Instruccions inici de curs 23-24. Centres Educació Especial.

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2023-2024. [2023/7785] (DOGV núm. 9638 de 13.07.2023) Ref. Base de dades 007616/2023

Títol I. Disposicions generals
Primer. Objecte
Segon. Àmbit d’aplicació

Títol II. Escolarització
Tercer. Criteris per a l’escolarització en un centre d’Educació Especial
Quart. Procediment per a l’escolarització en un centre d’Educació Especial
Cinqué. Escolarització combinada
Sisé. Permanència en els centres d’Educació Especial

Títol III. Organització dels ensenyaments
Seté. Estructura dels ensenyaments
Huité. Educació Infantil
Nové. Educació Primària
Onzé. Transició a la Vida Adulta (TVA)
Dotzé. Programa d’autonomia personal en la vida diària
Tretzé. Programes formatius de qualificació bàsica

Títol IV. Organització curricular
Catorzé. Desenvolupament curricular en els centres d’Educació Especial
Quinzé. Programes inclusius

Títol V. Centres d’Educació Especial com a centres de recursos
Setzé. Organització del centre de recursos
Desseté. Tasques diferenciades del personal de l’equip d’intervenció
Dihuité. Persona coordinadora del centre de recursos
Denové. Despeses de funcionament com a centres de recursos

Títol VI. Personal
Vinté. Plantilles
Vint-i-uné. Horari del personal

Títol VIII
Vint-i-dosé. Horari general del centre i organització de la jornada escolar
Vint-i-tresé. Serveis complementaris de menjador i transport
Vint-i-quatré. Autorització per a l’aplicació del protocol davant alteracions greus de la conducta

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.