UGT INFORMA. Ajudes transport escolar.

(DOGV núm. 9880 de 28.06.2024) Ref. Base de dades 2024/6293


En compliment del que disposa l’Orde 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la convocatòria d’ajudes individuals per al servici de transport escolar i s’aprova la convocatòria corresponent al curs 2015-2016, es convoquen estes ajudes per al curs escolar 2024-2025.


El Decret 136/2023, de 10 d’agost, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, atribuïx a la Direcció General de Centres Docents, entre altres competències, la planificació, l’ordenació i l’execució d’actuacions relatives al transport i menjador escolar, servicis escolars, escola-llar i altres de naturalesa anàloga.

Per tot això, en virtut de les atribucions conferides per l’article 28 de la Llei 5/1983, del Consell; el Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat , pel qual es determinen el número i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions; el Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat; i l’article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la Resolució de 13 d’abril de 2022, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, sobre delegació de competències en determinats òrgans, resolc:


Primer. Objecte de la convocatòria.

1. Es convoquen les ajudes individuals per al servici de transport escolar per al curs 2024-2025, destinades a finançar el transport escolar, de l’alumnat escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat, d’acord amb els articles següents.

2. Les ajudes que es concedisquen tindran el caràcter de subvenció i es regiran per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions , i la normativa que la desenvolupa, per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i per l’Orde 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la convocatòria d’ajudes individuals per al servici de transport escolar (DOCV núm. 7553, de 22.06.2015) modificada per l’Orde 8/2015, de 21 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV núm. 7621, de 23.09.2015) i per l’Orde 37/2016, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV núm. 7838, de 27.07.2016).

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.