UGT INFORMA: Eleccions a consell escolar.

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2023, de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, sobre la convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, l’any 2023. [2023/9766] (DOGV núm. 9692 de 27.09.2023) Ref. Base de dades 009547/2023


PREÀMBUL
L’article 126 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (d’ara en avant, LOE), amb la redacció que li dona la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, regula la composició del consell escolar dels centres docents públics i atribueix a les administracions educatives la competència per a determinar el nombre total de membres del consell escolar i regular el seu procés d’elecció.
Fent ús de l’habilitació normativa anterior, l’Administració autonòmica ha aprovat els corresponents reglaments orgànics i la normativa de desplegament i adaptació escaient, que detalla la composició dels consells escolars dels centres docents de titularitat pública. En aquest sentit, hi és aplicable el que es disposa en l’article 3 de l’Ordre 21/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat pública; els articles 3 i 4 del Decret 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics; els articles 25 i 26 del Decret 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil o d’Educació Primària; l’article 32 del Decret 105/2022, de 5 d’agost, del Consell, d’organització i funcionament dels centres d’Educació Especial; l’article 5 de l’Ordre 20/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la implantació i el funcionament dels instituts escola que integren ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària de la Comunitat Valenciana; l’apartat 4 de l’article seté de l’Ordre de 14 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula la implantació dels programes formatius dirigits a la formació de persones adultes establits en els annexos I i III del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, i per la qual es dicten instruccions per a l’organització i funcionament dels centres públics de formació de persones adultes de la Comunitat Valenciana; l’article 7 de l’Ordre de 12 de setembre de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual s’estableix l’organització i el funcionament de l’Institut Valencià per al Desenvolupament de l’Educació a Distància (IVADED); l’article 27 del Decret 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional; l’article 8 de l’Ordre de 31 de juliol de 1998, de la Conselleria de Cultura Educació i Ciència, per la qual es regulen les seccions dels instituts d’Educació Secundària de la Comunitat Valenciana; l’article 20 del Decret 57/2020, de 8 de maig, del Consell, de regulació de l’organització i funcionament dels conservatoris de Música i de dansa dependentes de la Generalitat; i l’article 18 del Decret 167/2017, de 3 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de les escoles oficials d’idiomes.
D’altra banda, l’article 56 la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (d’ara en avant, LODE) determina, en el seu primer apartat, amb la redacció que li dona la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, la composició del consell escolar dels centres privats concertats. Per la seua part, l’apartat 3 d’aquest article estableix que «el consell escolar del centre es renovarà per meitats cada dos anys, sense perjudici que es cobrisquen fins a aquest termini les vacants que es produïsquen. Les administracions educatives regularan el procediment de renovació parcial, que es realitzarà de manera equilibrada entre els diferents sectors de la comunitat educativa que la integren. Així mateix, regularan el procediment transitori per a la primera renovació parcial, una vegada constituït el consell escolar d’acord amb el que disposa la present llei».
Per la seua part, l’esmentat Decret 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics. L’article 2 apartat 1 de l’esmentat text legal disposa que «la conselleria competent en matèria d’educació convocarà els anys imparells, per resolució de la direcció general competent en matèria de foment de la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa, el procés electoral ordinari per a l’elecció dels components dels consells escolars. En la resolució de la convocatòria, s’inclouran les instruccions necessàries i el calendari orientatiu per al desenvolupament i l’aplicació del procés, que haurà de dur-se a terme abans del 31 de desembre de l’any natural en el qual s’inicia el curs acadèmic».
En conseqüència amb l’anterior, d’acord amb el que disposa l’article 2 del Decret 93/2016, i l’atribució de facultats efectuada pel Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i el Decret 136/2023, de 10 d’agost, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació; la directora general d’Innovació i Inclusió Educativa, amb competències en la matèria, resol:

Primer. Convocatòria
El dia 23 de novembre de 2023 es duran a terme eleccions per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments de règim especial i educació de persones adultes, així com les escoles infantils de primer cicle de titularitat pública.

Segon. Composició dels consells escolars
1. Centres públics docents no universitaris:
a) La composició dels consells escolars dels centres públics docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, d’acord amb la normativa vigent, serà la que es detalla en l’annex I-A.
b) La renovació de la primera meitat dels consells escolars dels centres públics docents no universitaris es realitzarà en els termes que contempla l’annex I-B d’aquesta resolució.
c) La renovació de la segona meitat dels consells escolars dels centres públics docents no universitaris es realitzarà en els termes que contempla l’annex I-C d’aquesta resolució
2. Centres concertats:
a) La composició dels consells escolars dels centres concertats i la renovació serà la que es detalla en l’annex II, sempre que no contravinga el que es disposa en la normativa estatal vigent.
b) Així mateix, la composició dels centres concertats en Educació Infantil que se celebren per primera vegada serà la que contempla l’article 56.1 de la LODE, igual que la resta de centres concertats. No obstant això, si no hi ha un nombre suficient de representants d’algun dels sectors, es reduirà el nombre de representants en cadascun d’aquests i es respectarà, en tot moment, la proporcionalitat que entre els diferents sectors estableix l’esmentat precepte.

Tercer. Juntes electorals
La composició de les juntes electorals s’haurà d’ajustar al que disposa l’article 7 del Decret 93/2016.

