Instruccions inici de curs 23-24. Ensenyaments esportius de règim especial.

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, durant el curs 2023-2024. [2023/7825] (DOGV núm. 9638 de 13.07.2023) Ref. Base de dades 007618/2023

ANNEX

Instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres públics i centres privats autoritzats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial, durant el curs acadèmic 2023-2024.

 1. Àmbit d’aplicació i Projecte educatiu
 2. Programació general anual
 3. Programacions didàctiques
 4. Organització dels horaris i del calendari lectiu
 5. Constitució de grups
 6. Formats de flexibilització horària
 7. Modalitat semipresencial o a distància
 8. Proves d’accés
 9. Cursos preparatoris per a les proves d’accés
 10. Proves d’accés específiques
 11. Requisits d’accés
 12. Admissió i matriculació de l’alumnat
 13. Mòdul de projecte final
 14. Avaluació
 15. Documents d’avaluació
 16. Competència docent del professorat
 17. Convocatòries
 18. Anul·lació de matrícula a instàncies de la persona interessada
 19. Anul·lació de matrícula per inassistència
 20. Renúncia a la convocatòria
 21. Convalidacions
 22. Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu
 23. Avaluació dels processos d’ensenyament del projecte curricular i de les programacions didàctiques
 24. Gestió i seguiment del Bloc de Formació Pràctica mitjançant SAÓ-ITACA
 25. Actualització de l’autorització d’un centre privat
 26. Centres de pràctiques i estudiants Erasmus27. Prevenció de riscos laborals en el sector docent
 27. Tecnologies de la informació i la comunicació, sistema de gestió ITACA i protecció de dades
 28. Consideracions finals
UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.