UGT INFORMA. CONCURS DE MÈRITS. Novetats després de la reunió amb Conselleria i llistat de les adjudicacions definitives

Reunió conselleria d’educació 15/06/23
Novetats sobre el concurs de mèrits

 1. Aquelles persones adjudicades en dues o més especialitats iguals o diferents en un o en diversos territoris:
  – Territori país valencià: 5 dies hàbils per a fer l’acceptació i/o les renúncies, a la mateixa plataforma de conselleria.
  – Si és diferent territori: renúncia en la plataforma de cada territori i comunicar a l’administració valenciana les renúncies efectuades en totes les comunitats (de l’acord o no) mitjançant tràmit z en 5 dies hàbils amb justificant de les renúncies efectuades.
 2. . Aquelles persones que són adjudicades en dos cossos diferents podran quedar-se amb les dues places adjudicades (també pot renunciar a una d’elles) i, per tant, disposarà de 5 dies per a comunicar la plaça d’incorporació i les que vol quedar en excedència.
 3. Sobre els recursos d’alçada: no donarà temps per a revisar-los abans de la publicació de la llista definitiva del 15/06/23. Sobre la resolució definitiva també hi haurà possibilitat d’interposar recursos.
 4. Les resolucions dels recursos no s’esperen fins a finals de juliol.
  Les places que es perden podrien servir de reparació en cas de resolució favorable del recurs o recursos.
 5. Finalitzades les fases de concurs i oposició, com hi haurà persones seleccionades en el concurs de mèrits que s’ha presentat a la fase d’oposició i haurà obtingut plaça, s’obrirà, de nou, un procediment de renuncia de la plaça del concurs o de la plaça de l’oposició.
 6. Posteriorment l’administració, a la fi de juliol, haurà de sol·licitar els requisits de titulació a totes les persones seleccionades.

PROCEDIMENT D’ESTABILITZACIÓ (concurs de mèrits) – llistes definitives de persones seleccionades. Termini d’acceptació i renúncia. Termini de recurs

S’ha publicat la Resolució de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones seleccionades en el procediment selectiu extraordinari d’estabilització per a l’ingrés pel sistema general d’accés lliure, mitjançant concurs de mèrits, a cossos docents, convocat per l’Ordre 66/2022, de 15 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Més informació en l’apartat “Llistes de persones seleccionades” del cos convocat:

Resolució de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones seleccionades en el procediment selectiu extraordinari d’estabilització per a l’ingrés pel sistema general d’accés lliure, mitjançant concurs de mèrits, a cossos docents, convocat per l’Ordre 66/2022, de 15 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.


1. Les renúncies a les places es presentaran en la comunitat autònoma corresponent a la plaça adjudicada.

2. Les persones que hagueren sigut adjudicades en una única especialitat en un únic cos i sols en la Comunitat Valenciana, no serà necessari que formalitzen l’acceptació de l’especialitat adjudicada.

3. Les persones que desitgen presentar renúncia a alguna o totes les especialitats adjudicades hauran d’accedir al tràmit telemàtic https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_opo siciones?id_emp=84712. CSV:MXCUIV3X:QFUMCQTP:ZER8GY2Q URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=MXCUIV3X:QFUMCQTP:ZER8GY2Q Direcció General de Personal Docent Av. Campanar, 32 · 46015 València Tlf.961970786-dgpd@gva.es https://ceice.gva.es/va/web/personal-docente

4. Aquelles persones que hagen resultat seleccionades en més d’una especialitat en un mateix cos, hauran de presentar l’acceptació a una única especialitat adjudicada en el cos i renunciar a la resta d’especialitats adjudicades en aqueix cos. Les persones que alguna de les especialitats adjudicades corresponga a la Comunitat Valenciana, presentaran l’acceptació o renúncia en l’enllaç https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_opo siciones?id_emp=84712. En el cas d’acceptar l’especialitat adjudicada en la Comunitat Valenciana haurà d’aportar la renúncia a la resta d’especialitats adjudicades en altres comunitats mitjançant la presentació d’un tràmit Z. A les persones que no realitzen l’acceptació o renúncia indicada se’ls aplicarà l’acceptació i renúncia d’ofici establida en el punt 6.

