Instruccions inici de curs 23-24. Centres de Formació de Persones Adultes

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres de Formació de Persones Adultes durant el curs acadèmic 2023-2024. [2023/7919]

ANNEX ÚNIC

Instruccions per a l’organització i funcionament dels centres de Formació de Persones Adultes durant el curs acadèmic 2023-2024

ÍNDEX

  1. Projecte educatiu de centre

1.1. Consideracions generals

1.2. Referències normatives del projecte educatiu de centre

1.3. Elaboració, aprovació, difusió, seguiment i avaluació del projecte educatiu de centre

1.4. Continguts del projecte educatiu de centre

1.4.1. Els objectius, les prioritats i la línia pedagògica del centre

1.4.2. Les característiques de l’entorn social i cultural del centre i la seua coordinació territorial

1.4.3. Les línies bàsiques del projecte educatiu de centre

1.4.4. La concreció dels currículums establits per l’Administració educativa per als ensenyaments de la formació de les persones adultes impartits al centre

1.4.5. Projecte lingüístic de centre

1.4.6. Els diferents plans i programes establits per l’Administració educativa

  1. Projecte de gestió i règim econòmic
  2. Normes d’organització i funcionament

3.1. Consideracions generals

3.2. Elaboració, aprovació, difusió, seguiment i avaluació

3.3. Altres aspectes relatius a l’organització i al funcionament del centre

3.3.1. Incidències d’inici de curs

3.3.2. Accés als centres educatius

3.3.3. Participació de voluntariat als centres públics específics d’FPA

3.3.4. Mitjans de difusió dels centres docents

3.3.5. Ús social dels centres educatius públics

3.3.6. Salut i seguretat als centres docents

3.3.7. Assistència sanitària a les persones participants

3.3.8. Mesures d’emergència i plans d’autoprotecció i evacuació del centre

3.3.9. Prevenció de riscos laborals en el sector docent

3.3.10. Canvi de denominació

  1. Programació general anual

4.1. Consideracions generals

4.2. Referències normatives de la programació general anual

4.3. Elaboració, aprovació, tramitació, difusió i seguiment de la programació general anual

4.4. Continguts de la programació general anual

Secció 1. Part administrativa de la programació general anual

4.4.1. Memòria administrativa

4.4.2. Calendari escolar i horari general del centre

4.4.3. Criteris pedagògics per a l’elaboració de l’oferta formativa anual i dels horaris dels diferents programes formatius, cicles, nivells i grups d’aprenentatge

4.4.4. Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del professorat

4.4.5. Calendari i tipus d’avaluacions

4.4.6. Calendari de reunions dels òrgans de govern i equips educatius del centre

4.4.7. Actualització dels requisits lingüístics per a la catalogació de llocs de treball docent

4.4.8. Materials i recursos curriculars i didàctics

4.4.9. Programa anual d’activitats complementàries i extraescolars

4.4.10. Programa d’activitats formatives de centre

Secció 2. Part pedagògica de la programació general anual

4.4.11. Pla d’actuació per a la millora

4.4.12. Programacions d’aula

4.4.13. Actualització dels diferents projectes, plans i programes del centre

4.4.14. Criteris i procediments per al seguiment i avaluació del pla d’actuació per a la millora

4.5. Memòria final de curs

  1. Òrgans de govern i de coordinació docent

5.1. Consideracions preliminars

5.2. Òrgans de govern dels centres públics de Formació de Persones Adultes

5.3. Relació dels òrgans de coordinació docent

5.4. Comissió de coordinació pedagògica

5.5. Departaments didàctics: Comunicació, Cientificotecnològic, Ciències Socials, i “Altres Programes Formatius”

5.6. Departament d’orientació educativa i professional

5.7. Equips educatius

5.7.1. Equips educatius de grup d’aprenentatge.

5.7.2. Altres equips educatius

5.8. Tutoria

5.9. Altres funcions de coordinació docent

5.9.1. Coordinació d’igualtat i convivència

5.9.2. Coordinació de formació

5.9.3. Coordinació TIC

5.10. Coordinació territorial

5.10.1 Consell Comarcal de la Formació de Persones Adultes

5.10.2. Consell Territorial de la Formació de Persones Adultes

  1. Personal docent dels centres públics de Formació de Persones Adultes

6.1. Professorat dels centres públics de Formació de Persones Adultes

6.2. Plantilla de professorat

6.3. Estructura i distribució general de l’horari del professorat dels centres públics de Formació de Persones Adultes de titularitat de la Generalitat

