Instruccions inici de curs 23-24. Atenció educativa domiciliària i hospitalària.

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l’organització de l’atenció educativa domiciliària i hospitalària. [2023/7778]
(DOGV núm. 9638 de 13.07.2023) Ref. Base de dades 2023/7778Índex
Preàmbul
Títol I. Disposicions generals


Primer. Objecte
Segon. Àmbit d’aplicació

Títol II. Atenció educativa domiciliària

Capítol I. Procediment per a l’atenció educativa domiciliària
Tercer. Aspectes generals sobre el procediment d’atenció educativa domiciliària
Quart. Procediment general per al desenvolupament de l’atenció educativa domiciliària
Cinqué. Procediment per a l’atenció educativa domiciliària de l’alumnat que cursa Batxillerat
Sisé. Causes de la denegació de l’atenció educativa domiciliària
Seté. Justificació de les faltes d’assistència de l’alumnat
Huité. Avaluació de l’alumnat
Nové. Coordinació del professorat

Capítol II. Professorat per a l’atenció educativa domiciliària
Desé. Especialitats docents per a l’atenció educativa domiciliària
Onzé. Horari del professorat que realitza l’atenció educativa domiciliària

Títol III. Atenció educativa hospitalària

Capítol I. Procediment per a l’atenció educativa hospitalària
Dotzé. Procediment per al desenvolupament de l’atenció educativa hospitalària

Capítol II. Professorat de les Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH)
Tretzé. Especialitats docents per a l’atenció educativa hospitalària
Catorzé. Horari del professorat que realitza l’atenció educativa hospitalària
Quinzé. Coordinació

Capítol III. Condicions de les Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH)
Setzé. Habilitació de les UPH
Desseté. Funcionament
Dihuité. Espais i recursos materials
Denové. Participació i col·laboració

Capítol IV. Agrupacions Pedagògiques Hospitalàries (APH)
Vinté. Agrupacions pedagògiques hospitalàries (APH)
Vint-i-uné. Persona coordinadora de l’Agrupació Pedagògica Hospitalària (APH)

Títol IV. Qualitat de l’atenció educativa domiciliària i hospitalària
Vint-i-dosé. Comissió coordinadora de l’atenció educativa domiciliària i hospitalària
Vint-i-tresé. Formació del professorat

Disposicions finals


UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.