GUIA UGT: Reconeixement i registre d’activitats de formació del professorat a petició pròpia.

(Les activitats formatives del CEFIRE es registren automàticament a OVIDOC)

– Presentació de la sol·licitud i documents que l’acompanyen.
– Estudi i resolució sobre si és procedent el reconeixement i/o registre de la formació.
– Reconeixement i registre, si és el cas.

Tràmit obert tot l’any.

Reconeixement com a formació permanent del professorat i/o inscripció en el Registre de formació del professorat de la participació en activitats de formació.

1. S’inscriurà en el Registre de formació del professorat, sota l’epígraf de Formació permanent del professorat, la participació en aquelles activitats de formació la modalitat de les quals es trobe prevista en l’article 14. Modalitats formatives (ordre 65/2012), i es troben en algun dels següents supòsits:

a) Organitzades per universitats. El certificat ha de complir el que estableix l’annex I (Ordre 65/2012) i estar signat pel rector o vicerector competent en la matèria o pel cap del servei responsable de la formació permanent d’aquesta universitat.

b) Organitzades per entitats col·laboradores. Les activitats han d’haver sigut reconegudes, prèviament, a sol·licitud de l’entitat col·laboradora.

c) Organitzades o reconegudes per l’Administració educativa d’altres CA o de l’Estat. Per al reconeixement d’aquestes activitats, s’aplicarà el que estableixen els acords de la Conferència Sectorial d’Educació sobre reconeixement d’activitats de formació del professorat.

d) Projectes d’innovació i/o investigació. Les activitats d’innovació i/o investigació, avalades pels organismes públics competents, tindran efectes com a formació permanent si pertanyen a alguna de les categories següents:

– Que s’hagen realitzat en desenvolupament de convocatòria pública efectuada per algun organisme de l’Administració d’àmbit estatal o europeu.

– Que s’inscriguen en els programes d’investigació d’universitats.

e) Activitats de formació realitzades en l’estranger:

– Activitats a l’empara de programes institucionals. Es reconeixeran sobre la base del que estableix aquest programa institucional.

– Activitats realitzades fora de programes institucionals. Es reconeixerà la participació en activitats de formació organitzades i certificades per universitats estrangeres.

– Altres activitats. En el cas de no ser organitzades per universitats, hauran d’haver sigut reconegudes per l’administració educativa del país on s’ha dut a terme l’activitat.

Els documents i els certificats expedits en llengües estrangeres han d’anar acompanyats d’una traducció a alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

f) Activitats en el marc dels acords de formació contínua en les administracions públiques. Es reconeixeran sobre la base del que estableixen aquests acords.

2. En qualsevol cas, no es reconeixeran com a formació del professorat les activitats la superació de les quals siga un requisit per a l’obtenció d’una titulació acadèmica o l’accés a la funció pública.

1. Sempre que l’interessat complisca amb els requisits que estableix l’article 27 (Ordre 65/2012), es podrà sol·licitar la inscripció en Registre de formació del professorat de:

a) Titulacions universitàries de caràcter oficial:

– Títols de grau o equivalents.

– Títols de màster o equivalents.

– Títols de doctor.

– Diplomes d’estudis avançats.

b) Títol administratiu de capacitació lingüisticotècnica:

– Capacitació per a l’ensenyament del valencià.

– Diploma de Mestre de Valencià.

– Capacitació en llengües estrangeres.

c) Titulacions oficials d’ensenyaments de règim especial.

d) Tutories de pràctiques:

– Tutorització d’alumnes en pràctiques de formació inicial. Seran certificats per la universitat.

– Tutorització de funcionaris en pràctiques.

e) Activitats que contribuïsquen a la millora de la qualitat de l’ensenyament:

– Organització i intercanvi d’alumnes i viatges educatius.

– Organització i direcció d’escoles de pares, mitjans de comunicació escolar, grups de teatre, música, esport escolar, medioamientals o culturals.

– Organització i direcció d’activitats educatives de caràcter conjuntural com setmanes esportives, culturals i altres.

Totes aquestes activitats han d’estar previstes en la programació general anual del centre i la seua realització ha de constar en la memòria del centre.

Els certificats de participació en aquestes activitats hauran d’estar signats pel secretari del consell escolar.

f) Publicacions:

– Llibres, CD, DVD i traduccions, sempre que tinguen ISBN.

– Materials curriculars que es troben publicats en els repositoris educatius de les administracions educatives.

– Articles publicats en revistes especialitzades, sempre que tinguen ISSN.

– Partitures musicals, col·lecció de diapositives, gravacions, produccions cinematogràfiques i vídeos, sempre que tinguen depòsit legal.

2. Els documents i els certificats expedits en llengües estrangeres han d’anar acompanyats d’una traducció a alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

1. Es crea el compte/formació, una eina que permet al professorat conéixer la formació permanent rebuda així com gestionar, analitzar i prendre decisions respecte a la participació en futures accions formatives, en funció del seu perfil professional.

2. Són funcions del compte/formació:

a) Mostrar l’historial formatiu, en relació a totes aquelles activitats recollides en el Registre de formació permanent.

b) Recopilar informació relacionada amb les activitats formatives desenvolupades, per a la seua posterior consulta.

c) Mostrar els itineraris didàctics en els quals participa el docent, així com el grau de completesa.

d) Orientar els docents quant a les competències professionals que han d’actualitzar, tenint en compte el perfil i les línies estratègiques del Pla anual de formació.

e) Permetre avaluar els processos i agents de les accions formatives en les quals estiga participant.

