Instruccions inici de curs 23-24. Educació Infantil de primer cicle.

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat de la Generalitat per al curs acadèmic 2023-2024. [2023/7945]

ANNEX ÚNIC
Instruccions d’organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de primer cicle durant el curs acadèmic 2023-2024
ÍNDEX

 1. Projecte educatiu de centre
  1.1. Consideracions generals
  1.2. Continguts del projecte educatiu de centre
  1.2.1. Els objectius, les prioritats d’actuació i la línia pedagógica del centre 1.2.2. Les característiques de l’entorn social i cultural del centre
  1.2.3. Les línies i criteris bàsics que orientaran l’establiment de mesures a mitjà i llarg termini 1.2.4. La concreció del currículum 1.2.5. Projecte lingüístic de centre 1.2.6. Els diferents plans i programes establerts per l’Administració educative
  1.2.6.1. Criteris bàsics per al desenvolupament de la cultura literaria
  1.2.6.2. Criteris bàsics d’actuacions per a la igualtat i la convivencia
  1.2.6.3. Mesures de resposta educativa per a la inclusión
  1.2.6.4. Criteris bàsics per a l’acció tutorial
  1.2.6.5. Criteris bàsics per al procés d’acolliment
  1.2.6.6. Mesures de coordinació per a garantir la continuïtat de centres del primer cicle amb
  centres del segon cicle d’Educació Infantil
  1.2.6.7. Criteris per a la formació permanent del personal docenti personal educador d’Educació Infantil per al desenvolupament del projecte educatiu
  1.2.6.8. Criteris per a l’organització del menjador escolar
  1.2.6.9. Altres projectes i programes desenvolupats pel centre
  1.3. Elaboració, aprovació, difusió, seguiment i avaluació del projecte educatiu
 2. Gestió i règim econòmic
  2.1. Consideracions generals
  2.2. Altres aspectes relatius a la gestió i règim econòmic dels centres
 3. Normes d’organització i funcionament
  3.1. Consideracions generals
  3.2. Altres aspectes relatius a l’organització i al funcionament dels centres
  3.2.1. Incidències d’inici de curs
  3.2.2. Accés al centre
  3.2.3. Criteris per a la confecció de grups de xiquetes o xiquets
  3.2.4. Atenció a l’alumnat en cas d’absència de personal docent o personal educador d’Educació Infantil
  3.2.5. Participació dels xiquets i xiquetes, de les famílies, així com de voluntariat i d’un altre personal extern a les escoles infantils de primer cicle
  3.2.6. Mitjans de difusió de les escoles infantils de primer cicle
  3.2.7. Ús social de les escoles infantils de primer cicle
  3.2.8. Salut i seguretat a les escoles infantils de primer cicle
  3.2.9. Protocol d’alimentació amb llet materna
  3.2.10. Assistència sanitària als xiquets i xiquetes
  3.2.11. Mesures d’emergència i plans d’autoprotecció de les escoles infantils de primer cicle
  3.2.12. Prevenció de riscos laborals en el sector docent
  3.2.12.1. Adaptació de llocs de treball
  3.2.12.2. Valoració de risc durant l’embaràs i la lactància
  3.2.12.3. Delegats i delegades de prevenció de riscos laborals
  3.2.13. Canvis de denominació del centre
 4. Programació general anual
  4.1. Consideracions generals
  4.2. Estructura i continguts de la programació general anual (PGA) Secció 1. Part administrativa de la programació general anual
  4.2.1. Informació administrativa
  4.2.1.1. Horari general del centre
  4.2.1.2. Elaboració dels horaris
  4.2.1.2.a. Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris dels xiquets i xiquetes.
  4.2.1.2.b. Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del personal docent i del personal no docent d’atenció educativa.
  4.2.1.2.c. Horaris del personal d’administració i serveis.
  4.2.1.3. Calendari de reunions, d’avaluacions i informació a les famílies.
  4.2.1.4. Actualització dels requisits lingüístics.
  4.2.1.4.a. Capacitació lingüística del personal docent.
  4.2.1.4.b. Catalogació de llocs de treball en valencià.
  4.2.1.4.c. Competència lingüística del personal educador d’Educació Infantil.
  4.2.1.5. Planificació de l’organització i adequació dels espais del centre i dels materials.
  4.2.1.6. Planificació anual del menjador escolar.
  4.2.1.7. Planificació anual d’activitats complementàries, extraescolars i Serveis complementaris.
  Secció 2. Part pedagògica de la programació general anual.
  4.2.2. El programa d’activitats formatives de centre.
  4.2.3. El pla d’actuació per a la millora.
  4.2.4. Proposta pedagògica de cicle.
  4.2.5. Programacions d’aula.
  4.2.6. L’actualització dels diferents plans i programes desenvolupats pel centre.
  4.3. Elaboració, aprovació i tramitació de la PGA.
  4.4. Memòria de final de curs.
 5. Òrgans de coordinació docent
  5.1. Equip educatiu. Composició, coordinació i funcions.
  5.2. Tutories.
  5.3. Persona coordinadora d’igualtat i convivència.
 6. Personal docent, personal educador d’educació infantil i personal d’administració i serveis
  6.1. Actuacions per a l’acolliment dels professionals d’Educació Infantil de nova incorporació en el centre.
  6 2. Personal docent
  6.2.1. Horari del personal docent.
  6.2.2. Horari de la persona titular de la direcció.
  6.2.3. Substitució de personal docent.
  6.2.4. Notificació de la participació en l’exercici del dret de vaga
  del personal.
  6.3. Personal educador d’Educació Infantil.
  6.4. Personal d’administració i serveis (PAS).
  6.5. Procediment per a l’elaboració dels horaris del PAS i del personal no docent d’atenció educativa.
 7. Ensenyaments
  7.1. Concreció curricular en el primer cicle d’Educació Infantil.
  7.2. Avaluació dels processos d’aprenentatge i d’ensenyament i informació a les famílies.
  7.2.1. L’avaluació.
  7.2.2. Característiques de l’avaluació.
  7.2.3. L’observació i documentació pedagògica.
  7.2.4. Informes d’aprenentatge individualitzats.
  7.2.5. Documents oficials d’avaluació.
  7.2.6. Comunicació amb els pares, mares o tutores legals.
 8. Alumnat
  8.1. Drets dels xiquets i xiquetes.
  8.2. Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i necessitats de compensació de desigualtats.
  8.3. Alumna nouvingut.
 9. Matrícula
  9.1. Documents de matrícula.
  9.2. NIA.
  9.3. Trasllat a altre centre.
 10. Escoles infantils de primer cicle de pràctiques i estudiants ERASMUS+
 11. ITACA, Tecnologies de la informació i la comunicació i protecció de dades
  11.1. Normativa que s’haurà de preveure en matèria de l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació i la protecció en el tractament de les dades personals.
  11.2. ITACA
  11.3. Ús de plataformes informàtiques en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat.
  11.4. Identitat digital de l’alumnat, del personal docent i del personal no docent d’atenció educativa.
 12. Consideracions finals

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.