GUIA UGT ENSENYAMENT PV: ADJUDICACIONS DE DIFÍCIL COBERTURA

NORMATIVA.

LEGISLACIÓ

DOCUMENTACIÓ

Instrucció sobre la presentació de la documentació i alta en nòmina
Dirigisca’s a la web amb informació específica sobre l’alta en nòmina fent clic ací.

INFORMACIÓ

Per a accedir als llocs d’especialitats de professors d’Educació Secundària, professors Especialistes en Sectors Singulars d’FP i professors d’Escoles Oficials d’Idiomes s’haurà d’estar en possessió del requisit de formació pedagògica exigit per a aquest cos, segons consta en la convocatòria.

Per a accedir a a els llocs d’especialitats de catedràtics de Música i Arts Escèniques s’haurà d’estar en possessió del requisit de capacitat de tutela en els ensenyaments artístics, segons consta en la convocatòria.

REQUISITS GENERALS I ESPECÍFICS

Es recorda que per a obtindre el requisit lingüístic és necessari haver registrat la corresponent certificació en el Servei d’Acreditació i Assessorament dependent de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, abans de l’inici de la convocatòria. Els certificats expedits per la JQCV no cal registrar-los, ja estan registrats automàticament d’ofici. 
L’accés a la petició telemàtica només podrà realitzar-se amb DNI electrònic, certificat digital o clau permanent.

La L’adjudicació definitiva del lloc, no es farà efectiva fins que la persona tinga la credencial, i serà en la Direcció Territorial on se li donarà si la persona aspirant disposa de tots els requisits i el lloc continua lliure.

Davant l’inici de la propera convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura i tenint en compte que les sol·licituds de participació es realitzen telemàticament mitjançant DNI electrònic o certificat digital, de conformitat amb el que estableix la base 3.4, de la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció general de Centres i personal Docent, s’informa al personal sol·licitant, que el Cos Nacional de Policia, per tal de reforçar la seguretat dels certificats electrònics del DNIe que van ser expedits a partir d’abril de 2015, desactivarà temporalment la seva funcionalitat.

web de la Policia Nacional

Accés a petició telemàtica

Es podran comunicar incidències relacionades amb l’adjudicació de difícil cobertura, mitjançant el tràmit que està definit en OVIDOC.

Accés al tràmit de incidències per OVIDOC (Tràmit: Incidències provisió de places / Difícil cobertura)

El personal participant en el procés de difícil cobertura que no tinga accés a OVIDOC podrà comunicar les incidències mitjançant el correu provision_edu@gva.es

Significat de les abreviatures:


G.ADJ: Grup d’Adjudicació
C.C: Certificat de Capacitació en Valencià
MASTER: Formació Pedagògica i Didàctica
P.Adj: Lloc Adjudicat

ADJUDICACIONS

Nota Informativa adjudicats D.T. de Castelló i València:
Les persones que figuren en el llistat de persones aspirants a les quals se’ls pot adjudicar un lloc de treball hauran de personar-se, el primer dia hàbil següent a la resolució d’adjudicació, a les 9:00h, amb la documentació acreditativa dels requisits generals i específics que exigeix el lloc adjudicat, sense perjudici de la seua posterior comprovació, quan aquesta siga requerida.

Nota Única adjudicats Direcció Territorial d’Alacant:
A causa del gran nombre de participants adjudicats i seguint directrius organitzatives, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions, per seguretat i atenent raons de caràcter funcional, es publicita a continuació el torn d’atenció de cadascuna de les especialitats que estarà exposat en els taulons de la Direcció territorial.

D’igual forma, com és habitual, aquesta mateixa informació continuarà estant publicada en la pròpia Direcció Territorial.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

L’adjudicació definitiva del lloc, no es farà efectiva fins que la persona tinga la credencial, i serà en la Direcció Territorial on se li donarà si la persona aspirant disposa de tots els requisits i el lloc continua lliure.

