OPOSICIONS 2022. Convocatòria (ORDRE 45/2021, de 28 de desembre)

 

ORDRE 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i un procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. [2021/13142]

 

11 DE GENER DE 2022. PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA OPOSICIONS COS DE MESTRES.

 

WhatsApp Image 2022 01 11 at 09.57.57


10 de GENER DE 2021. COMUNICAT UGT ENSENYAMENT PV
Davant la notícia que ha difós Conselleria d’Educació sobre imminent publicació de la convocatòria d’oposicions per a Mestres i Mestres, segons l’esborrany que va passar per la Taula Sectorial d’Educació a la fi de desembre, des d’UGT Ensenyament PV manifestem el nostre major rebuig a aquesta iniciativa, tal com ja vam posar de manifest en la mateixa Mesa Sectorial, ja que l’oferta es limita i redueix a les places de reposició de 2021 (1.228 enfront de les 2.500 places inicialment previstes) i el procediment selectiu, a l’ésser l’ordinari, no es beneficia ni de les millores introduïdes en 2018 ni de les millores que proposarà la reforma del Reial decret d’ingrés i accés a la funció pública en curs.
 

Des d’UGT ENSENYAMENT PV considerem que aquesta NO  és la decisió més adequada i que la convocatòria que es vol publicar, hauria d’ esperar que estiga en vigor el nou reglament d’ingrés i accés a la funció pública docent.


 

ORDRE 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i un procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. [2021/13142]

Índex

Preàmbul

Títol I. Procediment selectiu d’ingrés

1. Bases generals

1.1. Places convocades
1.2. Distribució de persones aspirants
1.3. Distribució de places
1.4. Acumulació de places del torn de persones amb diversitat funcional
1.5. Normativa d’aplicació

2. Requisits de les persones aspirants

2.1. Requisits d’admissió
2.2. Termini de compliment dels requisits

3. Sol·licituds

3.1. Forma
3.2. Termini de presentació
3.3. Pagament per drets d’examen
3.4. Devolució dels drets d’examen
3.5. Instruccions per a omplir la sol·licitud telemàtica

4. Admissió de persones aspirants

4.1. Llistes provisionals de persones admeses i excloses
4.2. Reclamacions a les llistes provisionals
4.3. Llistes definitives de persones admeses i excloses
4.4. Recursos a les llistes definitives
4.5. Requisits i llista de persones admeses

5. Òrgans de selecció i coordinació

5.1. Nomenament dels òrgans de selecció
5.2. Tribunals
5.3. Comissions de selecció
5.4. Comissions de baremació de mèrits
5.5. Comissió de coordinació tècnica de les comissions de selecció
5.6. Obligatorietat de la participació
5.7. Abstenció
5.8. Termini per a manifestar l’abstenció
5.9. Recusació
5.10. Constitució i funcionament dels òrgans de selecció
5.11. Nomenament de nous membres dels òrgans de selecció
5.12. Personal assessor especialista i ajudant tècnic
5.13. Procediment d’actuació dels òrgans de selecció i coordinació
5.14. Adaptacions per a les persones aspirants amb diversitat funcional
5.15. Indemnitzacions i dietes

6. Començament i desenvolupament del procediment selectiu

6.1. Començament
6.2. Desenvolupament
6.3. Publicitat dels criteris d’avaluació
6.4. Embaràs i part

7. Sistema de selecció

7.1. Acreditació del coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana
7.2. Fase d’oposició
7.3. Fase de concurs de mèrits
7.4. Fase de pràctiques

8. Qualificació

8.1. Qualificació de la fase d’oposició
8.2. Reclamacions i recursos
8.3. Valoració de la fase de concurs
8.4. Possible expulsió de les persones aspirants

9. Superació de les fases d’oposició i concurs i agregació de puntuacions

9.1. Criteris de desempat
9.2. Declaració de persones aspirants seleccionades
9.3. Publicació de la llista de persones aspirants seleccionades
9.4. Recursos contra la llista de persones aspirants seleccionades
9.5. Persones aspirants que aproven per diferents administracions educatives
9.6. Inalterabilitat de les places assignades

10. Presentació de documents per les persones aspirants seleccionades

10.1. Termini i procediment
10.2. Documentació que ha de presentar el personal funcionari de carrera
10.3. Nul·litat d’actuacions

11. Nomenament de funcionaris en pràctiques

12. Fase de pràctiques

12.1. Objecte
12.2. Duració i regulació
12.3. Efectes de la no superació
12.4. Ajornament
12.5. Règim jurídic administratiu

13. Nomenament de personal funcionari de carrera

13.1 Aprovació de l’expedient
13.2 Destinació amb caràcter definitiu

14. Acompliment de llocs en règim d’interinitat

Títol II. Convocatòria de procediment per a l’adquisició de noves especialitats

15. Normes generals

16. Sistema d’habilitació

17. Requisits de les persones candidates

18. Sol·licituds
18.1. Forma
18.2. Termini de presentació

19. Admissió de persones aspirants

20. Tribunals

21. Començament i desenvolupament de les proves

22. Qualificació

22.1. Valoració de la prova
22.2. Al·legacions
22.3. Publicació i recursos

23. Tractament de dades de caràcter personal
23.1. Responsable del tractament
23.2. Dades de contacte del delegat de protecció de dades
23.3. Base jurídica i fins de tractament
23.4. Destinataris de les dades
23.5. Drets
23.6. Dret a interposar reclamació

Normes finals

Annex I. Barem per a la valoració de mèrits

Annex II. Declaració de mèrits presentats

Annex III. Programació didàctica

Annex IV. Característiques de la prova de contingut pràctic

Annex V. Temaris

 

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA.

 


 


ORDEN 45/2021, de 28 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el cuerpo de maestros y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por personal funcionario del mismo cuerpo. [2021/13142]