UGT INFORMA. Provisió de places en comissions de serveis de mentors digitals.

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2024, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es convoca un concurs per a la provisió durant un curs, en règim de comissió de servicis, de places de mentories digitals per a l’acompanyament i suport del Pla digital de centre i de la capacitació d’aules digitals interactives de la Comunitat Valenciana, dins dels programes «#CompDigEdu» i «#EcoDigEdu». [2024/5377]

Primera. Requisits de participació

Estos requisits generals hauran de reunir-se en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació i mantindre’s durant tot el procediment i fins a la resolució definitiva del concurs.

 1. Ser funcionari o funcionària docent de carrera o en pràctiques en data d’1 de setembre de 2023.
 2. Estar en servici actiu en un dels cossos docents recollits en la Disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
 3. Tindre destí provisional o definitiu en un centre educatiu públic no universitari o en els servicis de suport als mateixos situats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
 4. Acreditar un mínim de 5 anys com a funcionari o funcionària docent.

Segona. Funcions de les mentories digitals del programa «#CompDigEdu» (C19.I02.P09) i del programa «#EcoDigEdu» (C19.I02.P10)

Col·laborar en la implementació i avaluació dels plans digitals de centre
Assessorar, acompanyar i formar en l’ús de les aules digitals interactives, elements tecnològics o ferramentes de gestió digital.
Assessorar i participar en la formació de la competència digital docent, seguint les directrius de la Subdirecció General de Formació del Professorat. (SDGFP)
Participar en accions de millora de la competència digital docent que l’administració planifique i organitze.
Realitzar i gestionar una avaluació de la competència digital dels centres educatius i dels seus docents, prenent accions proactives per a millora dels indicadors.
Col·laborar en la recopilació de recursos digitals obtinguts en els diferents plans de formació realitzats en els centres educatius dins del PAF.
Aquelles altres funcions que determine la Subdirecció General de Formació del Professorat o la Secretaria Autonòmica.

Tercera. Funcions de la persona coordinadora de tots dos programes

 1. Coordinar el desenvolupament de tots dos projectes dins del marc temporal establit per a això.
 2. Dissenyar i planificar els processos i accions a implementar atesos els objectius i fites d’ambdós programes.
 3. Gestionar i supervisar les funcions definides per als equips de mentories d’ambdós programes.
 4. Elaborar els informes pertinents que presenten i justifiquen el desenvolupament, implementació i avaluació dels resultats obtinguts de tots dos programes.
 5. Participar en accions de millora de la competència digital docent que l’administració planifique i organitze relacionades amb el desenvolupament de tots dos programes.
 6. Aquelles altres funcions que determine la direcció general competent.

Quarta. Règim de dedicació

 1. En aplicació de l’article 3 de l’Orde 64/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es desenvolupa el Decret 231/1997, de 2 de setembre, pel qual es regula la creació, estructura i funcionament dels centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius de la Comunitat Valenciana i tenint en consideració les peculiaritats de les funcions que exercixen, el règim de dedicació de l’horari del personal docent en els CEFIRE és de 37 hores i 30 minuts setmanals. 30 hores es dediquen a les funcions generals dels centres de formació, així com a les pròpies de l’assessoria o direcció de CEFIRE, i les 7 hores i 30 minuts restants es distribuïxen de manera flexible, adaptant-se a les necessitats de la seu, en tasques com atenció als centres educatius, preparació de materials i actualització de l’assessoria.
 2. Les mentories hauran de firmar una clàusula especial en la qual hauran de proporcionar la seua conformitat amb els principis PRTR segons l’Orde HFP/1030/2021 de 29 de setembre, emplenant la documentació i certificacions que es puguen exigir a este efecte.

Quinta. Adscripció

 1. Els candidats o candidates seleccionats seran destinats al lloc obtingut, en règim de comissió de servici.
 2. El nomenament serà de l’1 de setembre de 2024 al 31 d’agost de 2025, amb caràcter no prorrogable.
 3. El personal docent ocuparà les places d’assessoria de CEFIRE.

Sexta. Termini de sol·licitud

 1. El termini de presentació de sol·licituds i documents serà de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 2. Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, no es tindrà en compte cap sol·licitud ni modificació d’esta, ni documentació referida als mèrits aportats

LLEGIR MÉS…

MESA SECTORIAL 21-05-24. Provisió de places en comissions de serveis de mentors digitals.