GRUPS DE PARTICIPACIÓ

En atenció a la resolució de 27 d’octubre de 2020, per la qual es modifica la regulació dels procediments d’adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d’interinitat, l’ordre d’adjudicació es realitzarà seguint la prioritat establida en la relació següent:

 1. Màster: sí; Valencià: sí; Grup: 1; Ordre: núm. d’ordre en borsa
 2. Màster: sí; Valencià: sí; Grup: 2; Ordre: núm. de registre sortejat
 3. Màster: sí; Valencià: sí; Grup: 3; Ordre: núm. de registre sortejat
 4. Màster: sí; Valencià: no; Grup: 1; Ordre: núm. d’ordre en borsa
 5. Màster: sí; Valencià: no; Grup: 2; Ordre: núm. de registre sortejat
 6. Màster: sí; Valencià: no; Grup: 3; Ordre: núm. de registre sortejat

CONTACTES

Direcció Territorial d’Alacantc/ Carratalà nº47, 03007 – Alacant
Servei d’atenció telefònica – 012
Si disposa de tarifa plana a números fixos o si telefona des de fora de la Comunitat Valenciana:
+34 96 386 60 00Direcció Territorial de CastellóAv. del Mar nº23, 12003 – Castelló
Servei d’atenció telefònica – 012
Si disposa de tarifa plana a números fixos o si telefona des de fora de la Comunitat Valenciana:
+34 96 386 60 00Direcció Territorial de Valènciac/ Gregorio Gea nº14, 46009 – València
Servei d’atenció telefònica – 012
Si disposa de tarifa plana a números fixos o si telefona des de fora de la Comunitat Valenciana:
+34 96 386 60 00








—————————————————————-
NORMATIVA FINS CURS 22-23

GUIA: ADJUDICACIONS DE DIFÍCIL COBERTURA


 

Com definim els llocs de difícil cobertura?

Són determinades places que han quedat sense cobrir en les adjudicacions continues i necessiten ser cobertes amb urgència.

Quines places se consideren llocs de difícil cobertura?

 • Els llocs de provisió voluntària que hagen quedat sense adjudicar en el procediment d’adjudicació contínua.
 • Els llocs de provisió obligatòria que queden vacants després de l’adjudicació.

On s’oferiran els llocs?

Aquests llocs es publicaran a la pàgina web de Conselleria d’Educació, Cultura i Esport els dijous. A més, s’especificarà el cos, especialitat, centre i tipus de lloc. Finalment, s’especificaran els requisits generals i específics que presenten.

Qui pot optar a cobrir aquests llocs de difícil cobertura?

Podran optar les persones que estiguen interessades, compleixen els requisits establerts en la convocatòria, i que no presten serveis per a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. També una persona podrà ser adjudicada a un lloc sense algun requisit, de forma excepcional i sempre que cap altra els tinga tots. Els requisits que es poden excepcionar són: El requisit lingüístic que tenen tots els llocs docents de la Comunitat Valenciana (valencià C1) i el requisit del màster per a ser professor, en els cossos docents en els quals és exigible.

Una persona que treballe en una altra comunitat podria participar? I una persona que treballe en un centre privat?

Sí. Haurà de seguir la tramitació telemàtica establida i, si és seleccionada, presentar-se en la Direcció Territorial corresponent el dia que següent i presentar els requisits exigits per a ocupar el lloc de treball. Una vegada verificats i comprovats que els reuneix, se li entregarà la credencial per a presentar-se en el centre educatiu i començar a treballar.

Quina és la forma de participació?

Una vegada es publiquen els llocs, les persones interessades disposaran fins les 02:00 h (AM) del dia de l’adjudicació per  formalitzar la sol·licitud mitjançant el tràmit telemàtic de la seu electrònica de la Generalitat. Per a poder participar, caldrà disposar de alguns d’aquests certificats electrònics: DNI electrònic, certificat electrònic o clau permanent. Enllaç a la sol·licitud telemàtica i convocatòria.

