UGT INFORMA. OPOSICIONS cos de mestres 23-24. INFORMACIÓ ACTUALITZADA.

UGT Ensenyament anirà actualitzant la pàgina perquè esteu informats en tot moment

COS DE MESTRES (INGRÉS I NOVES ESPECIALITATS). ENLLAÇ PÀGINA CONSELLERIA.

ACTES DE TRIBUNALS

DATA DE REALITZACIÓ DE LES PROVES SELECTIVES: PART B DE LA PRIMERA PROVA

El termini de lliurament de la programació d’aula, serà de l’1 de juny de 2024 al 25 de juny de 2024 a les 12 hores.

 Les persones aspirants admeses en el procediment selectiu, així com les excloses que hagen interposat recurs d’alçada pendent de resolució, hauran de presentar telemàticament la programació d’aula, d’acord amb la base 7.2.1.2.A.1.1) de la convocatòria.

Tràmit telemàtic per al lliurament de la programació d’aula

Una vegada s’accedix a l’oferta d’ocupació cal buscar l’etapa “Lliurament de material 2a prova“, que es troba en l’apartat “Llistat d’etapes

GUIES: NORMATIVA I BAREM DE MÈRITS

BAREM I AUTOBAREM

Per motius d’organització, les dues parts de la primera prova (PART A i PART B) es realitzaran en el centre 46008753 IES TIRANT LO BLANC situat al carrer  FRAY LUIS AMIGÓ, 41  de TORRENT (46900).  La seu oficial dels tribunals i la resta d’actuacions del procediment tindran lloc en el CPM de Torrent.  

Nnous membres dels òrgans de selecció

S’ha publicat la Resolució de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomenen els nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’ingrés i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per l’Orde 11/2023, de 19 de desembre, modificada per l’Orde 4/2014, de 12 de març.

Accés a la consulta personalitzada de l’admissió i exclusió. CONSULTA PERSONALITZADA+ tribunal assignat

  • Inscripció:
    • Primer termini: del 22 de desembre de 2023 al 15 de gener de 2024.
    • Segon termini: del 15 de març de 2024 al 10 d’abril de 2024.
  • Aportació de l’autobarem i documentació acreditativa de mèrits: en els cinc dies hàbils següents a la data de realització de la part B de la primera prova (pràctica). L’autobarem s’emplenarà en el propi tràmit d’aportació de mèrits.
  • Aportació de la programació d’aula: de l’1 de juny de 2024 al 25 de juny de 2024 a les 12.00 hores.
  • Sol·licitud d’adaptacions a les proves i del reconeixement del dret a la identitat de gènere: del 22 de desembre de 2023 al 31 de maig de 2024.
  • Sol·licitud de participació voluntària de personal funcionari de carrera del cos de mestres, per a formar part com a vocal de tribunal de l’especialitat en la qual es troba en actiu: de l’1 de febrer de 2024 al 15 de febrer de 2024.
  • Les dates dels dos exercicis de la primera prova seran el 8 i el 15 de juny de 2024.

Ordre d’intervenció en les oposicions de 2024 (lletra “H”)

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la lletra per a fixar l’ordre d’intervenció de les persones aspirants i, si és el cas, dirimir els empats en tots els processos selectius que es convoquen durant l’any 2024 en el conjunt de les administracions públiques valencianes. [2024/2436]

De conformitat amb l’article 17, apartat 1, del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, en el qual s’estableix que, mitjançant un únic sorteig públic, es determinarà l’ordre alfabètic d’actuació de les persones aspirants en cadascuna de les proves selectives que se celebren durant l’any, s’ha celebrat el sorteig corresponent en les dependències de la Direcció General de Funció Pública, el dia 11 de març de 2024, amb l’assistència de les persones que consten a l’acta acreditativa de la seua realització, i ha resultat extreta per insaculació la lletra «H», grafia per la qual començaran les esmentades proves, i se seguirà l’ordre alfabètic de cognoms d’aquella en avant.

ASSEMBLEA

ORDRE 11/2023, de 19 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca el procediment selectiu de concurs oposició per a ingressar en el cos de mestres i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. [2023/12874]

ORDRE 4/2024, de 12 de març, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es modifica l’Ordre 11/2023, de 19 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca procediment selectiu de concurs oposició per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. [2024/2305]

TEMARIS