GUIA UGT. Canvi entitat sanitària Muface 2024. ÚNIC CANVI EN GENER

Canvis ordinaris d’Entitat mèdica (mes de gener)

Quan puc canviar d’Entitat d’Assistència Sanitària?

Els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d’Afiliació, adscrits tant a l’INSS (Sistema Sanitari Públic) com a les Entitats de Segur d’Assistència Sanitària, poden sol·licitar canvi ordinari d’Entitat durant el mes de gener de cada any.

Tingui en compte que la sol·licitud de canvi d’entitat  ha de fer-se per la seu electrònica, tal com s’indica en la pregunta següent,  o enviant l’imprès ENLLAÇ emplenat i signat per correu postal,

Puc realitzar el canvi d’Entitat d’Assistència Sanitària per internet?

Sí, a través de la  Seu Electrònica de Muface . Sense necessitat de desplaçar-se i amb un tràmit molt senzill.

És necessari estar en possessió d’un certificat electrònic reconegut o un DNI electrònic,  o haver obtingut Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN .

Si té certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve Permanent i CL@VEPIN, a través de la  seu electrònica de MUFACE , es poden efectuar canvis ordinaris entre Entitats de Segur Privat d’Assistència Sanitària, així com a l’INSS/Sistema Sanitari Públic o viceversa. Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de *Muface que realitzen el registre Cl@ve, conega ací quins són, i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entre ací.

Com puc realitzar el canvi d’Entitat d’Assistència Sanitària per altres mitjans?

Llegeixi per favor l’indicat en el primer punt. La tramitació del canvi d’entitat admet altres canals diferents de l’atenció presencial  Faci-ho a través de la seu electrònica o per correu postal.

Quines entitats han subscrit el concert sanitari 2022-2024?

Les Entitats mèdiques són: ASISA, DKV i SEGURCAIXA ADESLAS.

Es pot triar també el sistema sanitari públic (INSS) com a entitat prestadora de l’assistència sanitària?

Si, es pot triar també l’INSS/Sistema Sanitari Públic com a entitat prestadora de l’assistència sanitària.

Si una vegada que el mutualista ha canviat d’entitat, consulta el Catàleg de Proveïdors de l’any i veu que el metge o centre on acudeix habitualment, no figura en el quadre mèdic de la nova entitat, es pot tornar a canviar d’entitat mèdica?.

Només s’admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·liciten canvi continuaran adscrits a la mateixa entitat que ho estiguen a 31 de desembre de cada any. Així, el canvi d’entitat podrà realitzar-se una sola vegada durant el mes de gener -durant cadascun dels anys de durada del concert de 2022-2024-, i els serveis triats seran obligatoris fins a l’obertura del pròxim període de canvi ordinari (i excepte els supòsits de canvis extraordinaris).

Realitzat el canvi ordinari, quin és la data d’efectes del canvi?, he de demanar també el canvi per als meus beneficiaris?.

En el moment en què es realitza el canvi en l’Oficina de Muface, o en la Seu Electrònica si ho ha tramitat electrònicament, vostè i els seus beneficiaris ja estan adscrits a la nova entitat i de baixa en l’anterior, sense que existisquen períodes de manca per a cap tipus d’assistència.

He de comunicar el canvi a la nova entitat?

MUFACE comunica els canvis realitzats a les Entitats Mèdiques i INSS, així com qualsevol dada necessària per a la prestació de l’assistència sanitària i farmacèutica recollida en el concert sanitari.
Vostè no ha de realitzar cap gestió amb l’Entitat, ja que MUFACE els comunica diàriament les altes de forma telemàtica.

Quan vaig a rebre la targeta sanitària de la nova entitat?

Si ha canviat a una entitat de segur, rebrà en el seu domicili la/s targeta/s sanitària/s de la nova entitat en el termini màxim de set dies naturals. En cas de necessitat, pot sol·licitar a l’entitat una targeta sanitària provisional. Si ha realitzat el canvi a la Xarxa Sanitària Pública (INSS), consulte amb la seua oficina, doncs haurà d’acudir al centre de salut de la seua localitat

En el supòsit de realitzar un canvi ordinari (gener ), es pot canviar d’entitat, de nou, en el següent període de canvi?.