Punts a destacar:

 • Caldrà completar la petició amb tots o alguns dels llocs i especialitats ofertades, ordenades per preferències.
 • S’haurà de justificar els requisits mitjançant una declaració responsable.
 • Una vegada realitzada la sol·licitud, s’obtindrà el justificant de presentació telemàtica.
 • Pot realitzar més d’una sol·licitud tenint en compte que serà vàlida l’última que es presente.

Quin és el procediment d’adjudicació?

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquestes s’organitzaran pel número de registre telemàtic, que determinarà el número d’ordre, que presenta cada justificant de presentació. A continuació, s’efectuarà un sorteig informàtic entre totes les sol·licituds.

Com s’adjudicarà?

Per adjudicar es tindrà en compte el següent ordre en l’assignació dels llocs:

 1. Personal integrant de la borsa de treball de la mateixa especialitat convocada. Dins d’aquest apartat s’assignaran els llocs per ordre de borsa.
 2. Personal integrant d’altres borses de treball docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i que complisca els requisits del lloc. En aquest apartat s’adjudicaran els llocs a partir del número resultant del sorteig, començant pel propi número extret, en ordre ascendent.
 3. Personal sol·licitant que no es trobe inscrit en les borses de treball de personal docent i que complisca els requisits dels llocs. En aquest apartat, s’adjudicaran els llocs a partir del número resultant del sorteig, començant pel propi número extret, en ordre ascendent.

Al final de la resolució de cada adjudicació de difícil cobertura es publica aquesta llegenda:

Grups d’adjudicació.

 1. – Pertanyent a la borsa de la pròpia especialitat.
 2. – Pertanyent a la borsa en una altra especialitat.
 3. – No pertanyent a la borsa.
 4. – Exclòs. Ocupant un lloc de treball docent.
 5. – Exclòs. Instància presentada fora de termini.

A destacar:

 • Respectant l’ordre de preferència dels apartats a, b i c, el personal amb el requisit lingüístic en valencià (C1) registrat, tindrà prioritat respecte de les persones que no el justifiquen.
 • En relació al professorat tècnic de Formació Professional, la preferència també s’aplicarà al personal que posseïsca el Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica equivalent per als llocs de professorat tècnic de Formació Professional. La titulació es podrà acreditar  d’acord amb el que s’estableix en la Resolució de 27 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa.
 • També es troba en tramitació l’excepció, transitòria i excepcional, de l’exigència d’aquest requisit, i per a ocupar llocs docents, no existeixen candidats que el tinguen. Veure: EXEMPCIÓ REQUISIT MÀSTER.

Aquesta excepció del màster ja està en vigor. Ho autoritza la RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d’adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d’interinitat (DOGV 29/10/2020).

En atenció a la resolució de 27 d’octubre de 2020, per la qual es modifica la regulació dels procediments d’adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d’interinitat, l’ordre d’adjudicació es realitzarà seguint la prioritat establida en la relació següent:

 1. Màster: sí; Valencià: sí; Grup: 1; Ordre: núm. d’ordre en borsa
 2. Màster: sí; Valencià: sí; Grup: 2; Ordre: núm. de registre sortejat
 3. Màster: sí; Valencià: sí; Grup: 3; Ordre: núm. de registre sortejat
 4. Màster: sí; Valencià: no; Grup: 1; Ordre: núm. d’ordre en borsa
 5. Màster: sí; Valencià: no; Grup: 2; Ordre: núm. de registre sortejat
 6. Màster: sí; Valencià: no; Grup: 3; Ordre: núm. de registre sortejat
 7. Màster: no; Valencià: sí; Grup: 1; Ordre: núm. d’ordre en borsa
 8. Màster: no; Valencià: sí; Grup: 2; Ordre: núm. de registre sortejat
 9. Màster: no; Valencià: sí; Grup: 3; Ordre: núm. de registre sortejat
 10. Màster: no; Valencià: no; Grup: 1; Ordre: núm. d’ordre en borsa
 11. Màster: no; Valencià: no; Grup: 2; Ordre: núm. de registre sortejat
 12. Màster: no; Valencià: no; Grup: 3; Ordre: núm. de registre sortejat

Com podré saber si m’han adjudicat un lloc de difícil cobertura?

