MESA SECTORIAL 13-06-24. Criteris elecció llocs docents. INFORME JURÍDIC. Acords de plantilles docents ratificats pel Consell i publicats al DOGV 249/2023

Esborrany de les instruccions en matèria de plantilles per al curs 2024-2025.

1. Criteris sobre l’habilitació de llocs de treball docents en centres que imparteixen educació infantil, educació primària, educació especial i formació de persones adultes, per al curs 2024-25.
2. Criteris per a la determinació de llocs docents en instituts, seccions de secundària i centres integrats de formació professional. Curs 2024/2025

Per a UGT Ensenyament no veu la necessitat d’una nova normativa, ja que l’acord de plantilles establert pel govern del Botànic cobria les actuals necessitats educatives que garantien la inclusió educativa. A més, en cas que faltara adaptar-les, s’haguera pogut incloure sense necessitat de canviar tota la normativa.

A nivell general, s’observa una clara retallada en relació amb les plantilles segons les instruccions enviades per negociar en mesa sectorial. A més, estudiant les instruccions, hi ha moltes llacunes que caldria concretar, ja que si no es modifica i es clarifica, donarà peu a les retallades tan evidents.

A continuació ho explicarem.

INFANTIL I PRIMÀRIA

A les instruccions, en relació amb infantil,  ens diu que hi haurà un lloc de treball addicional a partir de les 13 unitats i no de les 9 que està estipulat actualment.  L’administració ho canviarà.

Una de les reivindicacions d’UGT és la creació de la parella educativa docent-educadora infantil en centres de primer cicle d’Educació Infantil i la baixada de ràtio.

Estudiar les necessitats dels centres, i dotar-los segons eixes necessitats (ràtios, necessitat de l’alumnat, característiques concretes dels centres…)

S’observa una sèrie de limitacions en relació amb les habilitacions  per a cobrir les hores dels equips directius, ja que s’exclou l’especialitat de primària.

Conselleria indica que no es modifica l’anterior normativa respecte a la dotació actual.

SECUNDÀRIA

En l’àmbit general, cal concretar l’ordre de  prioritat d’elecció dels centres i actualitzar-los a les circumstàncies actuals.

Organització dels àmbits.

Sobre les hores lectives assignades per a configurar les plantilles, cal redactar clarament i incloure l’hora única de coordinació per professor/a.

Reclamem les hores de codocència als àmbits, tan necessàries per a dur endavant els projectes en àmbits i realment fer àmbits i no assignatures agrupades.

Grups d’ESO, PAC i PDC.

Els grups de PDC i PAC fan la tutoria dins dels grups de programes, no dins dels grups ordinaris als quals estan assignats, segons els articles 18.3 c i 19.3 c.3 del DECRET 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació́ i el currículum d’Educació́ Secundaria Obligatòria.

En cas que les  hores de tutoria eixiren dels blocs d’hores per als programes, caldria incrementar el bloc de cada programa en 1 hora: PAC de 20 a 21 hores, 3rPDC de 22 a 23 hores i 4tPDC de 23 a 24 hores perquè, a efectes de plantilla, tal com està ara, dins de cada bloc, solament està contemplada 1 hora de tutoria grupal i no l’hora de tutoria individualitzada.

Per tant, exigim, les 3 hores per tutoria per atendre correctament les necessitats d’atenció educativa i d’inclusió a més, per qüestions de salut mental i atendre tota la càrrega burocràtica.

BATXILLERAT

Hores de Modalitat: Mixta de tipus 1 + tipus 2

Aquestes instruccions ens  marquen 36h per unitat, però el mínim necessari són 44h per 1r Batxillerat i 48h per a 2n Batxillerat per a poder donar almenys la possibilitat de triar entre només 2 opcions per a cada assignatura de modalitat. Amb les 36 hores marcades, És impossible fer-ho

Hores Optatives:

Aquestes  instruccions marquen 6h per unitat, però el mínim necessari són 8h per a poder donar almenys la possibilitat de triar entre només 2 opcions d’optatives perquè cada assignatura són 4h.

Cicles Formatius

Les hores comunes per cada unitat autoritzada en règim semipresencial indica que en són 25 hores, quan haurien de ser 30 per cada grup, tal com s’estableix en l’article 24 de l’ Ordre 30/2022, de 12 de maig, per la qual es regula l’organització i l’autorització dels ensenyaments dels cicles formatius de Formació Professional en règim semipresencial, així com en els Annexos II de l’article 3 dels diferents Decrets del currículum de cada cicle formatiu.

Instituts escola

Es mantenen igual, hi ha tres que s’han desglossat.

ORIENTACIÓ EDUCATIVA.

Cal incloure els grups de Batxillerat que no siguen en les instruccions per a fer el càlcul el nombre d’orientadores i orientadors.

Conselleria en relació amb l’orientació, clarifica que per cada 300 alumnes, hi haurà una persona orientadora, i a partir del segon n’hi haurà una més.

HORES PER A COORDINACIONS.

En les coordinacions per cada família professional el nombre d’hores lectives hauria de ser proporcional a la quantitat de cicles formatius que té autoritzat cada centre per família professional. Ja que no és el mateix gestionar la coordinació en un centre amb 5 cicles autoritzats en una família professional que en un centre amb 1 cicle en una sola família.

A més, reclamem mantenir les hores de coordinació actuals, tant per als grups d’ESO/BATX com per a cicles. No es poden portar endavant programes (ESO, TIC, Convivència, Xarxa llibres, Erasmus, PAF, DUAL, etc.) sense prou hores.

PAM

Es mantindrà segons els necessitats dels centres. Aquest tipus de places no són reals, són places provisionals i com que no són de catàleg, no dona cap mena de seguretat al personal docent, quant a l’estabilitat. Per tant, rebutgem aquesta justificació i exigim el manteniment de les places de manera definitiva als centres.

AULES UECO.

Mateixa dotació.

DOCUMENTACIÓ. – Esborrany de les instruccions en matèria de plantilles per al curs 2024-2025.

UGT PV no veu raons tècniques ni pressupostàries que justifiquen l’anul·lació de l’acord de plantilles.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.