GUIA Permisos i llicències del personal docent. (Decret 234/2022, de 30 de desembre)

El Decret 234/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel que es regulen els permisos i llicències del personal funcionarial Docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport establix els següents:

Permisos:

Permís per celebració de matrimoni o unió de fet.
Permís per matrimoni o unió de fet.
Permís per tècniques prenatals i de preparació al part.
Permís per estat de gestació.
Permís per naixement per a la mare biològica.
Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o filla.
Permís per lactància.
Permís per naixement de filles o fills prematurs.
Permís per qüestions relacionades amb l’adopció o acolliment o guarda amb finalitats d’adopció.
Permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment de menors, tant temporal com permanent.
Permís per cura de fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.
Permís per deures relacionats amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Permís per defunció.
Permís per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requerisca repòs domiciliari.
Permís per exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud.
Permís per trasllat de domicili habitual.
Permís per deure inexcusable.
Permís per funcions representatives.
Permís per raó de violència de gènere o violència sexual sobre la dona docent.
Permís personal per ser víctima de violència terrorista.
D’altra banda, l’esmentat Decret 234/2022 regula en el seu capítol III les LLICÈNCIES del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport:

Llicències amb retribució:


Llicència per a l’assistència a conferències, seminaris, congressos i jornades.
Llicència per estudis.
Llicència per participació en programes acreditats de cooperació internacionals.

Llicències sense retribució:


Llicència per interés particular.
Llicència per beques d’estudi o investigació.
Llicència per a assistència a cursos de perfeccionament professional.
Llicència per malaltia de familiars o qualsevol persona que legalment es trobe sota el seu guarda o custòdia.
Així mateix, el capítol IV establix la REDUCCIÓ DE JORNADA d’entre un terç i la mitat de la seua jornada de treball a què tindrà dret el personal docent no universitari funcionarial dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport:

Reducció de jornada:

Reducció de jornada per raons de guarda legal quan tinga a càrrec seu un xiquet o xiqueta de dotze anys o menor, una persona major que requerisca especial dedicació o una persona amb un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% que no exercisca cap activitat retribuïda que supere el salari mínim interprofessional.
Reducció de jornada per tindre al seu càrrec a cònjuge o parella de fet o familiar fins al segon grau que requerisca especial dedicació.
Reducció de jornada per tindre reconegut un grau de discapacitat o per raó de llarga o crònica malaltia.
Reducció de jornada per tindre la condició de càrrec electe en qualsevol administració pública local.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.