A la pàgina web de Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es publicarà el llistat. El lloc s’adjudicarà a la primera persona que complisca tots els requisits generals i específics que es sol·licite. Cada persona serà responsable de la comprovació dels resultats de l’adjudicació. Web on es publica el resultat de cada adjudicació (selecció).

M’ha adjudicat, quin és el següent pas?

 • En condicions de normalitat: Caldrà personar-se en la Direcció Territorial de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la província en la qual estiga situat el lloc de provisió, a les 09:00 hores del primer dia hàbil següent a la resolució d’adjudicació. Allí acreditarà els requisits que exigeix el lloc.
 • A la pàgina Web de Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, es publicarà un avís on s’especifique l’hora en la qual haurà de presentar-se la persona adjudicada en la documentació exigida pel lloc assignat. Veure  enllaç dels torns de l’última adjudicació.

En la Direcció Territorial s’expedirà la credencial d’adjudicació al lloc, que caldrà presentar el dia següent en el centre per prendre possessió. A continuació, la persona adjudicada haurà de tramitar la seua alta en nòmina online tal i com realitza la resta de personal que s’incorpora a les borses de treball. Veure anterior enllaç.

I si no reuneix  els requisits?

Cadascuna de les Direcció Territorial estarà en possessió del llistat de totes les persones que han sol·licitats els llocs ordenades a les quals no se’ls ha adjudicat. Si la persona adjudicada no reuneix els requisits o no s’ha presentat, la Direcció Territorial cridarà a la següent persona. Una vegada acabat el llistat, els llocs sense adjudicar s’oferiran en la següent convocatòria d’adjudicació contínua.

Sense el requisit lingüístic, podria participar?

Conselleria va puntualitzar que sí, per la situació d’urgència de la incorporació al lloc.

A més l’article 4 de l’ORDRE 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat, (Article 4. Excepció en l’exigència del requisit o capacitació lingüística) ho permet, establint que “excepcionalment, a falta de personal que reunisca els requisits indicats en l’article 2 de la present norma, disponible segons els procediments legalment establits, i subsidiàriament a estos, i a l’efecte de fer complir el dret a l’educació dels alumnes, establit en l’article 27 de la Constitució Espanyola, s’autoritza l’òrgan competent en matèria de personal docent a proveir els llocs de treball amb caràcter no definitiu, amb el personal que no acredite els dits requisits”.

Per la seua part, l’ORDRE 35/2018, de 22 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial i altres ensenyances, de nou estableix, en el seu article 3, que “excepcionalment, i de manera justificada, en defecte de personal que reunisca els requisits que faculten per a l’ensenyament en valencià, disponible segons els procediments legalment establits, i subsidiàriament a aquests, i a l’efecte de fer complir el dret a l’educació de l’alumnat establit en l’article 27 de la Constitució Espanyola, s’autoritza l’òrgan competent en matèria de personal docent a proveir els llocs de treball amb caràcter no definitiu, amb el personal que no acredite aquests requisits. Aquest tipus de provisió no permetrà mantindre l’excepció de l’exigència del requisit o capacitació una vegada finalitzada l’ocupació del lloc.”

Què podria fer si no reunisc els requisits exigits i no m’he adonat en el moment de realitzar la sol·licitud?

En principi no passa res, perquè al comprovar els requisits a la Direcció territorial corresponent, si no els tens, no et donen la plaça.

Que passa quan finalitza el treball?

El personal al qual se li adjudique una plaça en aquest procediment, quedarà incorporat en la borsa de treball de l’especialitat convocada en igual condicions que el personal interí integrat en la mateixa borsa.

