Instruccions inici de curs 23-24. Conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa.


RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2023-2024. [2023/7830] (DOGV núm. 9638 de 13.07.2023) Ref. Base de dades 007620/2023

ANNEX I

Instruccions d’organització i funcionament als conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i de Dansa, per al curs acadèmic 2023-2024

Índex

 1. Objecte i àmbit d’aplicació
 2. Normes d’organització i funcionament
 3. Seguiment de l’assistència
 4. Documents de formalització de matrícula de l’alumnat d’ensenyaments elementals i/o professionals de Música i Dansa
 5. Admissió d’alumnat a ensenyaments elementals i/o professionals amb edats menors de l’ordinària
 6. Admissió per sol·licitud de trasllat de centre
 7. Proves d’avaluació ordinària a l’alumnat que cursa simultàniament el segon curs de Batxillerat i els ensenyaments professionals de Música o de Dansa
 8. Drets de reclamacions
 9. Programació general anual
 10. Projecte educatiu de centre
 11. Assignatures optatives de perfil professional
 12. Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i necessitats de compensació de desigualtats
 13. Pianista acompanyant
 14. Docència en els ensenyaments de música i dansa
 15. Horari general dels conservatoris
 16. Òrgans de coordinació docent i altres coordinacions
 17. Autonomia curricular dels centres
 18. Actualització de l’autorització d’un centre privat
 19. Tecnologies de la informació i de la comunicació, sistema de gestió ITACA i protecció de dades
 20. Prevenció de riscos laborals
 21. Consideracions finals
UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.