UGT INFORMA. Ajudes de menjador escolar.


En compliment del que disposa l’Orde 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana, es convoquen estes ajudes per a l’ curs escolar 2024-2025.

El Decret 136/2023, de 10 d’agost, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, atribuïx a la Direcció General de Centres Docents, entre altres competències, la planificació, l’ordenació i l’execució d’actuacions relatives al transport i menjador escolar, servicis escolars, escola llar i altres de naturalesa anàloga.

Per tot això, en virtut de les atribucions conferides per l’article 28 de la Llei 5/1983, del Consell; el Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions; el Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat; l’article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la Resolució de 13 d’abril de 2022, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, sobre delegació de competències en determinats òrgans, resolc:

Apartat primer. Objecte

1.1. Esta resolució té per objecte convocar, en règim de concurrència competitiva, ajudes econòmiques per al finançament total o parcial del cost del servici de menjador escolar de l’alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat que disposen d’este servici complementari, durant el curs 2024-2025.

1.2. Les ajudes que es concedisquen tindran el caràcter de subvenció i es regiran per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa que la desplega; per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i per l’Orde 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana (DOGV 8294, de 14.05.2018).

LLEGIR MÉS…

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.