Sí, es pot sol·licitar el canvi en cadascuns dels períodes de canvi ordinari (mes de gener ), llevat que s’haja produït un canvi a l’INSS/Servei Públic de Salut per “causes extraordinàries”, en aquest cas haurà de romandre dos anys sense poder realitzar cap canvi.


HISTÒRIC

UGT INFORMA.

GUIA MUFACE: CANVI ENTITAT SANITÀRIA.

RECORDATORI. Se suprimeix la permuta ordinària de juny
Durant tot gener, els mutualistes que així ho desitgen poden sol·licitar el canvi d’entitat a la qual estiguen adscrits. El període de canvi ordinari de juny ja no està contemplat en el nou Concert 2022-2024.

Nou període ordinari de canvi important

A partir de l’ 1 de gener, i durant tot el mes de gener, els i les mutualistes que així ho desitgin podran sol·licitar el canvi d’entitat sanitària, tant si s’adscriuen als serveis públics de salut com a les entitats asseguradores incloses al Concert d’assistència sanitària: Asisa, DKV i SegurCaixa Adeslas. El canvi es pot fer en qualsevol sentit.

Per fer una elecció informada, el col·lectiu mutualista pot comprovar l’oferta de les diferents entitats a la secció Troba el teu Metge de la pàgina web . Els catàlegs s’estan actualitzant i estaran disponibles el dia 1 de gener. 

Gener, únic període de canvi ordinari   

La possibilitat de fer el canvi d’entitat per a titulars i, si escau, els beneficiaris s’exerceix lliurement durant el mes de gener, pels canals establerts.

La possibilitat de canvi extraordinari per les causes taxades previstes al Concert continuarà en les mateixes condicions i amb la mateixa regulació que fins ara, tal com apareix a la nostra informació de la pàgina web.

Elecció responsable

Per a una elecció responsable, l’oferta dels serveis de salut públics i els catàlegs de serveis mèdics i sanitaris d’entitats concertades contemplats al Concert 2022-2024 es poden consultar a la pàgina “Troba el teu metge de la web de MUFACE. Els catàlegs estaran actualitzats a la web al voltant del 2 de gener. Així mateix, a l’apartat Canvi d’entitat sanitària  de la pàgina web s’ofereix informació detallada per fer la gestió més còmodament i sense desplaçaments.

La gestió es pot fer:

 • A través de la seu electrònica, amb Cl@ve concertada o Cl@ve PIN, certificat electrònic o DNI electrònic. Es pot fer en qualsevol moment i és la via més ràpida.
 • Si no es fa per mitjans electrònics, es pot enviar el formulari per correu postal, a la corresponent oficina, o presentar-lo a qualsevol registre dels que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
 • Finalment, podeu acudir a les nostres oficines per formular la sol·licitud, amb cita prèvia.

Lús del canal electrònic és creixent. Al gener del 2022 gairebé un 70% de sol·licitants van utilitzar el servei digital, evitant desplaçaments físics i gestions.

El canal electrònic permetrà a més disposar, mentre s’obté la targeta sanitària de l’entitat de què es tracti, d’un certificat d’adscripció a entitat sanitària, que pot ser necessari ja que a la targeta d’afiliació ja no apareix l’entitat sanitària d’adscripció. Així, un cop realitzat el canvi d’entitat, es podrà descarregar el certificat a la nostra seu electrònica o també sol·licitar-lo per altres mitjans a la seva oficina. Vegeu la nostra notícia web de 4 d’octubre del 2022.

A continuació s’exposaran les guies en ambues llengües i  en la part inferior, les guies en PDF per poder imprimir-les amb el model de sol·licitud de canvi d’identitat sanitària.

GUIA EN VALENCIÀ

CANVI ENTITAT SANITÀRIA.

1. Quines condicions regeixen el canvi d’entitat sanitària?

Només s’admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·liciten canvi continuaran adscrits a la mateixa entitat que ho estiguen a 31 de desembre.