6.3.1. Aspectes generals

6.3.2. Dedicació horària lectiva

6.3.3. Dedicació horària no lectiva

6.4. Criteris per a l’assignació de l’horari lectiu del professorat dels centres de Formació de Persones Adultes

6.4.1. Ordre de prelació de programes formatius

6.4.2. Distribució de torns, matèries i grups d’aprenentatge: ordre d’elecció entre el professorat

6.5. Compliment de l’horari laboral i condicions de treball

6.6. Substitució de docents

  1. Ordenació i programació dels ensenyaments de la Formació de Persones Adultes

Secció 1. Ordenació i estructura dels programes formatius

7.1. Actuacions educatives de la formació de les persones adultes per àrees i per programes formatius

7.2. Programes formatius de la formació valenciana de les persones adultes: normativa reguladora i relació de programes

7.3. Distribució de camps de coneixements, mòduls o matèries en els diversos programes formatius

7.3.1. Programa a: formació bàsica de les persones adultes

7.3.2. Programa b: proves per a l’obtenció directa dels títols de graduat o graduada en Educació Secundària i de Batxiller, proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, proves per a l’obtenció del títol de tècnic i cursos preparatoris de les proves d’accés a la Formació Professional

7.3.3. Programa c: cursos per a la promoció del coneixement de la realitat lingüística i cultural valenciana i per a la preparació de les proves d’avaluació i acreditació de coneixements i ús de valencià

7.3.4. Programa d: proves d’accés a la universitat per a persones majors de 25 i 45 anys

7.3.5. Programa e: cursos que promoguen el desenvolupament de la igualtat d’oportunitats, la superació de tot tipus de discriminacions, la participació sociocultural i laboral i la formació mediambiental, així com l’adquisició de competències digitals i de comunicació en llengües estrangeres

7.3.6. Programa g: proves d’avaluació de les competències clau de nivells 2 i 3 de qualificació professional

7.3.7. Programa j: cursos i tallers que orienten i preparen per a viure el temps d’esbarjo d’una manera creativa

Secció 2. Criteris pedagògics per a la confecció d’horaris i constitució de grups d’aprenentatge dels programes de la Formació de Persones Adultes

7.4. Horari general de centre

7.5. Modalitats d’ensenyament i horari lectiu setmanal de la formació bàsica de les persones adultes

7.6. Horari lectiu setmanal dels programes formatius b, c, d, e, g i j

7.7. Ràtios de persones adultes participants en la formació en els diferents grups d’aprenentatge

Secció 3. Processos d’avaluació, titulació i certificació d’estudis en els ensenyaments de la formació bàsica de les persones adultes

7.8. Model d’avaluació

7.9. Valoració inicial de l’aprenentatge

7.10. Procediment d’equivalències i convalidacions de mòduls formatius

7.11. Seguiment de l’aprenentatge i promoció en la formació bàsica de les persones adultes

7.12. Avaluació final del segon nivell del cicle II de la formació bàsica de les persones adultes

7.13. Avaluació final en els diferents nivells de la formació bàsica de les persones adultes

7.14. Procediment de revisió i reclamació de qualificacions

7.15. Certificació d’estudis

7.16. Obtenció del títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria

7.17. Proves externes

  1. Participació de les persones adultes

Secció 1. Participació de les persones adultes

8.1. Condicions generals de participació de les persones adultes en la vida educativa

8.2. Drets i deures de les persones adultes participants

8.3. Assegurança escolar en centres de Formació de Persones Adultes

Secció 2. Matriculació i adscripció de les persones adultes

8.4. Condicions generals de matriculació

8.5. Oferta formativa

8.6. Criteris de matriculació

8.7. Procediment d’admissió i inscripció

8.8. Adscripció de programa, cicle, nivell i grup d’aprenentatge

  1. Centres de pràctiques i estudiants en pràctiques del programa Erasmus10. Sistema d’informació ITACA. Criteris per a la protecció de dades personals i l’ús educatiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions

10.1. Sistema d’informació ITACA

10.2. Normativa relacionada amb la protecció de dades personals i l’ús educatiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions

10.3. Ús de plataformes informàtiques i xarxes socials als centres de Formació de Persones Adultes de titularitat de la Generalitat

10.4. Identitat digital de les persones participants en la formació, del personal docent i del personal no docent d’atenció educativa

Consideracions finals

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.