Al final del curs escolar, s’incorporarà darrere de l’última persona interina amb serveis del curs escolar vigent i l l’ordre d’incorporació quedarà determinat pel començament de la prestació de serveis.

Atenció:

 1. En algunes especialitats, la incorporació a la borsa quedarà condicionada per la superació d’una sèrie de proves específiques d’aptitud relacionades amb l’especialitat, segons es determina en la Disposició addicional 5a de la Resolució de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d’Educació, per la qual s’acorda la publicació de l’acord subscrit per la Conselleria d’Educació i les organitzacions sindicals pel qual s’estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat.  
 2. Les persones incorporades a la borsa mitjançant el present procediment hauran de complir els requisits generals i específics per a la provisió dels llocs de l’especialitat a la qual s’incorporen. No obstant això, les persones que tinguen pendent de la seua acreditació el requisit lingüístic per a l’ensenyament en valencià, o el Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica equivalent per als llocs de professorat tècnic de Formació Professional, hauran de desactivar-se i romandran en la posició en la qual s’han incorporat a la borsa fins al moment en el qual acrediten aquests requisits. En cas de no desactivar-se i ser adjudicada serà exclosa de la borsa.

IMPORTANT: Resolució d’incorporació a borsa mitjançant el procediment de Difícil Cobertura.

Què podria fer si no m’han adjudicat-seleccionat?

Caldria estar atens al dia que les persones adjudicades es presenten en la Direcció Territorial corresponen per si no es presenta o no reunisca els requisits, ja que podrien contactar amb nosaltres per adjudicar-nos el lloc. Si no és així, no caldria fer altra gestió i podrien participar en les següents adjudicacions de difícil cobertura.


­Mes informació:


Requisits generals.

Requisits específics:

1-Mestres. Especialitats i Titulacions

2-Prof. Ensenyament Secundari. Especialitats i Titulacions

3-Prof. Tècnics de Formació Professional. Especialitats i Titulacions

4-Prof. Escola Oficial d’Idiomes. Especialitats i Titulacions

5-Catedràtics Música i Arts Escèniques. Especialitats i Titulacions

6-Prof. Música i Arts Escèniques. Especialitats i Titulacions

6a-Branca d’Art Dramàtic. Prof. Música i Arts Escèniques. Especialitats i Títols

7-Prof. Arts Plástiques i Diseny. Especialitats i Titulacions

8-Mestres de Taller d’Arts Plàstiques. Especialitats i Titulacions


Pàgina web de Conselleria.  


RECORDATORI.

Es recorda que per a obtenir el requisit lingüístic és necessari haver registrat la corresponent certificació en el Servei d’Acreditació i Assessorament dependent de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, abans de l’inici de la convocatòria. Els certificats expedits per la JQCV no cal registrar-los, ja estan registrats automàticament d’ofici.

Significat de les abreviatures:

 • G.ADJ: Grup d’Adjudicació
 • C.C: Certificat de Capacitació en Valencià
 • MASTER: Formació Pedagògica i Didàctica
 • P.Adj: Lloc Adjudicat

Direcció Territorial d’Alacant

c/ Carratalà nº47, 03007 – Alacant

Servei d’atenció telefònica – 012

Si disposa de tarifa plana a números fixos o si telefona des de fora de la Comunitat Valenciana:

+34 96 386 60 00

Direcció Territorial de Castelló

Av. del Mar nº23, 12003 – Castelló

Servei d’atenció telefònica – 012

Si disposa de tarifa plana a números fixos o si telefona des de fora de la Comunitat Valenciana:

+34 96 386 60 00

Direcció Territorial de València

c/ Gregorio Gea nº14, 46009 – València

Servei d’atenció telefònica – 012

Si disposa de tarifa plana a números fixos o si telefona des de fora de la Comunitat Valenciana:

+34 96 386 60 00



NORMATIVA LEGAL I INSTRUCCIONS COMPLEMENTARIES.

QR DIFCIL COBERTURA