativa.

Els permisos hauran de sol·licitar-se a l’òrgan competent per a la seua concessió amb la màxima antelació possible, a fi d’evitar ocasionar dificultats en el funcionament normal del centre.

https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/distribucion-competencial

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.