2. Quan es pot sol·licitar?

a. Canvi Ordinari:

Els mutualistes i els beneficiaris amb document assimilat al d’Afiliació, adscrits tant a l’INSS (Sistema Sanitari Públic) com a les Entitats d’Assegurança d’Assistència Sanitària, poden sol·licitar canvi ordinari d’Entitat durant els mesos de gener de cada any.

b. Canvi extraordinari fora del període ordinari:

Es podrà autoritzar el canvi:

 • Quan es produïsca un canvi de destinació del mutualista amb trasllat a una altra província.
 • Quan, mantenint la seua localitat de destinació, el mutualista canvie el seu domicili a una altra província o illa.
 • Quan es produïsca un canvi de domicili, amb canvi de província o illa de residència del titular, i aquest siga mutualista jubilat beneficiari que tinga aquesta condició per defunció, separació, divorci o nul·litat del matrimoni del mutualista i posseïsca un document assimilat al d’afiliació expedit per MUFACE.
 • Quan el mutualista obtinga la conformitat de les Entitats afectades.
 • Quan el mutualista passe a quedar comprés en el col·lectiu protegit pel Concert en territori nacional en extingir-se el seu dret a quedar protegit pel Concert d’assistència sanitària als mutualistes destinats i/o residents a l’estranger, sempre que aquesta extinció no es dega a la pèrdua de la condició de mutualista.
 • Quan la Direcció General de MUFACE acorde l’obertura de termini especial d’elecció d’Entitats, inclòs, en el seu cas, els Serveis Públics de Salut.

c. Canvi extraordinari als Serveis Públics de Salut:

Quan el titular el sol·licite per raons d’assistència mèdic-hospitalària i siga aprovat per una Comissió Paritària MUFACE/SEGURETAT SOCIAL.

Haurà de fer constar expressament que assumeix l’obligació de romandre dos anys adscrit als Serveis Públics de Salut, en el cas que li siga concedit el canvi.

3. Quina documntació caldrà presentar ?

 • Sol·licitud de canvi d’entitat sanitària.
 • Informe mèdic en el qual conste el diagnòstic del procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un Centre del Sistema Sanitari Públic.

4. Quins passos s’haurà de seguir per a realitzar el tràmit de canvi d’Entitat Sanitaria?

-Per la seu electrònica, bé descarregant l’imprès que s’inclou en aquesta pàgina i enviant-lo per correu postal, o acudint a altres registres.

Pot realitzar aquest tràmit:

 • A través de la Seu Electrònica de Muface, mitjançant la  plataforma Cl@ve (certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN
 • Enviant l’imprès per correu postal a la seua oficina de MUFACE.
 • En els registres previstos en l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la qual cosa inclou el REC.

ENLLAÇOS D’INTERÉS PER A TRAMITAR EL CANVI D’ENTITAT SANITÀRIA.

Enllaç al imprès.

Model de Sol·licitud Canvi d’entidad
UGT INFORMA.

GUIA MUFACE: CAMBIO ENTIDAD SANITARIA.

RECORDATORIO. Se suprime la permuta ordinaria de junio.
Durante todo enero, los mutualistas que así lo desean pueden solicitar el cambio de entidad a la cual estén adscritos. El periodo de cambio ordinario de junio ya no está contemplado en el nuevo Concierto 2022-2024.

Nuevo periodo ordinario de cambio de entidad

A partir del 1 de enero, y durante todo el mes de enero, los y las mutualistas que así lo deseen podrán solicitar el cambio de entidad sanitaria, tanto si se adscriben a los servicios públicos de salud como a las entidades aseguradoras incluidas en el Concierto de Asistencia Sanitaria: Asisa, DKV y SegurCaixa Adeslas. El cambio puede realizarse en cualquier sentido.

Para realizar una elección informada, el colectivo mutualista puede comprobar la oferta de las distintas entidades en la sección Encuentra tu Médico de la página web . Los catálogos se están actualizando y estarán disponibles el 1 de enero. 

Enero, único periodo de cambio ordinario   

La posibilidad de realizar el cambio de entidad para titulares y, en su caso, sus beneficiarios, se ejerce libremente durante el mes de enero, por los canales establecidos.

La posibilidad de cambio extraordinario por las causas tasadas previstas en el Concierto continuará en las mismas condiciones y con la misma regulación que hasta ahora, tal y como aparece en nuestra información de la página web.

Elección responsable

Para una elección responsable, la oferta de los servicios de salud públicos y los catálogos de servicios médicos y sanitarios de entidades concertadas contemplados en el Concierto 2022-2024 pueden consultarse en la página “Encuentra tu médico” de la web de MUFACE. Los catálogos estarán actualizados en la web en torno al 2 de enero. Asimismo, en el apartado Cambio de entidad sanitaria  de la página web se ofrece información detallada para realizar la gestión más cómodamente y sin desplazamientos.

