MESA SECTORIAL 02-05-24: Comissions de servei 2024-2025.

ESBORRANY de RESOLUCIÓ de XX de maig de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula el procediment de sol·licitud i concessió de comissions de servici per al curs escolar 2024/2025, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana, per al personal funcionari de carrera del cos de mestres.

Esborrany de Resolució de XX de maig de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula el procediment de sol·licitud i concessió de comissions de
servici per al curs escolar 2024/2025, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana, per al personal funcionari de carrera dels cossos de professors i catedràtics d’Ensenyament Secundari i altres cossos docents no universitaris diferents del cos de Mestres.

Resolució de XX de XXXX de 2024 de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’establix el procediment pera la pròrroga dels destins obtinguts en comissió de servicis en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i el
nomenament de personal funcionari docent, per a cobrir llocs en les unitats especialitzades d’orientació i de la Resolució de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment per a la selecció i nomenament de personal funcionari docent per a cobrir llocs específics en centres públics de la Comunitat Valenciana mitjançant comissió de servicis.

Des d’UGT valorem positivament l’estructura de la normativa. Quant a les nostres peticions, sol·licitaríem la publicació de les places que es podrien oferir com més aviat millor i la puntuació, per tindre una màxima transparència en el procés.

El sindicat demana que, per aquelles persones que no hagen repetit centre (CS primer any), puguen fer-ho i no presentar la documentació de nou, si la causa per la qual es demana la CS és la mateixa. S’afavoriria la continuïtat.

A més, ha assistit a la Mesa Sectorial representants del personal docent funcionari de carrera en Catalunya per concurs de mèrits, sense destinació definitiva. A Catalunya no es convoca concurs de trasllats autonòmic i, per tant, estan en provisionalitat i no poden demanar comissió. Aquestes persones no han pogut obtenir plaça al PV perquè no es va fer una segona adjudicació de destinacions, motiu pel qual no estem d’acord.

L’administració ho veu complicat pel tema jurídic i a més, informàtic, ja que al programa sols permet la participació de les persones amb destinació definitiva. No obstant això, van a estudiar les possibles opcions i ens informaran.

Pel que fa a les persones majors de 55 anys, caldria incloure-les en la baremació per poder sol·licitar Comissió de Serveis, ja que normalment tenen una major càrrega familiar de persones majors a càrrec seu.

Quant a les dones embarassades, podran presentar l’informe previ per tal de poder sol·licitar la CS, amb data possible del part.

També estudiaran l’ampliació de la sol·licitud de CS als equips directius complets i no sols a la direcció.

Envers els documents i informes a presentar per justificar la CS, sol·licitem l’ampliació de la data de presentació de documentació. Moltes persones participants no podran presentar-la en aquest període per falta de cites en els centres mèdics. Una solució seria ampliar la data als informes presentats amb data posterior a 1 de gener de 2023.

Altres esmenes que s’ha aportat han sigut:

 • L’opció de participar en les CS per al cos d’Inspecció Educativa.
 • Separació de motius al barem: diferenciar situacions socials, de mèdiques.
 • La incorporació d’un nou motiu en relació amb les agressions sofertes pel professorat en els centres educatius.
 • Habilitacions transitòries per a secundària.
 • Sol·licitar comissió de serveis en diferent especialitat al mateix centre.
 • Desglossar les places dels centres de formació de persones adultes en les seues extensions.

En referència a la baremació, UGT ensenyament assenyala:

 • Punt 3: Resolució a proposta de la Unitat de Resolució de Conflictes. És una novetat, però caldria donar més temps per tal de fer la gestió.
 • Punt 4 (malaltia greu del funcionari) i Punt 6 (malaltia greu del cònjuge o familiar de 1r grau): Sol·licita’m una ampliació de les malalties contemplades com a greus. I graduar la puntuació. Ho incorporaran.
 • Punt 6, malaltia greu del cònjuge o familiar en 1r grau, ampliar el parentiu de manera justificada, perquè hi ha situacions en què el malalt no té relació de primer grau amb el o la docent. L’administració ho amplia a segon grau.
 • Respecte al punt 7 i 8 del barem, sol·licitem que s’equiparen o s’ajusten les puntuacions en els dos apartats.

Totes les esmenes aportades per millorar aquesta normativa han sigut traslladades a la DGPD i les estudiaran per completar-la.

TORN OBERT.

Finalitzada la Mesa Sectorial, la DPGD ha tractat els següents punts:

ACORD DE DOCENTS EN INTERINITAT.

Ens han informat que tenen ja recopilats els informes que es vàrem sol·licitar per estudiar la situació actual de la interinitat i, a mitjan maig, es convocaran en Comissió de Seguiment de l’Acord d’interinitat.

OPOSICIONS COS DE MESTRES. NOVETATS

 • Sorteig de tribunal la setmana pròxima.
 • Nombre de tribunals 404 (30/40 persones per tribunal)
 • Data procés selectiu: juny.
 • Data prova llengües per aquelles persones sense el requisit lingüístic: 11 de maig a les Sant Vicent del Raspeig i a València ciutat (es publicarà al DOGV demà 3 maig)
 • Persones inscrites 17201.
 • Persones inscrites a les proves de valencià: 1200.

UGT continua insistint en el fet d’iniciar les proves al finalitzar el curs lectiu, per la sobrecàrrega burocràtica. Conselleria s’oposa a l’endarreriment de les proves.

CONCURS DE TRASLLATS:

 • CT PRIMÀRIA 23-24 I CT SECUNDÀRIA 22-23: està finalitzat i la seua publicació és imminent.
 • CT SECUNDÀRIA 23-24. L’administració veu que és molt complicat iniciar aquest CT. A la setmana pròxima es donaran resposta definitiva. Si no es dona

ALTRES TEMES en torn obert:

 • Vaga 23 de maig: s’ha demanat una Mesa Sectorial per traslladar les reivindicacions.
 • Càtedres: estan resolent recursos (fins a finals e maig) i a partir d’ahí, publicaran els llistats de persones seleccionades.
 • Pujada salarial del 2%: previsiblement a la nòmina del mes de maig.
 • Pagament dels triennis i sexennis pendents (2019-2020): estudiaran la forma de fer el pagament.
 • PAM: continuarà al curs pròxim.
 • Cobrament de dietes i quilometratge de les i els docents del Pla Digital de Centres pendents, de les UEO, tribunals pendents.
 • Cobrament del pas de PT a PS: solucionar les incidències en la nòmina per poder cobrar correctament.
 • Informe mèdic: estan estudiant l’opció de crear una pestanya de declaració responsable. Ens informaran.
 • Arranjament escolar: ben aviat es publicarà.

DOCUMENTACIÓ.