UGT GUIES: PROPER, alta en nòmina i plataformes docents.

El procediment de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí és el següent:

 1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent. 
 2. El procediment per a l’alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d‘acord amb la RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Tot el personal adjudicat en el procediment d’inici de curs haurà de realitzar obligatòriament la presentació de la documentació i alta en nòmina.

Passat aquest termini, una vegada adjudicat un lloc, el docent haurà de presentar telemàticament la documentació requerida per a l’alta en nòmina en el termini de 20 dies naturals des de la seua presa de possessió. En cas de substitucions curtes pot passar que no done temps a pujar telemàticament la documentació. En aquest cas ha de dirigir-se a la Direcció Territorial corresponent.

Tràmit telemàtic de Presentació de documentació i alta en nòmina
Amb motiu de la implantació del nou sistema per a la gestió econòmica de la Generalitat Valenciana, a més de realitzar el tràmit de presentació telemàtica de documents per a l’alta en nòmina, s’haurà de realitzar el tràmit d’alta del compte bancari en la qual es desitja percebre la nòmina.

Aquest document conté una breu descripció dels accessos a recursos, que proporciona la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions, imprescindibles per al treball dels docents.

 1. Introducció
 2. Accés a Itaca
 3. Identitat digital i correu electrònic corporatiu (@edu.gva.es)
 4. Accés a Aules
 5. OVIDOC – Oficina virtual docent (sols docents)
 6. Accés a Xarxa valenciana de biblioteques escolars en línia
 7. Accés a PortalEdu
 8. Accés a la Wifi corporativa
 9. Accés a SAI
 10. Nòmina
  10.1. Personal docent
  10.2. Personal no docent
UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.