MESA SECTORIAL 02-06-2022. Calendari escolar, convenis conservatoris i l’acreditació de la formació pedagògica i didàctica del professorat de les escoles de música i d’arts escèniques

MESA SECTORIAL DIA 2 DE JUNY DE 2022.

Calendari escolar: 

L’administració exposa en primer lloc, que el calendari proposat és molt semblant a altres anys, 5 dies lectius abans de l’inic amb els alumnes.

Les classes romandran del dia 8 de setembre fins a  22 de juny, ambdós dies incloses.

La novetat és que no es distingeix entre educació primària i secundària.

En relació amb l’educació secundària, compta amb dos dies més, de 179 a  181. La raó és que no hi ha proves extraordinàries. L’administració ens informa que és una decisió raonable i que està entre els dies permesos: 178. Recorda que a la LOMLOE, en la disposició addicional, indica que el mínim de dies són 175.

També recorda que cada  localitat pot sol·licitar un quart dia recuperable.

Per la nostra part, UGT ensenyament, manifesta la disconformitat la forma de procedir per part de l’administració.  És una negació del marge de negociació. S’informa primer a la premsa i a continuació es trasllada a Mesa Sectorial d’Educació.

UGT exposa que no s’ha escoltat al professorat ni s’ha tingut en compte la nova legislació que suposa una preparació més costosa per fer front a l’inici de curs. També destacar que les plantilles són movibles i necessàriament faltaria un treball preparatori per part del claustre i dels diferents agrupaments.

Si considerem que el curs vinent hi ha una gran modificació legislativa, caldria pensar en un inici de les classes, coom a mínim el dia 15 de setembre. 

Quan a la finalització del curs, caldria ajustant-nos als límits, i establir la data tan  prompte com es puga per poder preparar per al curs següent. Podíem estudiar els dies no lectius, per exemple el Dijous Sant i canviar-lo a dia lectiu.

Envers la Formació Professional, estan organitzades per hores (unes 2000 hores). Si analitzem els dies, es sobrepassa les hores en el calendari proposat per Conselleria. Caldria una anàlisi de les hores i ajustar-se al calendari real.


 

– Convenis interadministratius entre la Generalitat Valenciana i els ajuntaments de Benicarló, Llíria, Meliana, Altea i Novelda, per al traspàs de mitjans personals, econòmics i materials del conservatori professional de música o dansa, de titularitat  municipal, a l’administració autonòmica valenciana i la seua integració en la xarxa de centres docents públics no universitaris de titularitat de la GVA.

Es Valora positivament que s’integren aquests centres dintre la xarxa de la CV. No sabem el criteri que l’administració ha utilitzat per a la tria d’uns centres respecte als altres, dels 27.

És una adequada iniciativa,  però caldria un consens respecte a les places del procés d’estabilització i les oferides en aquest conveni.

L’informe de Recursos Humans és molt breu, no presenta claredat.

Per una altra banda, en aquest conveni naixerà una convivència de dos col·lectius diferents, un de corporacions i altres de la GVA, UGT Ensenyament pensa que hi haurà discrepàncies pel que fa a les condicions de treball,  deures, obligacions i interessos. Cal marcar unes pautes molt objectives i clares.

En l’estudi de la normativa, es comprova que hi haurà llocs de treball per duplicat, per tant caldrà donar una solució.

A més, en relació amb el funcionament i organització del personal docent, caldrà concretar:  tema del permissos i llicències, òrgans d’organització, elecció de la direcció dels centres, etc.

Envers l’elecció de la direcció d’aquests centres, necessari un sistema transparent, democràtic i no discrecional.

Al sindicat preocupa l’apartat laboral, com s’organitza i quin és el procediment real aplicat a la realitat. Hi ha una normativa estipulada però la realitat potser diferent.

També devem exposar que fa uns 3 anys que s’està intentant normalitzar aquesta situació. És una oportunitat per apropar a docents que treballen a altres comunitats a la seua.

A UGT Ensenyament preocupa la quantia econòmica, és a dir, de quina dotació econòmica disposa l’administració per poder articular aquesta formació.

És important augmentar l’oferta formativa en aquests centres concrets i de la resta.

Plantegen la constitució d’un grup de treball per marcar una línia  d’actuació d’ ampliació de la formació oferida de cadascun dels centres.


 

Proposta de RESOLUCIÓ de concreció de l’acreditació de la formació pedagògica i didàctica del professorat de les escoles de música i d’arts escèniques als efectes del que dicta l’article 9 del Decret 2/2022, de 14 de gener, del Consell, de regulació de les escoles d’ensenyament artístic no formal de música i d’arts escèniques.

Es valora de manera òptima el procés oferit,  malgrat no haver tingut una explicació prèvia. Entenem que és una proposta encertada  a l’hora d’acreditar aspectes com l’experiència prèvia.

Seria necessària un estudi per donar solució a aquelles persones que no puguen acreditar aquesta formació pedagògica i didàctica.

A més, cal aprofitar aquesta predisposició per regularitzar les escoles de música i per a demandar el mateix amb el PTFP davant la nova llei d’FP.


– Torn obert de paraula.

UGT Ensenyament ha preguntat per una sèrie de qüestions per a derivar a les diferents direccions generals competents. Preguem, com en els altres torns oberts, que es responen el més aviat, ja que, la majoria de qüestions que es plantegen no són contestades en temps.

 • FORMACIÓ PROFESSIONAL:

Revisió dels desdobles. (similiar respecte al curs anterior)

Conèixer l’oferta de la Formació Professional per al curs següent. (es reuniran en breu l’administració per estudiar l’oferta)

UGT Ensenyament sol·licita una reunió de Formació Professional, Reunió FP, director FP,

DGPD, per a clarificar la situació del professorat tècnic de FP per iniciar ales processos d’estabilització.

Criteri especialista: el que indica la normativa.

 • Procés d’estabilització: previsió
 • Llei d’FP: quin impacte tindrà la nova llei, planificació, calendari….
 • Dotació de pam.
 • Proves d’aptitud per als docents que han entrat per DC. Ens preguntem si es realitzarà i que s’informe.
 • Funcionaris en pràctiques 2021. Tancament procés amb informe de salut.
 • Calendari dels diferents processos: oposicions, comissiones, suprimits i desplaçats, etc.
 • Calendari detallat i real de les Meses per a una recapitulació de les aportacions dels docents.
 • Temari nou primària: qui paga ara el banc de llibres nous?
 • Oposicions: les actuacions dels tribunals d’oposició que siguen també en la Web.
 • Llistat de les adjudicacions: hi ha opció de mantenir a la web en algun tipus d’històric i que podem accedir en qualsevol moment.
 • Tràmit Z: Agilització.
 • Cita en la DT: la cita prèvia està saturada. Després no s’entén com en la majoria de llocs ja està la dita normalitat i en la DT no és possible la presencialitat ni entrega de documentació.