Reunió del grup de treball sindical sobre el concurs de trasllats

12/07/2023.- Ahir es varen reunir representants de STEPV, ANPE, CSIF, CCOO i UGT, sindicats presents en la Mesa Sectorial d’Educació, per a tractar la problemàtica del concurs de trasllats del curs que ve, donada la coincidència de la sentència del tribunal suprem (que incorpora la puntuació com a interí i com a funcionari en pràctiques en el concurs de trasllats) i la incorporació al concurs de trasllats de les persones que han superat el concurs de mèrits, que participaran amb tota la seua puntuació directament perquè seran nomenats funcionariat de carrera i sense participar amb 0 punts en el concurs de trasllats, com el professorat en pràctiques, coincidint amb les persones que van concursar amb 0 punts el curs 2021/22 i que el curs que ve podran fer valdre la seua puntuació per primera vegada.

En la delegació de CCOO va participar un representant del col·lectiu de Docents per un accés just, que va traslladar les seues propostes. Cada sindicat ha tingut l’oportunitat de posar damunt la taula les seues propostes i s’ha acordat que s’estudiaran i es concretaran en pròximes reunions.

Els sindicats han acordat obrir la possibilitat que qualsevol col·lectiu afectat aporte les seues propostes i per això es facilita, al final d’aquest comunicat els correus electrònics de tots els sindicats. Tampoc no es descarten reunions amb altres col·lectius si així ho sol·liciten per recollir totes les propostes possibles i buscar el màxim consens perquè tot el professorat aconseguisca el destí definitiu desitjat.

També s’ha compartit el fet que les propostes han de tindre el màxim consens possible i han de tindre la viabilitat jurídica necessària perquè es puguen dur a terme.

Els cinc sindicats volen deixar clar que la situació que s’ha generat es deu a la mala gestió de l’administració, tant l’estatal com l’autonòmica, ja que, si hi ha hagut un concurs de mèrits extraordinari és perquè l’administració no ha convocat els processos selectius corresponents per evitar l’increment de la interinitat i, per tant, permetre l’abús de la temporalitat durant anys, condemnat per sentències europees. Igualment, si hi ha hagut una sentència que reconeix el temps treballat com a interí o en pràctiques en el concurs de trasllats és perquè no estava ben regulada aquesta situació per part del Ministeri d’Educació.

Podeu enviar les vostres aportacions al correus següent:

ensenyamentpublic@ugtserveispublicspv.org


Reunión del grupo de trabajo sindical sobre el concurso de traslados

12/07/2023.- Ayer se reunieron representantes de STEPV, ANPE, CSIF, CCOO y UGT, sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación, para tratar la problemática del concurso de traslados del curso que viene, dada la coincidencia de la sentencia del tribunal supremo (que incorpora la puntuación como interino y como funcionario en prácticas en el concurso de traslados) y la incorporación al concurso de traslados de las personas que han superado el concurso de méritos, que participarán con toda su puntuación directamente porque serán nombrados funcionariado de carrera y sin participar con 0 puntos en el concurso de traslados, como el profesorado en prácticas, coincidiendo con las personas que concursaron con 0 puntos el curso 2021/22 y que el curso que viene podrán hacer valer su puntuación por primera vez.

En la delegación de CCOO participó un representante del colectivo de Docentes por un acceso justo, que trasladó sus propuestas. Cada sindicato ha tenido la oportunidad de poner encima la mesa sus propuestas y se ha acordado que se estudiarán y se concretarán en próximas reuniones.

Los sindicatos han acordado abrir la posibilidad que cualquier colectivo afectado aporto sus propuestas y por eso se facilita, al final de este comunicado los correos electrónicos de todos los sindicatos. Tampoco se descartan reuniones con otras colectivos si así lo solicitan para recoger todas las propuestas posibles y buscar el máximo consenso porque todo el profesorado consiga el destino definitivo deseado.

También se ha compartido el hecho que las propuestas tienen que tener el máximo consenso posible y tienen que tener la viabilidad jurídica necesaria porque se puedan llevar a cabo.

Los cinco sindicatos quieren dejar claro que la situación que se ha generado se debe a la mala gestión de la administración, tanto el estatal como la autonómica puesto que, si ha habido un concurso de méritos extraordinario es porque la administración no ha convocado los procesos selectivos correspondientes para evitar el incremento de la interinidad y, por lo tanto, permitir el abuso de la temporalidad durante años, condenado por sentencias europeas. Igualmente, si ha habido una sentencia que reconoce el tiempo trabajado como interino o en prácticas en el concurso de traslados es porque no estaba muy regulada esta situación por parte del Ministerio de Educación.

Podéis enviar vuestras aportaciones al correos siguiente:

ensenyamentpublic@ugtserveispublicspv.org

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.