UGT INFORMA: Memòria final de curs.

Memòria final de curs

(21/06/2022) Instruccions de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per la qual s’estableix procediment per a l’elaboració de la memòria final de curs per part dels centres docents sostinguts amb fons públics i el protocol d’actuació de la Inspecció d’Educació per a la seua supervisió

Termini realització memòria i enviament pdf a la inspecció de zona: fins 22 de juliol (EOI fins 29 de juliol)

https://ceice.gva.es/documents/161863009/361089951/Instrucci%C3%B3+SAEFP.+2022+Mem%C3%B2ria+Final+de+Curs+centres_firmado/e49f1347-4fef-6325-68f7-165e4b5fcc82?t=1655806695317

 Accés enllaç forms per a la remissió de la memòria final a l’Administració educativa:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sPLEJpzX2EibbGBSSkjxKEPO469jBqRHq85W7g5iE1xUMVk5VFdUS0Q1NUdPNTYwQU9aUFpYMzEwUiQlQCN0PWcu

 


 

INSTRUCCIONS DE LA SECRETARIA AUTONÒMICA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL PER LA QUAL S’ESTABLEIX PROCEDIMENT PER A L’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA FINAL DE CURS PER PART DELS CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS I EL PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE LA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ PER A LA SEUA SUPERVISIÓ

Els decrets 252 i 253 de 2019, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional dediquen el títol VI l’avaluació dels centres docents.

En aquest marc s’estableix que els centres educatius realitzaran una autoavaluació del seu funcionament, dels programes i activitats que desenvolupen, dels processos d’ensenyament i aprenentatge i dels resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat, així com de les mesures i actuacions dirigides a la prevenció de les dificultats d’aprenentatge de l’alumnat.

Així mateix, es determina que el resultat d’aquest procés d’avaluació es plasmarà, en finalitzar cada curs escolar, en un informe d’autoavaluació que haurà d’aprovar el consell escolar del centre, i tindrà en compte, per a fer-ho, les aportacions que faça el claustre de professorat, i que inclourà, almenys, una valoració d’assoliments i dificultats a partir de la informació facilitada pels indicadors establits així com propostes de millora per a incloure-les en la PGA del curs següent.

En aquest sentit, les resolucions de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per les quals s’aproven les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres  que imparteixen ensenyaments no universitaris el curs 2020- 2021 estableixen, sobre la memòria de final de curs, que en finalitzar el període lectiu del curs escolar el consell escolar, el claustre i l’equip directiu avaluaran el grau de compliment de la PGA i els resultats de l’avaluació i promoció de l’alumnat i reflexionaran sobre l’evolució del curs i els aspectes millorables.

Es fixa, en la mateixa resolució, el procediment de remissió, els elements que seran objecte d’anàlisi i valoració en la memòria de final de curs i que la data límit per a l’enviament de la memòria final a l’Administració educativa serà el 22 de juliol de 2022 (29 de juliol en el cas de les escoles oficials d’idiomes).

La Resolució de 26 de gener de 2022, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, va modificar alguns dels aspectes regulats en les instruccions d’organització i funcionament, a fi d’eliminar i simplificar tasques eminentment burocràtiques que permeteren -en un context d’alta incidència COVID-19- concentrar els esforços del personal directiu i docent en l’atenció educativa a l’alumnat i les seues famílies.

En virtut d’aquesta resolució, el seguiment periòdic dels diferents plans i programes que integren el Projecte educatiu de centre es va posposar perquè fora realitzat en el marc de la memòria final de curs.

L’Ordre 17/2019, de 16 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport desenvolupa l’actuació, el funcionament i l’organització de la Inspecció d’Educació de la Comunitat Valenciana.

L’article 2 d’aquest marc cita entre les funcions i atribucions de la Inspecció d’Educació la de participar en els processos d’avaluació dels centres i determina que, sense menyscapte de les competències dels centres en els processos d’avaluació interna, la Inspecció d’Educació impulsarà, assessorarà i supervisarà aquests processos i tindrà accés als resultats.

La Resolució de 1 de setembre de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional aprova el Pla General d’Actuació Anual (PGAA) i el Pla institucional de formació i actualització professional de la Inspecció d’Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022.

La Instrucció 5/2021, de la Inspecció General d’Educació, desenvolupa la Resolució de 1 de setembre de 2021 i relaciona en el seu annex les actuacions habituals per al curs 2021-2022, entre les quals s’estableix la supervisió de les memòries dels centres docents.

A aquest efecte, la Inspecció General d’Educació ha de dissenyar i coordinar els processos i les inspeccions territorials han d’aplicar-los en els centres educatius i traslladar-los els resultats avaluats amb orientacions o propostes de millora.

Així doncs, amb la finalitat d’establir el procediment per a l’elaboració de la memòria final de curs per part dels centres educatius i a l’efecte d’homogeneïtzar les actuacions en les diferents inspeccions territorials, i, d’acord amb el que s’estableix en l’article 6 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, es dicta la següent instrucció:

1. Objecte i àmbit

Estes instruccions tenen com a objecte:

a. Precisar el model normalitzat de memòria final de curs que han d’elaborar els centres educatius.

b. Determinar el procediment per al seu emplenament.

c. Establir el protocol d’actuació de les Inspeccions Territorials d’Educació per a supervisar la memòria final elaborada pels centres.

2. Temporització

Els centres docents sostinguts amb fons públics elaboraran fins al 22 de juliol de 2022 la memòria final de curs en la qual inclouran el contingut que s’especifica en l’annex I d’aquesta instrucció.

Les escoles oficials d’idiomes, de conformitat amb el que s’estableix en les corresponents instruccions per a l’organització i funcionament del present curs, elaboraran la memòria final fins al 29 de juliol de 2022.

3. Protocol

La direcció del centre educatiu accedirà a la plataforma informàtica habilitada per a l’elaboració de la memòria final de curs a través del següent enllaç:

https://forms.office.com/r/RFyQ767H5F

Una vegada emplenat el formulari per part de la direcció del centre, la plataforma proporcionarà la possibilitat de descarregar-lo en format PDF mitjançant el botó “Imprimir o obtindre PDF amb respostes”.

A continuació, la direcció del centre remetrà, a través del correu electrònic, el document en format PDF resultant del formulari de memòria final de curs a la inspectora o inspector d’Educació de referència dins del mateix termini explicitat en el punt dos d’aquestes instruccions.

4. Assessorament i supervisió

Les inspectores i els inspectors d’Educació informaran i assessoraran els centres educatius quant a la realització de la memòria final de curs i supervisaran el contingut d’aquesta.

Com a conseqüència d’aquesta supervisió assessoraran, fins al 30 de setembre de 2022, els equips directius de la zona d’intervenció quant a l’actualització dels plans i programes que s’insereixen en el PEC i, especialment, respecte a l’actualització de les línies d’actuació del Pla d’Actuació per a la Millora del curs 2022/2023.