Instruccions inici de curs 23-24. Formació Professional de grau C, D i E.

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre l’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2023-2024 impartisquen Formació Professional de grau C, D i E. [2023/7821] (DOGV núm. 9638 de 13.07.2023) Ref. Base de dades 007617/2023

ÍNDEX

1. Àmbit d’aplicació

2. Accés, admissió i matrícula en la Formació Professional

3. Admissió en oferta parcial

4. Compatibilitat de matrícula en els cicles de Formació Professional i amb altres ensenyaments

5. Autorització d’ensenyaments

6. Constitució de grups

7. Tutories

7.1. Tutories d’FCT

7.2. Tutoria grau bàsic

7.3. Tutoria del mòdul professional de Projecte

7.4. Tutoria de certificat professional

8. Mòdul professional de Projecte

9. Assistència

10. Anul·lació de matrícula

10.1. A instàncies de la persona interessada

10.2. Per inassistència

11. Avaluació

11.1. Procés d’avaluació

11.2. Qualificacions

11.3. Reclamació de qualificacions

12. Documents del procés d’avaluació

12.1. Expedient acadèmic

12.2. Actes d’avaluació

12.3. Informes d’avaluació individualitzats

12.4. Certificat acadèmic oficial

12.5. Instruccions comunes als documents d’avaluació

13. Convocatòries

13.1. Nombre de convocatòries

13.2. Termini de realització de les convocatòries

13.3. Renúncia a la convocatòria

13.4. Accés a la segona convocatòria

13.5. Sol·licitud de convocatòria extraordinària

14. Consell orientador

15. Promoció a segon curs. Cicles llargs

16. Promoció i permanència en horari especial, nocturn

17. Formació en centres de treball (FCT)

17.1. Matrícula en règim semipresencial

18. Convalidacions de mòduls professionals

18.1. Normativa aplicable

18.2. Convalidacions competència del centre

18.3. Convalidacions competència del Ministeri d’Educació i Formació Professional

18.4. Convalidacions d’Anglés Tècnic

19. Alumnat amb necessitats educatives especials

20. Professorat

20.1. Criteris per a l’elaboració de plantilles de professorat

20.2. Distribució de torns, matèries i cursos. Ordre d’elecció entre el professorat

20.3. Criteris per la distribució de les hores lectives dedicades a les funcions dels CIPFP

20.4. Criteris per a determinar l’assignació d’hores complementàries dedicades a funcions de coordinació i preparació de l’alumnat participant en els campionats d’FP

20.5. Horari

20.6. Activitats del professorat quan l’alumnat està realitzant o ha realitzat l’FCT

20.7. Prevenció de riscos laborals

20.8. Incompatibilitats

21. Centres integrats públics de Formació Professional (CIPFP)

21.1. Marc legal

21.2. Equip directiu

21.3. Crèdit horari

21.4. Persona coordinadora de convivència i igualtat

22. Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural. Projecte lingüístic de centre

22.1. Projecte lingüístic de centre

22.2. Segon idioma estranger

22.3. Anglés tècnic

22.4. Cicles plurilingües experimentals

23. Gestió i justificació de les actuacions finançades pel Fons Social Europeu

24. Modalitat de Formació Professional Dual

25. Implantació de nous cicles a l’empara de la LOE

26. Avaluació dels processos d’ensenyament, del projecte curricular i de les programacions didàctiques

27. Aules virtuals en règim semipresencial o a distància

27.1. Centres públics

27.2. Centres privats i privats concertats

28. Consideracions finals

28.1. Compliment de les instruccions

28.2. Centres privats

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.