UGT exigeix l’obertura d’una negociació per a la millora de les retribucions del professorat congelades des de 2007

  • El sindicat denuncia la discriminació salarial que pateix el professorat valencià respecte a la majoria de les comunitats autònomes de l’Estat després de dos dècades sense actualitzar els salaris docents.
  • UGT xifra en 300 milions d’euros el pressupost inicial necessari per a corregir urgentment la bretxa salarial que separa al professorat valencià respecte a la mitjana de les comunitats autònomes de l’Estat.

UGT exigeix a la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació l’obertura d’una negociació urgent per a la millora de les retribucions docents congelades des de 2007. El sindicat denuncia que la Comunitat Valenciana es troba a la cua de totes les comunitats en l’actualització de les retribucions del professorat.

Per a UGT és prioritari un augment de tots els complements retributius de competència autonòmica que no han experimentat cap variació en quasi dos dècades. Es tracta del complement específic, els sexennis, els complements específics de càrrecs singulars i unipersonals.

A més, el sindicat exigeix una equiparació amb la resta de comunitats autònomes mitjançant la creació dels complements per a la tutoria, l’especialitat i la coordinació. Aquest complement emana de l’actual llei educativa (article 105 de la LOE) i porta en vigor més de 10 anys en altres comunitats autònomes, per la qual cosa suposa per al professorat valencià una pèrdua de poder adquisitiu respecte a la resta del professorat de l’Estat. Per exemple, a Catalunya, País Basc, Galícia, Madrid, Andalusia o Balears, entre d’altres comunitats, el professorat percep un complement salarial que reconeix el treball i les diferents funcions docents que realitzen i que la LOE emmarca com una obligació legal de reconeixement, promoció i dels incentius que les administracions educatives han d’establir en els seus territoris per a fer real i efectiu el suport al seu professorat.

UGT calcula que es necessiten, inicialment, uns 300 milions d’euros per a corregir urgentment la bretxa salarial que separa al professorat valencià de la mitjana de les comunitats autònomes de l’Estat. Aquesta quantitat serviria per a augmentar el complement específic, la creació del nou complement de les tutories, coordinacions i especialitat i, finalment, per a l’actualització de sexennis i resta de complements de càrrecs singulars i unipersonals. Tots ells són complements de competència autonòmica.

Campanya de recollida de firmes

Com a mesura de pressió, el sindicat ha iniciat una campanya explicativa i de recollida de firmes, tant online com en paper, en tots els centres educatius. UGT ha constatat l’enuig del professorat pel retard en les negociacions per a la millora salarial dels diferents cossos i la bretxa, cada vegada major, que el separa de la resta de comunitats que ja han actualitzat les seues nòmines en els seus trams autonòmics.

Altres reivindicacions pendents

Al costat d’aquestes reivindicacions de caràcter bàsic i urgent, UGT, en l’acord de negociació que demanem també reivindiquem l’equiparació salarial entre tots els cossos docents, seguint la línia marcada amb la integració del professorat del cos tècnic d’FP en el cos de Professorat d’Ensenyament Secundari de tal manera que el professorat dels cossos docents que encara está enquadrat en subgrup professional i retributiu A2, singularment, el cos de Mestres, se’ls reconega un complement d’equiparació salarial que els equipare amb el subgrup funcionarial, professional i retributiu A1. Aquest complement d’equiparació tindria un cost aproximat de 145 milions d’euros, tenint en compte que el cos de mestres en el nostre sistema educatiu representa pràcticament el 50% de la plantilla.

Si a aquesta reivindicació li afegim una partida per a la recuperació de les nostres pagues extraordinàries completes, que foren retallades en 2010 pel govern central (105 milions d’euros), una altra per a un pacte d’estabilitat del professorat interí (2.000 docents interins fixos per any) i, finalment, el reconeixement i pagament de les substitucions que caldria cobrir per a garantir als majors de 55 anys la reducció de la seua jornada lectiva en tres hores (3.000 docents substituts), necessitaríem uns fons addicionals de 320 milions d’euros anuals.

UGT reivindica i exigix la millora de les condicions laborals i retributives del professorat valencià perquè puga prestar un servici públic educatiu de qualitat, tal com exigix i es mereix la nostra societat.

Principales Partidas NuevasIndicadores para su cálculoCuantía (euros)
Complemento de equiparación salarial del cuerpo de PTFP y PESSFP al cuerpo de profesorado de PES. 3.700 docentes x 175 euros x 12 pagas7.770.000
  Complemento de equiparación salarial profesorado A2 con A1. Maestros y maestras.  35.000 docentes x 175 euros x 12 pagas 35.000 docentes x 128 euros x 14 pagas      73.500.000 62.720.000   136.220.000
Coordinaciones, especialidad y tutorías.70.000 docentes x 120 euros x 14 pagas117.600.000
Equiparación salarial con otras Comunidades Autónomas (Complemento específico, singulares, unipersonales y sexenios)70.000 docentes x 180 euros x 14 pagas176.400.000
Recuperación pagas extras completas70.000 docentes x 1.500 euros105.000.000
Pacto de estabilidad (coste anual)2.000 docentes interinos fijos por año x 45.000 euros90.000.000
Reducción jornada lectiva mayores de 55 años.20.000 docentes x 3 horas / 20 horas x 45.000 euros 3.000 docentes sustitutos135.000.000
 TOTALES767.990.000

UGT CAMPANYA PER LA RECOLLIDA DE SIGNATURES. Per l’augment de les retribucions congelades i pel complement de tutoria, especialitat i coordinacions.