Instruccions inici de curs 23-24. Ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2023-2024 impartisquen ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny. [2023/7826] (DOGV núm. 9638 de 13.07.2023) Ref. Base de dades 007619/2023

ANNEX

Instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2023-2024 impartisquen ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.

 1. Objecte i àmbit d’aplicació
 2. Accés, admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny
 3. Programació general anual (PGA)
 4. Les programacions didàctiques
 5. Constitució de grups
 6. Fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers (FCT)
 7. Mòdul professional d’Obra Final i de Projecte Integrat
 8. Matrícules i convocatòries
 9. Anul·lació de matrícula a instàncies de l’alumnat
 10. Anul·lació de matrícula per inassistència
 11. Renúncia a la convocatòria de mòduls professionals o del mòdul d’FCT
 12. Convocatòria extraordinària o de gràcia
 13. Convalidació de mòduls formatius
 14. Exempció de mòduls formatius i del mòdul d’FCT per correspondència amb la pràctica laboral
 15. Trasllats entre centres de diferents administracions educatives
 16. Promoció del primer al segon curs dels cicles formatius
 17. L’avaluació dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny
 18. Descripció del procés d’avaluació
 19. Ajornament de la qualificació del mòdul d’FCT
 20. Qualificació dels mòduls professionals de formació en el centre educatiu i del mòdul d’FCT
 21. Càlcul de la nota mitjana final del cicle formatiu
 22. Documents oficials d’avaluació i mobilitat
 23. Expedient acadèmic de l’alumnat
 24. Certificat acadèmic oficial
 25. Actes d’avaluació
 26. Informe d’avaluació individualitzat
 27. Registre de les qualificacions no numèriques i altres situacions acadèmiques en els documents oficials d’avaluació
 28. Accés a la universitat
 29. Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu
 30. Instruccions sobre la implantació dels cicles LOE
 31. Aplicació als cicles formatius regulats per la LOGSE
 32. Docència en els cicles professionals d’Arts Plàstiques i Disseny
 33. Taxes
 34. Tecnologies de la informació i de la comunicació. Sistema de gestió ITACA i protecció de dades

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.