3. El compte/formació recull el compromís formatiu dels docents i permet optar a millores laborals i professionals, al reconeixement exprés de l’Administració educativa en completar els itineraris formatius així com a la valoració en les convocatòries per a l’accés al cos de catedràtics, a la Inspecció Educativa, a direccions de centres educatius o a assessories de formació.

4. El compte/formació serà considerat en l’elecció de ponents, en l’atorgament d’ajudes econòmiques destinades a la formació contínua i en la selecció de docents per a cursos o activitats formatives gestionades des de la conselleria amb competències en matèria d’educació.

5. En el barem per a determinar els concursos de trasllats autonòmics de la totalitat dels cossos docents, es valorarà el fet d’haver completat itineraris. A més, serà singularment valorat en l’adjudicació de comissions de servei quan els itineraris s’ajusten a les competències associades al lloc docent.

1. Els certificats acreditatius de la participació en activitats de formació permanent hauran de contindre, almenys, la següent informació:

a) Entitat organitzadora de l’activitat.

b) Nom i càrrec de qui certifica en representació de l’entitat organitzadora.

c) Nom i cognoms del participant i número d’identificació (NIE, NIF).

d) Denominació de l’activitat.

e) Modalitat formativa.

f) Lloc i dates de realització de l’activitat.

g) Tipus de participació: participant, coordinador, ponent i tutor.

2. En el cas dels ponents s’especificarà el títol de la ponència o matèria impartida.

a) Quantificació en hores.

b) Lloc i data d’expedició del certificat.

c) Número i data d’inscripció en el registre.

d) Signatura i segell.

1) Els cursos, en la modalitat presencial i en la modalitat a distància, tindran una duració mínima de 20 hores i màxima de 100 hores. Les jornades i els tallers, amb una duració mínima de 8 hores i màxima de 20 hores.

2) Per a cada una de les activitats realitzades en la modalitat presencial, no es podrà establir una càrrega horària superior a 8 hores diàries ni a 30 hores setmanals.

3) En la modalitat a distància, no es podrà establir una càrrega horària superior a 8 hores setmanals. S’estableix com a formació a distància aquella les hores presencials de la qual siguen inferiors al 15 % de la duració total de l’activitat.

4) No es podrà participar en activitats formatives addicionals solapades en el temps si el còmput d’hores supera les 15 setmanals o es produeix coincidència de sessions.

1. A l’efecte del reconeixement del complement retributiu dels funcionaris docents de carrera regulat pel Decret 99/2014, de 27 de juny, del Consell, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament, la valoració de les activitats de formació permanent i d’altres activitats que contribuïsquen a la millora de la qualitat de l’ensenyament s’efectuarà en crèdits, d’acord amb el que s’estableix l’annex únic d’aquesta ordre.

2. Les activitats objecte de reconeixement seran les inscrites en el registre de formació permanent del professorat, així com les que estableixen els articles 28 i 29 de l’Ordre 65/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.

3. La inscripció de les activitats de formació permanent i d’altres activitats que contribuïsquen a la millora de la qualitat educativa en el Registre de formació permanent del professorat implicarà la comunicació d’aquestes al Registre de personal docent.

1. El reconeixement de crèdits per la participació en les activitats organitzades dins del pla anual de formació de la direcció general competent en matèria de formació del professorat, dins del pla anual d’actuació dels centres de formació, innovació i recursos o dins del programa anual de formació dels centres educatius es realitzarà d’ofici, sempre que es complisquen els requisits específics de cada activitat.

2. El reconeixement de crèdits per la participació en les activitats que estableixen els articles 28 i 29 de l’Ordre 65/2012 es realitzarà a petició de l’interessat.

3. El reconeixement de crèdits per participació en activitats de millora de la qualitat de l’ensenyament es realitzarà d’ofici sempre que figuren en el sistema d’informació ITACA, o bé mitjançant una sol·licitud d’inscripció per a les activitats anteriors a la implantació de l’esmentat sistema d’informació.

4. En el cas de les activitats que contribuïsquen a la millora de la qualitat de l’ensenyament, s’estableix un límit màxim de reconeixement de 10 crèdits per període de perfeccionament del complement retributiu.

5. El reconeixement de crèdits per materials curriculars es farà mitjançant convocatòries de la direcció general amb competències en matèria de formació del professorat.

1. En el moment de presentar la sol·licitud, o en el moment de participar en l’activitat per a la qual se sol·licita reconeixement, cal trobar-se entre els destinataris de la formació que preveu l’article 4 de l’ORDRE 65/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.

2. La participació en activitats de formació del professorat hauran d’haver-se realitzat amb posterioritat a l’obtenció dels requisits per a poder exercir com a professor en els nivells educatius regulats per la LOE.

DECRET 5/2022, de 28 de gener, del Consell, de modificació del Decret 164/2017, de 27 d’octubre, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del funcionariat docent i la realització de les activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament. [2022/1129]

DECRET 164/2017, de 27 d’octubre, del Consell, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del funcionariat docent i la realització de les activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament.

ORDRE 54/2014, d’1 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’acreditació i valoració de les activitats de formació permanent i altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament que realitzen els funcionaris docents que imparteixen ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana.

ORDRE 65/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.

– Instrucció de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació en relació amb la inscripció en el registre de Formació permanent del professorat de la participació en activitats de formació a petició de l’interessat, d’acord amb l’Ordre 65/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Dubtes del tràmit: Formulari seu electrònica
Problemes informàtics: Formulari seu electrònica

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.