5. Les persones aspirants que hagen obtingut places en més d’un cos, hauran d’acceptar una única especialitat d’un dels cossos, i renunciar a la resta d’especialitats d’aqueix mateix cos, i podran renunciar a la resta d’especialitats dels altres cossos o podran sol·licitar el pas a excedència automàtica en una de les especialitats de cadascun dels cossos en què hagen obtingut plaça. Les persones que alguna de les especialitats adjudicades corresponga a la Comunitat Valenciana, presentaran l’acceptació o renúncia en l’enllaç https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_opo siciones?id_emp=84712. En el cas d’acceptar l’especialitat adjudicada en la Comunitat Valenciana haurà d’aportar la renúncia a la resta d’especialitats adjudicades en altres comunitats mitjançant la presentació d’un tràmit Z. A les persones que no realitzen l’acceptació o renúncia indicada se’ls aplicarà l’acceptació i renúncia d’ofici establida en el punt 6.

6. Aquelles persones que es troben en els supòsit dels punts 4 o 5 i no presenten renúncia o acceptació segons el que s’estableix en aquests apartats se’ls adjudicarà l’especialitat en la qual hagen obtingut major puntuació, i en cas que aquesta puntuació no resolga l’elecció d’especialitat se li adjudicarà l’especialitat en què dispose de més temps de serveis prestats, si aquest segon criteri no resolguera l’adjudicació se li adjudicarà l’especialitat del cos en la qual haguera formalitzat la sol·licitud de participació en primer lloc. En aquest cas si ha sigut adjudicada en diversos cossos, i no presenta renúncia, només se li adjudicarà una de les especialitats d’un dels cossos en aplicació dels criteris establits.

7. Aquelles persones que presenten renúncia a totes les especialitats adjudicades quedaran excloses d’aquest procediment.

8. Les persones que hagueren sigut adjudicades en comunitats autònomes no signants de l’acord hauran de formalitzar la seua acceptació a l’especialitat adjudicada en la Comunitat Valenciana i remetran, a aquesta direcció general mitjançant mitjanant la presentació d’un tràmit Z, en el termini establit per a les renúncies copia del registre en el qual han sol·licitat la renúncia a l’especialitat o especialitats del cos en què accepten l’especialitat adjudicada en la Comunitat Valenciana. En el cas de no formalitzar l’acceptació segons el que s’estableix en aquest punt i d’acord amb el punt huité de l’Acord de 2 de novembre de 2022 de la Conferència Sectorial d’Educació, sobre el procediment aplicable a la convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració a què es refereixen les disposicions addicionals sisena i octava de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública , s’entendrà que renuncia d’ofici a la plaça o places obtingudes en la Comunitat Valenciana. CSV:MXCUIV3X:QFUMCQTP:ZER8GY2Q URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=MXCUIV3X:QFUMCQTP:ZER8GY2Q
Direcció General de Personal Docent Av. Campanar, 32 · 46015 València Tlf.961970786-dgpd@gva.es https://ceice.gva.es/va/web/personal-docente

El termini establit per a la tramitació de renúncies i presentació de documentació referent al punt anterior serà de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.


INFORMACIÓ DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ: Adjudicaciones definitivas (publicado en la web el 15 de junio de 2023)

A efectos informativos, se publica la adjudicación definitiva de las plazas de las convocatorias del Concurso de méritos de aquellas administraticiones educativas firmantes del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación publicado por Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. Estos listados generales se ordenan por Cuerpo, especialidad, turno de ingreso, idioma y puntuación.

Así mismo, a efectos informativos, se publica el listado general, ordenado alfabéticamente, de aquellos participantes en las convocatorias de las administraticiones educativas firmantes del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación que han sido adjudicados, definitivamnte, en dos o más especialidades y, en su caso, idioma, en el mismo Cuerpo.

Dichos aspirantes, conforme a lo dispuesto artículo 10 del Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, deberán optar por una de las plazas, en la forma que determine la Administración educativa competente.

Se publica, además, la lista general de participantes que, habiendo obtenido plaza en alguna de las administraciones educativas firmantes del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, han resultado adjudicados también en las convocatorias realizadas por las Comunidades Autónomas de Galicia y de Cataluña.

Dichos aspirantes, conforme a lo dispuesto en el arrtículo 10 del Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, deberán optar por una de las plazas, en la forma que determine la Administración educativa competente.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.