UGT INFORMA. Programa Banc de Llibres per al curs 2024-2025.

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’establix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat destinada a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2024-2025. [2024/5325]
(DOGV núm. 9867 de 10.06.2024) Ref. Base de dades 005374/2024

Primer. Objecte

Regular el procediment d’assignació, per al curs escolar 2024-2025, d’una dotació econòmica als centres públics de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició de llibres de text i material curricular.

Segon. Destinataris

Seran destinataris de les dotacions econòmiques tots els centres públics de titularitat de la Generalitat amb alumnat escolaritzat en els nivells educatius d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, cicles formatius de grau bàsic, Batxillerat o Educació Especial, sempre que tinguen alumnat participant en el programa del banc de llibres.

Tercer. Finançament

  1. L’import global màxim a assignar per a atendre estes necessitats serà de 35.939.000,00 d’euros, que es finançarà segons el que es disposa a continuació:

17.439.000,00 euros a càrrec del capítol II del pressupost de 2024 de la Generalitat, del subprograma 422A00 «Ensenyament primari», centre gestor G01090201.

18.500.000,00 euros a càrrec del capítol II del pressupost de 2024 de la Generalitat, del subprograma 422B00 «Ensenyament secundari», centre gestor G01090201.

  1. Estes dotacions estan cofinançades pel Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports a través del programa de finançament de llibres de text i material didàctic, per un import de 3.879.430,00 euros destinat al programa d’Ensenyament primari, i un import de 3.879.430,00 euros destinat al programa d’Ensenyament secundari.

LLEGIR MÉS…

Import dels lots de llibres

El valor estimat dels lots de llibres es mantindrà en 175 euros per a Educació Primària, 278 euros per a Educació Secundària Obligatòria i 300 euros per a Batxillerat, com el curs anterior.

Es mantindran també els 70 euros per alumne participant en cicles formatius de grau bàsic i 70 euros per alumne participant matriculat en aules d’Educació Especial (UECO) i aules de Comunicació i Llenguatge en centres ordinaris.

Per a l’alumnat de centres d’Educació Especial, es concedirà un import de 70 euros per alumne matriculat.

A més, es manté el xec-llibre per valor de 160 euros per alumne participant de 1r i 2n d’Educació Primària, que els centres podran emetre una vegada es dicten les corresponents resolucions de concessió/assignació.

Terminis de sol·licitud i comunicació de necessitats

El termini perquè els centres privats concertats i centres de titularitat de corporacions locals presenten les seues sol·licituds de participació en el programa serà fins al 25 de juny.

Les famílies que vulguen participar en el banc de llibres per primera vegada han de sol·licitar-ho a partir del dia 11 de juny a través del model de sol·licitud disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, en l’enllaç Banc de Llibres.

S’habilitaran 4 períodes perquè els centres comuniquen les seues necessitats: un període ordinari habilitat des de l’endemà de la publicació de la resolució fins al 15 de juliol de 2024, i tres extraordinaris: el primer fins al 16 de setembre de 2024, el segon fins a l’11 d’octubre de 2024 i el tercer fins al 8 de novembre de 2024.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.