UGT INFORMA: Plantilles. (Catàleg d’unitats, creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i publicació de la plantilla del cos de mestres)

Per mitjà de l’Ordre 12/2013, de 14 de març (DOGV 21.03.2013), de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es van establir els criteris per a la determinació de les relacions de llocs de treball i es van publicar les plantilles tipus de les escoles infantils (2n cicle) i col·legis públics d’Educació Primària, col·legis públics d’Educació Infantil i Primària i centres d’Educació Especial de titularitat de la Generalitat.
La Resolució de 25 de gener de 2022 (DOGV 09.02.22), de la Direcció General de Personal Docent, relacionava el catàleg d’unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i publicava la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial de titularitat de la Generalitat.
Mitjançant Resolució de 22 de setembre de 2022 (DOGV 26.09.22), de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es publica el catàleg d’unitats, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial de titularitat de la Generalitat.
La Llei 7/2014, de 22 de desembre (DOGV 29.12.2014), de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, estableix en la disposició addicional dotze que per a cada curs escolar, la plantilla orgànica, així com les seues modificacions i actualitzacions, serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per aquesta raó, per al curs 2022-23, ha de publicar-se la plantilla orgànica dels centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial d’acord amb les unitats referides en la Resolució de 22 de setembre de 2022.
D’acord amb la normativa esmentada anteriorment, i en virtut de les atribucions reconegudes en l’article 8 del Decret 173/2020, de 30 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, resolc:

Primer
Publicar la relació dels llocs de treball de la plantilla orgànica de personal docent del cos de mestres, dels centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i centres d’Educació Especial, de titularitat de la Generalitat, d’acord amb les unitats publicades en la Resolució de 22 de setembre de 2022, amb indicació de les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents amb relació a la situació del curs escolar anterior. Tot això, segons es determina en l’annex d’aquesta resolució.

Segon
Aquesta resolució produirà efectes a partir de l’inici del curs escolar 2022-23.

LLEGIR MÉS… DOCUMENTACIÓ. HISTÒRIC: 

MESA SECTORIAL: Plantilles i Programa temporal de lluita contra la bretxa salarial.