UGT DEMANA L’ELECCIÓ DEMOCRÀTICA DE LES DIRECCIONS DELS CENTRES INTEGRATS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 

Mesa Sectorial d’Educació,  dia 12 de gener de 2023

 

NORMATIVA: 

Després de la derogació de l’articule 11.5 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny de les Qualificacions i la Formació Professional, UGT exigeix el canvi en el sistema de selecció dels directors i directores dels CIPFP, la lliure designació per part de l’administració educativa, i la seua democratització, mitjançant l’elecció a través dels seus òrgans representatius de la comunitat docent i professional, el claustre de professorat i el consell social, amb aproximació al model, certament també imperfecte, dissenyat per la LOMLOE, utilitzat per a la selecció dels directors i directores de la resta de centres docents.

Com es recordarà, l’article 11 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny de les Qualificacions i la Formació Professional establia que característiques inicialment anaven a tindre els CIFP, assenyalant en el seu número cinc que “la direcció dels Centres Integrats de Formació Professional de titularitat de les Administracions educatives, serà nomenada mitjançant el procediment de lliure designació per l’Administració competent, entre funcionaris públics docents, conforme als principis de mèrit, capacitat i publicitat, prèvia consulta als òrgans col·legiats del centre”. Aquesta Llei ja ha sigut superada i derogada pel que estableix la nova Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional. Això significa que resolucions com les que hem vist hui en la Mesa Sectorial d’Educació tenen els dies comptats i caldrà establir un model de selecció i designació de les direccions dels Centres Integrats més democràtic que el que actualment tenim, en el qual siguen els seus òrgans col·lectius de participació i govern (Consell Social i Claustre de Professorat) els que elegisquen democràticament les direccions dels seus centres.

D’altra banda i entrant en el detall de les resolucions que aquest curs ordenaran la selecció de les direccions dels centres educatius, inclosa la resolució que regularà la selecció dels directors i directores dels CIFP que correspon aquest curs realitzar, des d’UGT Ensenyament PV observem que és una normativa continuista, no hi ha grans canvis. És un concurs de mèrits i devia canviar-se aquesta concepció i procediment per un sistema de selecció, millor d’elecció, autènticament democràtic, en el qual siga determinant la veu de la comunitat docent, la comunitat escolar i la comunitat professional, sobre tot en el cas dels CIFP.

Considerem que el sistema de selecció de les direccions dels centres docents que va introduir la LOE, va desenvolupar la LOMCE i manté la LOMLOE, limita i margina la participació de la comunitat educativa i sobretot del claustre de professorat. No és un sistema d’elecció democràtic i escasament participatiu. En aquest tipus de resolucions es limita i exclou de la seua elecció a la comunitat professional i educativa, i del seu claustre. En definitiva, cal un sistema més democràtic i transparent, que permeta l’elecció d’equips directius en els centres amb capacitat de lideratge pedagògic, responsable i transparent, sotmès a la crítica, que compte amb el suport i la col·laboració de la comunitat educativa.

Al costat d’aquesta crítica de concepte i model, també des d’UGT Ensenyament PV, hem indicat que és necessari reduir les tasques burocràtiques i de gestió, a més de les ordinàries, davant la multitud de programes i projectes que han de desenvolupar.

També remarquem la importància de la creació d’una borsa de directores i directors, per a cobrir situacions excepcionals.  D’altra banda, demanem una revisió de les dates en les quals s’han de complir els requisits, coincidents amb les dates en les quals ha de finalitzar el procés (juliol 2023), ampliant el termini per a presentar la formació que es necessita acreditar sobre funcions directives i el compliment del requisit lingüístic del valencià. Finalment també hem demanat criteris d’avaluació, indicadors mesurables i contrastables, que exigeix tot sistema de qualitat, perquè el candidat o candidata sàpia com li l’avaluarà. Finalment també hem demanat que el barem de mèrits, siga més equilibrat, reduint la que correspon a la trajectòria professional i incrementant la valoració de la formació acadèmica.

  

TORN OBERT.

 • Data inscripció de les oposicions d’estabilització: Final febrer/inici març.
 • Pagament tribunals d’oposicions: s’iniciarà el tràmit a 1 de febrer per poder pagar els tribunals de primària.
 • Data finalització concurs de mèrits: juny 2023 (orientativa)
 • Procés de càtedres 2022: esta finalitzada valoracions dels mérits i es publicarà el llistat provisional de puntuacións. Serà immediat.
 • Pagaments pendents: màxim febrer (funcionariat en pràctiques).
 • Instem que les persones amb titulació de tècnic especialista puga participar en el procés de les oposicions d’estabilització.
 • Integració del professorat tècnic de formació professional al cos de secundària: continuem insistint en què es faça com més aviat. 
 • També exigim la negociació d’una solució per al professorat tècnic d’FP interí amb titulació superior d’FP, perquè puga continuar treballant el curs pròxim en les especialitats de les quals forma part. Altres CCAA com Castella i Lleó, ja li ho han reconegut al seu professorat interí amb aquest perfil, que no se li exclou de les borses de treball per al curs pròxim.
 • Ajornament del termini de la jornada continua: no podem ajornar-ho.
 • Negociació de les plantilles d’Infantil i Primaria: Hi haurà una nova mesa per continuar amb el tema, el dijous pròxim.
 • Com està la situació dels Centres integrats pendents de creació? Conselleria ens explica que sense novetats. Continuen els tràmits i s’espera que estiguen abans de juny publicats els tres centres següents: dos a Sagunt i el Institut Marítim Pesquer del Mediterrani d’Alacant.

Més INFORMACIÓ: