UGT INFORMA. Model d’actuació en situacions de possible assetjament i ciberassetjament escolar.

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2023, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el model d’actuació en situacions de possible assetjament i ciberassetjament escolar. [2023/8185] (DOGV núm. 9643 de 19.07.2023) Ref. Base de dades 007863/2023

La Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència, davant la violència, estableix, en l’article 2, que s’entén per violència tota acció, omissió o tractament negligent que priva les persones menors d’edat dels seus drets i benestar, que amenaça o interfereix el seu ordenat desenvolupament físic, psíquic o social, amb independència de la seua forma i mitjà de comissió, inclosa la realitzada a través de les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment la violència digital. A continuació, la llei preveu un llistat de fets que, en qualsevol cas, es consideraran com a violència, entre els quals es troben l’assetjament escolar i el ciberassetjament.
La mateixa llei, en l’article 34, estableix que les administracions educatives regularan els protocols d’actuació contra l’abús i el maltractament, l’assetjament escolar, el ciberassetjament, l’assetjament sexual, la violència de gènere, la violència domèstica, el suïcidi i les autolesions, així com qualsevol altra manifestació de violència en l’àmbit d’aplicació de l’esmentada llei, i que aquests protocols hauran de ser aplicats en tots els centres educatius, independentment de la seua titularitat. També recull que hauran d’iniciar-se quan el personal docent o educador dels centres educatius, pares o mares de l’alumnat o qualsevol membre de la comunitat educativa, detecten indicis de violència o per la mera comunicació dels fets per part dels xiquets, xiquetes o adolescents
També cal tindre present la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, en especial pel que fa al seu àmbit subjectiu d’aplicació, on es descriuen multitud de circumstàncies que són objecte habitual de discriminació que, en cas d’esdevenir de forma sistemàtica i estructurada, podria ser el fonament de situacions d’assetjament i/o ciberassetjament.
Cal dir que, ambdues formes de violència s’han de concebre com a fenòmens que, encara que tenen característiques diferencials, estan interrelacionats i en nombroses ocasions ocorren de forma simultània.
La Llei 26/2018, de 21 de desembre, té per objecte el reconeixement dels drets de la infància i l’adolescència i el principi de corresponsabilitat de tota la societat, les administracions públiques i les famílies, així com l’establiment del marc normatiu de les polítiques públiques en aquest àmbit i la seua distribució de competències i de mesures de coordinació. En l’article 7 bis, estableix ajustos per a persones amb discapacitat, indicant, primer, que en els processos en els quals participen persones amb discapacitat, es realitzaran les adaptacions i els ajustos que siguen necessaris per a garantir la seua participació en condicions d’igualtat; i segon, que les persones amb discapacitat tenen el dret a entendre i ser enteses en qualsevol actuació que haja de dur-se a terme.
El Decret 195/2022, d’11 de novembre, del Consell, d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià, proposa un marc de gestió de la igualtat i la convivència on es configura l’estratègia preventiva i d’intervenció, en cas de ser necessària, perquè els centres educatius siguen espais protectors, segurs i inclusius per l’alumnat. El decret estableix el marc de com realitzar els procediments en situacions d’assetjament i ciberassetjament.
L’Ordre 10/2023, de 22 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen i concreten determinats aspectes de l’organització i el funcionament de l’orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià, en l’article 5 defineix la línia estratègica d’igualtat, convivència i benestar emocional, que inclou actuacions de detecció primerenca de l’assetjament i el ciberassetjament i de promoció de la convivència positiva.
A partir de l’evolució de les situacions detectades d’assetjament i ciberassetjament, de la normativa publicada respecte a la protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència i la igualtat i convivència en l’àmbit educatiu, es fa necessari actualitzar els protocols d’actuació en l’àmbit educatiu en situacions de d’assetjament i ciberassetjament escolar.
Per tot això, en compliment de la legislació vigent, aquestes instruccions estableixen un procediment que facilita la presa de decisions als centres educatius.
De conformitat amb el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el número i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, d’acord amb el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat i amb el Decret 141/2019, de 12 de juliol, del Consell, pel qual es nomena la persona titular de la Direcció General d’Inclusió Educativa, resolc:

Primer. Objecte i àmbit d’aplicació

Aprovar el protocol d’actuació davant situacions de possible assetjament i ciberassetjament escolar, en tots els centres educatius sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana.

Segon. Entrada en vigor

Aprovar l’entrada en vigor d’aquesta resolució des de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 14 de juliol de 2023.– La directora general d’Inclusió Educativa: Raquel Andrés Gimeno.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.