CONCURS OPOSICIÓ 2023

UGT Ensenyament anirà actualitzant la pàgina perquè esteu informats en tot moment.

S’ha publicat les llistes de persones seleccionades, i el termini de presentació de documentació dels cossos i especialitats convocats per Ordre 72/2022 i l’accés a la pàgina d’informació de la convocatòria d’adjudicació de places.

Més informació en l’apartat “Persones aspirants seleccionades” i “Presentació de documents i adjudicació per a les persones aspirants seleccionades” del cos convoca


Persones aspirants seleccionades


Presentació de documentació i convocatòria d’adjudicació

Presentació de documentació

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es regula la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari docent no universitari

El termini de presentació de documents serà d’un mes, del 31 de juliol de 2023 al 30 d’agost de 2023.

D’acord amb la base 10 de la convocatòria, les persones aspirants seleccionades hauran d’emplenar per via telemàtica el tràmit justificatiu dels requisits de participació per al seu nomenament i alta en nòmina. En el cas que el tràmit indique que s’ha d’adjuntar documentació escanejada, podrà ser requerida l’original, quan es revise l’expedient.

Tràmit de presentació de documents

Amb motiu de la implantació del nou sistema per a la gestió econòmica de la Generalitat Valenciana, a més de realitzar el tràmit de presentació telemàtica de documents per a l’alta en nòmina, s’haurà de realitzar el tràmit d’alta del compte bancari en la qual es desitja percebre la nòmina.

Adjudicació de places

Les persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu hauran d’accedir a l’adjudicació de places per a realitzar el periode de pràctiques a través del següent enllaç:

  • Adjudicació de places per a realitzar el periode de pràctiques (funcionaris en pràctiques) – accés a l’adjudicació

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes amb l’ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l’Administració General de l’Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d’Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l’ús de certificats electrònics de l’Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en https://www.accv.es/vl/contacta/
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: emplenant el formulari https://gvasai.edu.gva.es/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=114 o telefonant al número 961040504. Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana)

2022 – Cos de professors d’Ensenyament Secundari (estabilització: concurs oposició)

2022 – Cos de professors especialistes en sectors singulars de la Formació Professional (estabilització: concurs oposició)

2022 – Cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes (estabilització: concurs oposició)

2022 – Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques (estabilització: concurs oposició)

2022 – Cos de professors de Música i Arts Escèniques (estabilització: concurs oposició)

2022 – Cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny (estabilització: concurs oposició)

ACTES DE TRIBUNALS D’OPOSICIONS DE DOCENTS
Aquest enllaç està habilitat per poder veure les diferents actes de tribunals d’oposicions de docents.


RECURS D’ALÇADA. Reclamacions i recursos una vegada publicades les notes globals del procediment.


Contra els actes i decisions del Tribunal, que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, una vegada finalitzada l’oposició, i publicades les notes globals d’aquesta, les persones aspirants podran presentar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal Docent en el termini d’un mes, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ( https://www.ceice.gva.es/es/ web/rrhh-educacion/oposiciones ).RECLAMACIONS/A.LEGACIONS

Publicades les llistes provisionals,les persones aspirants podran presentar per escrit al·legacions davant el tribunal corresponent des de
les 10 hores fins a les 18 hores de l’endemà de la seua publicació.

Conclòs aquest termini i revisades les al·legacions, el tribunal procedirà a la publicació de les llistes definitives en la mateixa forma que les llistes provisionals.
Les al·legacions presentades es consideraran estimades o no amb la modificació, en el seu cas, de les puntuacions, mitjançant la publicació del llistat definitiu.


UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.