La gestión puede realizarse:

 • A través de la sede electrónica, con Cl@ve concertada o Cl@ve PIN, certificado electrónico o DNI electrónico. Puede hacerse en cualquier momento y es la vía más rápida.
 • Si no se realiza por medios electrónicos, puede enviarse el formulario por correo postal, a la correspondiente oficina, o presentarlo en cualquier registro de los contemplados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
 • Finalmente, puede acudirse a nuestras oficinas para formular la solicitud, con cita previa.

Vea nuestra noticia web de 4 de octubre de 2022.

Piedra angular del modelo

La libre elección de entidad es la piedra angular sobre la que pivota el modelo MUFACE, porque en ella descansa la esencia de la Mutualidad como sólido ejemplo de colaboración público-privada, que se plasma en el Concierto con entidades privadas y en el Convenio con el INSS. Por este motivo, se publican en la página web los resultados de cada periodo de cambio, y se muestran las cifras generales de colectivo, que reflejan cuál es la voluntad mutualista preponderante en cada momento.

 

GUIA EN CASTELLANO.

CAMBIO ENTIDAD SANITARIA.

1. ¿Qué condiciones rigen el cambio de entidad sanitaria?

Solo se admitirá una solicitud de cambio en cada periodo ordinario. Los titulares que no soliciten cambio continuarán adscritos a la misma Entidad que lo estén a 31 de diciembre.

 

2. ¿Cuándo se puede solicitar?

a) Cambio Ordinario:

Los mutualistas y los beneficiarios con Documento asimilado al de Afiliación, adscritos tanto al INSS (Sistema Sanitario Público) como a las Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria, pueden solicitar cambio ordinario de Entidad durante los meses de enero.

b) Cambio extraordinario fuera del periodo ordinario:

Se podrá autorizar el cambio:

 • Cuando se produzca un cambio de destino del mutualista con traslado a otra provincia.
 • Cuando, manteniendo su localidad de destino, el mutualista cambie su domicilio a otra provincia o isla.
 • Cuando se produzca un cambio de domicilio, con cambio de provincia o isla de residencia del titular, y éste sea mutualista jubilado  beneficiario que tenga esta condición por fallecimiento, separación, divorcio o nulidad del matrimonio del mutualista y posea un documento asimilado al de afiliación expedido por MUFACE.
 • Cuando el mutualista obtenga la conformidad de las Entidades afectadas.
 • Cuando el mutualista pase a quedar comprendido en el colectivo protegido por el Concierto en territorio nacional al extinguirse su derecho a quedar protegido por el Concierto de asistencia sanitaria a los mutualistas destinados y/o residentes en el extranjero, siempre y cuando dicha extinción no se deba a la pérdida de la condición de mutualista.
 • Cuando la Dirección General de MUFACE acuerde la apertura de plazo especial de elección de Entidades, incluido, en su caso, los Servicios Públicos de Salud.

c) Cambio extraordinario a los Servicios Públicos de Salud:

Cuando el titular lo solicite por razones de asistencia médico-hospitalaria y sea aprobado por una Comisión Paritaria MUFACE/SEGURIDAD SOCIAL.

Deberá hacer constar expresamente que asume la obligación de permanecer dos años adscrito a los Servicios Públicos de Salud, en el caso de que le sea concedido el cambio.

3.¿Qué documentación se deberá presentar?

 • Solicitud de cambio de entidad sanitaria.
 • Informe médico en el que conste el diagnóstico del proceso patológico padecido por él o por alguno de sus beneficiarios y las razones que aconsejan su tratamiento en un Centro del Sistema Sanitario Público.

4.¿Qué pasos se deberá seguir para realizar el trámite de cambio de Entidad Sanitaria?

-Por la sede electrónica, bien descargando el impreso que se incluye en esta página y enviándolo por correo postal, o acudiendo a otros registros.

Puede realizar este trámite:

 • A través de la Sede Electrónica de Muface,  mediante la  plataforma Cl@ve (certificado digital, DNI electrónico, Cl@ve Permanente o Cl@ve PIN
 • Enviando el impreso por correo postal a su oficina de MUFACE.
 • En los registros previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lo que incluye el REC.

ENLACES DE INTERÉS PARA TRAMITAR EL CAMBIO DE ENTIDAD SANITARIA.

Enlace a la solicitud:

Modelo de Solicitud Cambio de Entidad