UGT CONCURS DE TRASLLATS 23-24. INFORMACIÓ ACTUALITZADA. ASSEMBLEA

UGT Ensenyament anirà actualitzant la pàgina perquè esteu informats en tot moment.

Accés al sistema

Important
Per a entrar en el sistema el nom de l’usuari s’omplirà de la manera següent: el DNI sense cap zero a l’esquerra més la LLETRA del Dni en MAJÚSCULA.
Per a l’ús i establiment de la seua contrasenya, seguisca les indicacions que venen en l’ajuda sobre la identificació en la plataforma telemàtica de petició de llocs.

Accés al tràmit:

Detectats errors en l’ordre dels funcionaris en pràctiques de Secundària i altres cossos, i una vegada esmenats, s’actualitza el llistat de participants admesos, per especialitat. Este canvi només afecta a l’ordre dels funcionaris en pràctiques.

RECLAMACIONS : Es disposa d’un termini de deu dies hàbils per a formular per via telemàtica reclamacions contra les relacions provisionals, que començarà el 30 de desembre de 2023 i conclourà el 15 de gener de 2024.

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment de provisió de llocs del personal funcionari docent del cos de mestres, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. [2023/10863]

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de llocs de places del personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. [2023/10866]

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment de provisió de llocs de places del personal funcionari docent del cos d’inspectors i inspectores al servei de l’Administració educativa i d’inspectors i inspectores d’Educació, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. [2023/10867]


ÚLTIMA VERSIÓ DE LA GUIA DE BAREMACIÓ.

ASSEMBLEA CONCURS DE TRASLLATS

VÍDEO ASSEMBLEA CONCURS DE TRASLLATS UGT ENSENYAMENT

GUIA CONCURS DE TRASLLATS

BAREM CONCURS DE TRASLLATS.

Contacte
Per a més informació sobre el contingut de la convocatòria consulte amb la Direcció Territorial corresponent.
Telèfons:

Direcció Territorial d’Alacant:
966907544 – Mestres
966907576 – Secundària i Altres Cossos

Direcció Territorial de Castelló:
964333866 – Mestres
964333806 – Mestres
964333872 – Secundària i Altres Cossos
964333806 – Secundària i Altres Cossos

Direcció Territorial de València:
961271212 – Mestres
961271344 – Secundària i Altres Cossos

ENLLAÇ MESA SECTORIAL Convocatòria procediment de provisió de llocs del personal funcionari.

CORRECCIÓ D’ERRADES

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 d’octubre de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment de provisió de llocs de personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. [2023/11201]