MESA SECTORIAL. 20/06/2023. Instruccions inici de curs infantil (2n cicle), primària, secundària i batxillerat.

NORMATIVA : Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Des d’UGT Ensenyament volem donar les gràcies per l’avançament de la negociació. Però caldria establir un calendari real de negociació que anticipe les diferents negociacions, estudi de la normativa i participació dels docents, dins el termini i en la forma escaient.

El sindicat sol·licita:
• Voluntarietat dels àmbits: establir a la normativa instruccions més concretes.
• Departaments didàctics: caldria afegir dos departaments, el de FOL i d’informàtica tal com reflexteix l’ordre de plantilla fins ara vigent.
• Horaris docents: establir normativa clara, sense donar peu a confusions ni greuges entre companys.
• Distingir i separar tres figures coordinadores: la figura de coordinadora d’igualtat, convivència, benestar social.
• Programació d’aula: La data límit per a l’aprovació i el registre de la PGA i la posada a disposició d’aquesta per via electrònica davant de l’Administració educativa serà el 15 de desembre. Per a UGT ens pareix insuficient. Caldria ampliar el seu termini.
• Assistència sanitària a l’alumnat: figura de l’infermer i infermera.
• Guia de bones pràctiques per elaborar els horaris.
• Menjador escolar: revisar els menús del menjador per garantir una alimentació saludable amb l’ús de productes més locals i de proximitat.
• Reducció de la burocràcia davant de l’aplicació de la normativa nova.
• Membres de la JPDNU: incloure en la normativa el descompte horari de 5 hores lectives.
• Coordinador de salut laboral: incloure en la normativa el descompte horari de 2 hores lectives.
• Llei de plurilingüisme: se sol·licita l’informe d’avaluació de la seua aplicació.
• Reducció de jornada: establir mesures normatives per tal de donar resposta a la persona afectada per a garantir la seua conciliació.
• Sala de professorat: No eliminar la informació sindical en finalitzar el curs.
• Major formació en riscos laborals.
• Hores de cap de departament: sols estableix una hora. Caldria estudiar cada departament i flexibilitzar les hores.

NORMATIVA : Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària

UGT Ensenyament és conscient de la reducció de la sobrecàrrega burocràtica, però creiem que no és suficient. Hi ha molta normativa nova que cal adaptar i implica treball extra. Pensem que per donar resposta, caldria un augment de personal administratiu. Nosaltres reclamem un grup de treball amb la finalitat de sintetitzar més les tasques burocràtiques i elaborar un calendari.


• Organització de l’orientació educativa i professional: Reduir les tasques burocràtiques prioritzant l’atenció als alumnes, augment d’hores de coordinació per donar resposta objectiva a les necessitats reals dels alumnes.
• Acció tutorial, sol·licitem: Reconeixement i retribució de l’exercici de la funció tutorial docent
• Altres projectes i programes desenvolupats pel centre: donar a conéixer la gran quantitat de programes que s’ofereixen. Pensem que hi ha desconeixement. Aquests projectes que no augmenten el treball administratiu per als docents.
• Accés als centres: la regulació de l’eixida de l’alumnat al finalitzar la jornada escolar, s’haurà de realitzar de manera que s’assegure l’entrega de l’alumnat menor d’edat, amb especial consideració amb l’alumnat d’Educació Infantil i del primer cicle de l’Educació Primària, a les persones representants legals o a les persones autoritzades per aquelles. Entenem que tot l’alumnat de primària o fins cinquè ha de ser entregat als seus representants legals. En cas de sisè d’educació primària per tal de realitzar la transició a l’etapa següent, amb un permís dels pares, mares, tutors, tutores legals, etc. podria eixir sols. L’administració ha remarcat que a el RRI cada centre, ha de concretar aquestes instruccions.
• Assistència sanitària a l’alumnat: En qualsevol cas, cal recordar que, davant situacions d’emergència sanitària, i sense perjudici del corresponent avís a emergències sanitàries, el personal del centre ha d’actuar amb la diligència “d’un bon pare de família” per tal de no incórrer en culpa o negligència, d’acord amb l’establert a l’article 1104 del Codi Civil. Ens crida molt l’atenció. Caldria modificar-ho des de la normativa corresponent.
• Assistència sanitària a l’alumnat, UGT Ensenyament no aprova la no presentació de l’informe de salut en els inicis i canvis d’etapa escolar en els processos de matriculació o canvi de centre, d’acord amb la modificació de l’article 59, sobre salut escolar. Respectem la Llei de protecció de dades, però considerem que hi ha informació de salut imprescindible i que els docents han de saber per no posar en risc la salut dels alumnes. A més, reivindiquem la figura de l’infermer i infermera escolar.
• Prevenció de riscos laborals en el sector docent. Caldria revisar la forma de comunicació i alleugerar els temps per a donar resposta a l’adaptació de llocs de treball o valoració de risc durant l’embaràs.
• Horari general del centre. També reivindiquem major autonomia en la determinació de l´horari dels centres escolars. Seria una millora en les condicions de treball amb consens del consell escolar.
Tornem a reivindicar la revisió i flexibilitat de la normativa que regula la jornada continuada escolar.
• Programacions d’aula, en 1r, 3r i 5è ha d’estar a inici de curs quan s’incorporen els alumnes. Demanem una ampliació del termini d’entrega.
• En relació amb l’horari del personal docent, reivindiquem l’acord que redueix a 23 h lectives la càrrega docent, seria necessari establir els moments i el tipus d’activitat on es pot realitzar aquesta reducció.
• Substitucions dels docents. Veiem necessari indicar normativament l’ordre per la realització de les substitucions dels docents en el curs escolar.
• Finalment, una altra reivindicació d’UGT Ensenyament es relaciona amb els docents majors de 55 anys, on no es concedeixen reduccions. Cal una normativa real que ho regule i que passe a ser un dret.

Torn obert:

• Personal suprimit i desplaçat: enviar instruccions als centres de les persones afectades, a més de comunicar a la persona suprimida i/o desplaçada la seua condició.
• Calendari dels diferents processos, en relació amb les oposicions, adjudicacions de suprimits i desplaçats, adjudicacions de personal en interinitat….
• Calendari de negociació de les Meses Sectorials d’Educació.
• Ordre de plantilles: A l’espera de l’informe d’hisenda. Insistim en la seua publicació.
• Normativa referent a l’arranjament escolar: necessària la seua publicació.
• Normativa relacionada amb l’ordre d’igualtat i convivència: no es publicarà, però sí que es negociaran els protocols.
• Pagament dels tribunals de les oposicions 2022.
• Concurs de mèrits: hi ha gran quantitat de places desertes. Insistim en el fet que es repartisquen les places desertes.
• Concurs oposició: falten criteris d’avaluació. Preguem que es publiquen.
• Habilitacions: llistats definitius.NORMATIVA : Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària

NORMATIVA : Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.