CONVENI UGT: amb la UNIVERSITAT ALFONSO X EL SAVI.

 

Conveni de col·laboració entre FeSP-UGT i UAX DESCOMPTES PER A AFILIATS

De tots els estudis de Grau, Postgrau i Títols propis que impartisca la Universitat Alfons X el Savi, les afiliades i afiliats de FeSP-UGT gaudiran d’un descompte del 30% sobre el preu oficial establert per als estudis de Grau, Postgrau i Títols propis, a excepció de les titulacions en les carreres de Grau en Medicina, Grau en Odontologia i Grau en Veterinària, en les quals el descompte a aplicar serà del 10% el primer curs, 20% segon curs i 30% els cursos següents.

Aclariment: els descomptes s’apliquen exclusivament als programes que estan especificats en el paràgraf anterior. La UAX no aplica la bonificació a altres tipus de cursos que es troben en la seua pàgina web (per exemple, els cursos d’adaptació a grau).

Les condicions exigides per la Universitat Alfons X el Savi per a aplicar els esmentats descomptes als afiliats de la Federació d’Empleades i Empleats dels Serveis Públics d’UGT (FeSP-UGT) són les següents:

 1. Que els beneficiaris del Conveni i Annex són exclusivament els treballadors donats d’alta en la Seguretat Social i afiliats a la FeSP-UGT. No afecta, per tant, a fills o familiars d’aquells.

 2. Els treballadors sol·licitants, en fer la seua preinscripció de matrícula, han d’aportar la següent documentació, a més de l’establida per la UAX a tots els sol·licitants que aspiren a matricular-se:

  • Acreditació de la FeSP-UGT que reuneixen la condició d’afiliat amb, almenys amb 1 any d’antiguitat.
  • Certificat oficial de vida laboral que acredite, almenys 1 any d’activitat per compte d’altri.

Aclariment: No apliquen el descompte als treballadors afiliats que es troben en situació de desocupació.

3. L’ajuda econòmica prevista farà efecte només als qui inicien per primera vegada els seus estudis en la UAX a partir del curs 2017/18.

Aclariment: UAX NOMÉS aplica el descompte DES DEL PRIMER any del programa educatiu al qual accedeix el treballador-afiliat; en el cas que aquest tinga coneixement de la bonificació en el segon any del programa educatiu que estudia o en els successius, o el primer any de l’esmentat programa educatiu l’haja cursat en una universitat diferent a la UAX, ja no tindrà dret a l’aplicació de cap descompte en la resta dels anys del programa educatiu que està cursant, ni en cap altre programa que vulga cursar en el futur en aquesta Universitat.

4. Per a beneficiar-se del descompte com tots els estudiants de la UAX, els sol·licitants del mateix han de superar les proves pròpies d’accés que té prevista la UAX abans de procedir a la seua matriculació oficial.

5. L’ajuda econòmica prevista la perdran aquells estudiants que suspenguen dos o més assignatures en les proves ordinàries del curs.

 6. Cas de matricular-se en una doble titulació, la beca prevista s’aplicarà exclusivament a la titulació principal. Per a procedir a la matriculació sol·licita el certificat d’afiliació en la teua Federació de Comunitat Autònoma.

La resta de les gestions per a la matriculació es realitzen directament amb la UAX.

 

Tota la informació la podreu trobar en: UNIVERSITAT ALFONS X EL SAVI.  

 

 

 

 

 

Convenio de colaboración entre FeSP-UGT y UAX DESCUENTOS PARA AFILIADOS

De todos los estudios de Grado, Postgrado y Títulos propios que imparta la Universidad Alfonso X el Sabio, las afiliadas y afiliados de FeSP-UGT gozarán de un descuento del 30% sobre el precio oficial establecido para los estudios de Grado, Postgrado y Títulos propios, a excepción de las titulaciones en las carreras de Grado en Medicina, Grado en Odontología y Grado en Veterinaria, en las cuales el descuento a aplicar será del 10% el primer curso, 20% segundo curso y 30% los curso siguientes.

Aclaración: los descuentos se aplican única y exclusivamente a los programas que están especificados en el párrafo anterior. La UAX no aplica la bonificación a otros tipos de cursos que se encuentran en su página web (por ejemplo, los cursos de adaptación a grado).

Las condiciones exigidas por la Universidad Alfonso X el Sabio para aplicar los mencionados descuentos a los afiliados de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) son las siguientes:

 1. Que los beneficiarios del Convenio y Anexo son exclusivamente los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y afiliados a la FeSP-UGT. No afecta, por tanto, a hijos o familiares de aquellos.

 2. Los trabajadores solicitantes, al hacer su preinscripción de matrícula, deben aportar la siguiente documentación, además de la establecida por la UAX a todos los solicitantes que aspiran a matricularse:

  • Acreditación de la FeSP-UGT de que reúnen la condición de afiliado con, al menos con 1 año de antigüedad.
  • Certificado oficial de vida laboral que acredite, al menos 1 año de actividad por cuenta ajena.

Aclaración: No aplican el descuento a los trabajadores afiliados que se encuentren en situación de desempleo.

3. La ayuda económica prevista surtirá efectos solo a quienes inicien por primera vez sus estudios en la UAX a partir del curso 2017/18.

Aclaración: UAX SÓLO aplica el descuento DESDE EL PRIMER año del programa educativo al cual accede el trabajador-afiliado; en el caso de que este tenga conocimiento de la bonificación en el segundo año del programa educativo que estudia o en los sucesivos, o el primer año del mencionado programa educativo lo haya cursado en una universidad distinta a la UAX, ya no tendrá derecho a la aplicación de descuento alguno en el resto de los años del programa educativo que está cursando, ni en ningún otro programa que quiera cursar en el futuro en dicha Universidad.

4. Para beneficiarse del descuento como todos los estudiantes de la UAX, los solicitantes del mismo deben superar las pruebas propias de acceso que tiene prevista la UAX antes de proceder a su matriculación oficial.

5. La ayuda económica prevista la perderán aquellos estudiantes que suspendan dos o más asignaturas en las pruebas ordinarias del curso

 6. Caso de matricularse en una doble titulación, la beca prevista se aplicará exclusivamente a la titulación principal. Para proceder a la matriculación solicita el certificado de afiliación en tu Federación de Comunidad Autónoma.

 

El resto de las gestiones para la matriculación se realizan directamente con la UAX.

Toda la información la podréis encontrar en: UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

 

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.