UGT INFORMA: Calendari escolar 23-24.

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2023-2024 a la Comunitat Valenciana. [2023/6827]

(DOGV núm. 9621 de 20.06.2023) Ref. Base de dades 2023/6827

L’Ordre d’11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, estableix els criteris generals pels quals s’ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyaments Artístics i Ensenyaments d’Idiomes. La citada disposició atribueix a la Direcció General de Centres Docents la competència per a dictar la resolució en la qual es fixe el període lectiu de cada curs acadèmic.
D’altra banda, la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix el nombre mínim de dies lectius que ha de comprendre el calendari escolar.
Per això, fent ús de les competències atribuïdes per l’Ordre d’11 de juny de 1998, i de les funcions assignades en el Decret 173/2020, de 30 d’octubre, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, resolc:

U
Les activitats escolars del curs acadèmic 2023-2024 s’iniciaran i finalitzaran, en funció dels ensenyaments cursats, en les dates següents:
1. En Educació Infantil i Educació Primària, s’iniciaran l’11 de setembre de 2023 i finalitzaran el 21 de juny de 2024.
2. En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s’iniciaran l’11 de setembre de 2023 i finalitzaran el 21 de juny de 2024.
3. En Formació Professional, grau bàsic, grau mitjà i grau superior, s’iniciaran l’11 de setembre de 2023 i finalitzaran el 21 de juny de 2024.
Excepcionalment l’alumnat que curse Programes Formatius de Qualificació Bàsica, iniciarà les activitats escolars el 13 de setembre de 2023 i finalitzarà el 21 de juny de 2024.
L’alumnat que curse ensenyaments de Formació Professional de grau bàsic de segona oportunitat, iniciarà les activitats escolars el 13 de setembre de 2023 i finalitzarà el 21 de juny de 2024.
4. En Formació de Persones Adultes, començaran el 18 de setembre de 2023 i finalitzaran el 19 de juny de 2024.
5. En ensenyaments artístics de Música i Dansa, elementals i professionals, ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny i ensenyaments esportius de règim especial, començaran el 20 de setembre de 2023 i finalitzaran el 19 de juny de 2024.
6. En ensenyaments d’Idiomes, començaran el 25 de setembre de 2023 i finalitzaran el 21 de juny de 2024.

Dos
1. L’alumnat s’incorporarà al centre en la data indicada segons els estudis cursats.
La incorporació de l’alumnat d’Educació Infantil s’efectuarà en la forma prevista en les resolucions per les quals es dicten instruccions per a l’organització i funcionament d’aquesta etapa.
2. Els ensenyaments de Formació Professional i esportius en règim semipresencial o a distància, així com en la modalitat d’oferta parcial, tant en règim presencial com en semipresencial o a distància, es regiran en tota la seua oferta pel calendari establit per als cicles formatius de Formació Professional en règim presencial i modalitat d’oferta completa, això sense perjudici que, quan un alumne o una alumna, una vegada celebrada l’avaluació final, haja superat el cicle formatiu íntegrament, s’aplique el que s’estableix en el punt 4 de l’apartat tres d’aquesta resolució.

Tres
1. En el curs escolar 2023-2024, les activitats escolars lectives de l’alumnat d’Educació Infantil i Educació Primària s’ajustaran al que s’estableix en els corresponents decrets de currículum i resta de normativa aplicable.
2. En Educació Secundària Obligatòria el nombre de períodes lectius s’ajustarà al que s’estableix en el corresponent decret de currículum i resta de normativa aplicable.
3. Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional ajustaran l’atenció educativa directa a l’alumnat al calendari establit en els punts 1.2 i 1.3 de la present resolució, amb independència de les hores lectives en els reials decrets pels quals s’estableixen els corresponents títols i es fixen els seus ensenyaments mínims o aspectes bàsics del currículum i la resta de normativa aplicable.
4. Els centres docents programaran les seues activitats d’avaluació de l’alumnat segons les necessitats derivades de la seua inscripció en les proves d’accés als estudis universitaris, pel que fa a l’alumnat de segon curs del Batxillerat, de segon curs de cicles formatius de grau superior de Formació Professional, de segon curs de grau superior dels ensenyaments esportius i de segon curs dels cicles formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny. S’entenen incloses aquelles activitats de l’alumnat que curse simultàniament ensenyaments professionals de música o de dansa i segon curs del Batxillerat.


Quatre
Els períodes de vacances d’aquest curs escolar seran els següents:
1. Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024, tots dos inclusivament.
2. Vacances de Pasqua: des del 28 de març al 8 d’abril de 2024, tots dos inclusivament.


Cinc
Durant aquest curs escolar no seran lectius els dies festius següents:
9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre, Festa de Tots Sants
6 de desembre, Dia de la Constitució
8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció
19 de març, Dia de Sant Josep
1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors


Sis
Els ajuntaments, previ acord del Consell Escolar Municipal, podran proposar un màxim de 3 dies festius, a efectes escolars, d’acord amb el procediment disposat en l’article cinqué de l’Ordre d’11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que estableix els criteris generals pels quals s’ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyaments Artístics i Ensenyaments d’Idiomes.


Set
La Direcció General de Centres Docents podrà autoritzar, per a un centre o una localitat, un calendari escolar diferent de l’establit quan concórreguen circumstàncies excepcionals, d’acord amb el procediment establit en l’article nové de la citada ordre.
Huit
Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tot això conforme al que s’estableix en els articles 112 en avant de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

València, 14 de juny de 2023.– El director general de Centres Docents: José Joaquín Carrión Candel.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.