MESA SECTORIAL 21-05-24. Provisió de places en comissions de serveis de mentors digitals.

RESOLUCIÓ de xx de xxxxxx de 2024 de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió durant un curs, en règim de comissió de servicis, de places de mentories digitals per a l’acompanyament i suport del Pla Digital de Centre i de la Capacitació d’Aules Digitals Interactives de la Comunitat Valenciana, dins dels programes #CompDigEdu i #EcoDigEdu.

En aquest punt de la mesa, UGT Ensenyament ha fet al·lusió a la necessitat de dotar de manera apropiada de material informàtic als centres. Caldria escoltar les necessitats dels centres i adequar-los per aconseguir una millora tecnològica.
Quant a les esmenes relatives a la normativa, i posteriors aclariments per part de l’administració, s’han aportat dels següents:

  • Acreditació de cinc anys amb serveis prestats: caldrà ser funcionari o funcionària de carrera a 1 de setembre de 2024, però que l’antiguitat podrà ser en interinitat o en funcionariat.
  • Estudiar la forma de poder renunciar al procés abans de la finalització d’aquest. S’estudiaran les opcions, per part de l’administració.
  • Ser un procés completament transparent i objectiu, amb exposició dels criteris d’avaluació i modificar la part de l’entrevista, perquè considerem subjectiva.

Barem de mèrits:

  • Augmentar la puntuació als punts 1.1 i punt 2.2, experiència d’assessoria del PDC i en el CEFIRE de la CDD. Caldria valorar l’experiència i la formació prèvia del professorat.
  • Màster de professorat: puntuable al cos de mestres perquè no és un requisit de la seua titulació.
  • Coneixement de valencià: incloure un apartat de valoració del C2, ja que el mínim exigit és el C1.


CONCURS DE TRASLLATS SECUNDÀRIA 23-24:
Exigim la finalització del procés obert i l’adjudicació definitiva del professorat que es troba en una situació d’incertesa; a més, de la possibilitat de obrir termini per aquestes persones per poder participar en comissió de serveis 24-25. Conselleria continua en mutisme sense donar resposta a aquesta situació
CONCURS DE TRASLLATS COS DE MESTRES 23-24: Reclamem, de manera urgent, la solució a la situació del professorat que els han adjudicat una plaça definitiva i han vist que, per l’arranjament escolar actual, es trobarien desplaçades o suprimides.
COBRAMENT DIFERENTS PROCESSOS PENDENTS: membres de tribunal de les oposicions secundària 22-23, UEO, personal del PDC…Les partides pressupostàries no estaven signades i bloquejaven els diferents pagaments
SITUACIÓ PIALP: Conselleria ens ha explicat que avaluarà les anteriors convocatòries i ens donarà resposta.

DOCUMENTACIÓ.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.