RECURSOS PTFP

NOVETATS SINDICALS PTFP

 • CONCURS DE MÈRITS: Estan resolent i notificant des de primers de mes MAIG la RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ que es van interposar contra la vostra exclusió definitiva d’aquest procediment selectiu. La resolució es troba en la vostra carpeta ciutadana. 
 • Ha arribat el moment d’interposar les DEMANDES JUDICIALS. Termini: DOS MESOS. Des de l’1 de MAIG DE 2023 a l’1 de JULIO DE 2023. Contactar amb el servei jurídic del sindicat. El model de resolució que s’està notificant és la que s’adjunta.
 • També s’ha obert reclamació de les PUNTUACIONS DEFINITIVES en aquest concurs de mèrits mitjançant un RECURS D’ALÇADA

OPOSICIONS D’ESTABILITZACIÓ:
S’han publicat els llistats provisionals d’admesos i exclosos d’aquest procés selectiu d’estabilització, i igual que va passar amb el concurs de mèrits, les persones excloses teniu un termini de 10 dies per a presentar al·legacions. El termini de presentació de reclamacions i correccions d’errors serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució, és a dir, del 10 de maig de 2023 al 23 de maig de 2023, tots dos inclosos. S’adjunta model de reclamació, que és molt similar al que presentem contra les exclusions del concurs de mèrits i que després ens servirà per al RECURS DE REPOSICIÓ previ a la via judicial contra les exclusions definitives d’aquest procés.

BORSES DE TREBALL I ADJUDICACIONS D’INICI DE CURS: Hem aconseguit que les adjudicacions d’inici de curs es realitzen respectant l’ordre de les bosses i la situació del professorat interí de les especialitats del cos de PTFP. S’adjunta previsió normativa prevista.

ANTERIORS RECLAMACIONS I RECURSOS 

El primer (recurs administratiu de reposició) serveix per a impugnar la vostra exclusió definitiva del concurs de mèrits per no tindre la titulació requerida. Model personalitzat i descarregable…

El segon (recurs administratiu de reposició) serveix per a impugnar l’Ordre que obri el procés d’integració   al cos PES i que exclou al professorat amb titulació superior d’FP. Model personalitzat i descarregable…

El tercer serveix de complement al segon, perquè ens reconeguen els efectes i el dret a la integració en el cos de PES i en el grup funcionarial A1 des de la data de l’entrada en vigor de la LOMLOE…

Els dos recursos administratius que us envie són potestatius, és a dir, no és necessari presentar-los per a acudir a la via judicial, a la qual ja directament i des d’ara podem acudir, presentant una demanda judicial. Per a això haureu de contactar amb el servei jurídic del sindicat i que us prepare i present la corresponent demanda judicial. Si utilitzem i presentem el recurs administratiu haurem d’esperar que ens contestes per a presentar el recurs o la demanda judicial.

Terminis i lloc de presentació:

 1. Recurs administratiu de reposició contra exclusió concurse mèrits: Fins al dia 2 de maig de 2023. Cal presentar-ho mitjançant un tràmit telemàtic específic que teniu en la web de Conselleria: 
  https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=84712
 2. Recurs judicial contra aquesta exclusió (si directament volem usar via judicial): Fins al 2 de juny de 2023. Contacteu amb el servei jurídic del sindicat. 
  Telfs: 963.884.080 (València), (965.148.771) Alacant, (964.231.544 i 964.727.954) Castelló. 
 3. Recurs administratiu de reposició contra l’Ordre que obri procediment d’integració: Fins al dia 20 d’abril de 2023. Cal presentar-ho mitjançant un tràmit Z. Enllaç del tràmit: 
  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18494
 4. Recurs judicial contra aquesta ordre (si directament volem usar via judicial): Fins al 20 de maig de 2023. Contacteu amb el servei jurídic del sindicat. 
  Telfs: 963.884.080 (València), (965.148.771) Alacant, (964.231.544 i 964.727.954) Castelló. 

  Escrit complementari. No hi ha termini definit. Tindríem 4 anys per a reclamar-ho (termini general de prescripció davant l’administració per a exigir els nostres drets com a treballadors/as). Podem iniciar-ho quan ho considerem, però seria interessant iniciar-ho ràpid i prendre com a referència el procediment d’integració que s’ha iniciat i que conclourà, si tot va ràpid, abans que finalitze el curs.

  Es presenta mitjançant tràmit Z, aquesta vegada dirigit a la direcció territorial d’Educació corresponent:
  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18494
UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.