Quart. Meses electorals
1. De conformitat amb el que es disposa en l’article 13 del Decret 93/2016, el dia de les eleccions es constituiran meses electorals per a l’elecció del professorat, de les famílies i de l’alumnat, contemplades en els articles 15.4, 16.4 i 17.4 d’aquest text legal.
2. Per a l’elecció de la persona representant del personal d’administració i serveis i del personal d’atenció educativa complementària, la votació es realitzarà davant de la mesa electoral del professorat, en urnes separades, de conformitat amb el que preveuen els articles 18.3 i 19.4 del Decret 93/2016, respectivament.

Cinqué. Vot no presencial
Atés que la finalitat del procediment de votació és aconseguir la màxima participació, es podrà prendre part en el procés mitjançant el vot no presencial, tal com es regula en l’article 14 del Decret 93/2016.

Sisé. Propaganda i campanya electoral de les persones candidates
1. La junta electoral i, en particular, la direcció del centre, facilitarà, a les persones de la comunitat escolar que siguen proclamades candidates, els recursos necessaris perquè puguen donar-se a conéixer a l’electorat. Especialment, a les candidatures dels sectors de les famílies i de l’alumnat es facilitaran locals per a reunions.
Les persones que formen part de les associacions o organitzacions de les famílies i de l’alumnat podran accedir als centres per a exposar els programes de les seues respectives organitzacions.
2. En tot cas, les activitats a les quals es refereix l’apartat anterior s’han de dur a terme en l’horari que determine la direcció del centre, sense que es puga alterar el desenvolupament normal de les activitats acadèmiques.
S’han de tindre en compte, també, les disponibilitats horàries d’aquests sectors.
3. La campanya electoral transcorrerà des de l’endemà de la publicació de la llista definitiva de les persones candidates fins a dos dies lectius abans de la data de realització de les eleccions i, en cap cas, durarà menys de cinc dies lectius. El dia lectiu anterior a la realització de les eleccions serà jornada de reflexió i no podran dur-se a terme actes de propaganda electoral.

Seté. Model de formularis
1. S’aprova el calendari orientatiu inclòs en l’annex III
2. S’aproven els formularis següents, inclosos com a annex IV, per a la constitució de la junta electoral, la presentació de candidatures diferenciades, les actes del procés electoral, l’acta de la sessió de la junta electoral de proclamació de les persones candidates electes, i les dades de participació relatives al procés electoral:
– Annex IV-A: constitució de la junta electoral.
– Annex IV-B1: candidatura de l’associació de mares i pares de l’alumnat
– Annex IV-B2: candidatura de l’associació d’alumnat.
– Annex IV-B3: candidatura independent de l’alumnat
– Annex IV-B4: candidatures independents de les famílies
– Annex IV-B5: candidatures del professorat
– Annex IV-B6: candidatures del personal d’atenció educativa complementària
– Annex IV-B7: candidatures del personal d’administració i serveis
– Annex IV-C1: acta del procés electoral del professorat
– Annex IV-C2: acta del procés electoral de les famílies
– Annex IV-C3: acta del procés electoral de l’alumnat
– Annex IV-C4: acta del procés electoral del personal d’administració i serveis
– Annex IV-C5: acta del procés electoral del personal d’atenció educativa complementària.
– Annex IV-C6: acta del procés electoral de l’equip educatiu (escoles infantils de primer cicle de titularitat pública)
– Annex IV-D: acta de la sessió de la junta electoral de proclamació de les persones candidates electes
– Annex IV-E: dades de participació relatives al procés electoral
Aquests formularis es podran descarregar del web de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació. Per a emplenar-los i generar-los, si escau, caldrà ajustar-se al que estableix el manual de l’aplicació web disponible en el web general de la Conselleria.
3. Seran vàlids i tindran ple efecte els documents del procés electoral que, sense ajustar-se a aquests models, continguen els elements essencials requerits per l’ordenament jurídic vigent.

Huité. Sistema d’informació per al procés i comunicació als centres
La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació habilitarà un sistema electrònic perquè els centres puguen introduir les dades del procés.
Així mateix, la informació per als centres que genere el procés d’eleccions, les instruccions, els manuals per al procés electrònic i els formularis normalitzats, així com els possibles avisos i novetats, es publicaran en el web d’aquesta conselleria en l’adreça https://ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/eleccions-centres

Nové. Protecció de dades
1. El tractament de dades personals que es realitze en execució de la present convocatòria s’ajustarà al que es disposa en el règim jurídic europeu i estatal en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
2. De conformitat amb el que es disposa en l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, així com en l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals informació relativa al tractament de dades de caràcter personal, la informació bàsica en matèria de protecció de dades és la següent:
a) Té la condició de responsable del tractament la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació.
b) La finalitat per al tractament de dades personals és gestionar el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris públics de titularitat de la Generalitat.
c) La persona interessada té dret a sol·licitar l’accés, rectificació i supressió de les seues dades de caràcter personal, així com sol·licitar la limitació o oposició al seu tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: http://sede.gva.es/es/proc19970.
3. La resta d’informació corresponent al tractament de dades personals (base jurídica del tractament, el termini de conservació de les dades, el dret a presentar una reclamació davant la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat o davant l’AEPD, les possibles cessions de dades, les comunicacions internacionals, així com les dades de contacte de la Delegació) es troba disponible en el RAT de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació denominat «Eleccions a consells escolars en centres docents no universitaris de titularitat de la Generalitat», accessible en el web https://ceice.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades.

Desé. Eficàcia
Aquesta resolució tindrà efectes des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs d’alçada davant el secretari autonòmic d’Educació de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, en el termini d’un mes a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, segons estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

València, 22 de setembre de 2023.– La directora general d’Innovació i Educativa: María del Rosario Escrig Llinares.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.