16-12-2021. MESA SECTORIAL: Adaptacions de proves d’accés a la universitat i Ordre d’oposicions mestres.

MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN:

 Per ordre del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, us convoquem a la reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d’Educació, que se celebrarà el dia 16 de desembre de 2021, a les 09:30 hores, amb el següent ordre del dia:

1. Resolució conjunta, de __ de desembre de 2021, de la directora general d’Universitats i de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l’adaptació en les proves d’accés a les universitats públiques valencianes per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

ENLLAÇ A LA RESOLUCIÓ

ANNEX I

ANNEX II

ANNEX III

ANNEX IV

2. Ordre de ___ de desembre de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari d’aquest cos.

ENLLAÇ A L’ORDRE

3. Torn obert de paraula.

 

En primer lloc, la Resolució conjunta, de __ de desembre de 2021, de la directora general d’Universitats i de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l’adaptació en les proves d’accés a les universitats públiques valencianes per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, UGT Ensenyament PV valora positivament el document, ja que s’ha millorat quant a l’estructura i reorganització del document.

Respecte a l’any passat, voldrien informació sobre els resultats de les anteriors adaptacions, i comprovar el seu grau d’eficàcia i eficiència.

Per tal de no sobrecarregar les tasques, caldria un augment de personal i a més, dotar de recursos materials, si escau. En aquesta línia, a la resolució, les millores afegides no han de sobrecarregar les tasques a l’equip d’orientació, entre altres professionals.

Un altre punt a considerar és l’absència del pla de contingència. Per tant sol·licitem la seua incorporació al document.

Per últim, UGT demana a l’administració que no s’augmenten les tasques burocràtiques que els centres, últimament, presenten, i que ens centrem en els objectius que es pretén i en els alumnes, que són, a la fi, el més important.

En definitiva, demanen augment de recursos humans, com materials i una baixada de ràtios.

 

Amb  relació al segon punt, Ordre de ___ de desembre de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari d’aquest cos,  UGT Ensenyament ha exposat les següents esmenes:

En primer lloc, la reducció del nombre de places a menys de la meitat és desproporcionat i sense sentit. No entenem per què l’administració  ha considerat aquesta reducció.

UGT Ensenyament PV mostra la seua sorpresa per la retallada en 50% de l’oferta de places pactada a l’octubre.

Aquest canvi d’instrumentar l’oferta no la veiem justificable per la imminent normativa que regularà l’accés a la funció pública, amb el qual es flexibilitzarà i agilitarà una nova via.

Convidem a reflexionar a l’administració sobre el nombre de places i ajornar la convocatòria a fi d’esperar al nou RD d’accés al cos docent com a funcionari. Les decisions salomòniques  i precipitades no són les millors.

Desitgem i treballem per garantir un sistema que ajustat a la imminent normativa contemple l’esforç que els opositors realitzen sense lesionar el compromís acordat d’oferta pública efectuat a l’octubre per la mateixa administració.

La directora general de Personal Docent, Lina Herranz, explica que la nova normativa, que de manera imminent modificarà la situació, obliga a ofertar solament les places de reposició  per jubilacions  dels anys 2019 i 2020 i separar las places d’estabilització per respectar la nova llei.  No és un acord negociat amb els sindicats, sinó una imposició de l’administració.

Un altre punt que caldrà tenir en compte i que les oposicions passades varen obtenir resultats nefasts i de sobrecàrrega del professorat és el relatiu  a la data d’inici de les proves. El sindicat sol·licita que siga a final de curs. D’aquesta manera, tant els membres del tribunal com els i les opositores gaudiran de més temps i menys càrrega   per fer front aquest procés.

En aquestes oposicions, UGT demana una reducció del nombre d’aspirants per tribunal per garantir una major qualitat en les proves.

Lamentar les poques millores de les últimes oposicions. Com a mínim que siguen proves sumatòries i no eliminatòries.

A més, UGT denuncia la pujada de taxes tan òbvia. L’administració explica que està en la llei de taxes i que està ajustat.

Estem al segle XXI, venim d’una situació pandèmica on les noves tecnologies, el teletreball, l’accés a la informació de forma telemàtica és òbvia, per tant NO ENTENEM ENCARA COM LA INFORMACIÓ ESTIGA SOLS ALS CENTRES: Exigim que es puga accedir a la informació en la pàgina web de Conselleria i al perfil telemàtic de l’opositor i opositora.

A més, considerant a les persones amb diversitat funcional, caldrà estudiar mecanismes d’inclusió per afavorir l’adaptació de les proves, augment del temps per a la seua realització i localitzacions properes per a aquelles persones que ho necessiten.

Un aspecte que hem trobat a faltar és la referència a la situació COVID. Seria necessària pensar en l’opció d’una nova onada amb les adequades adaptacions.

Quan a l’horari de les proves, establir una temporalització i marcar un horari que no perjudique els opositors i opositores, ja que no és el mateix ser el primer a les 8 del matí que esperar fins a les 14 hores. L’administració acorda establir dos torns: matí i vesprada.

Pel que fa al repartiment de les places, una distribució del nombre de places per tribunal assegurarà que tots i totes els aspirants estan en les mateixes condicions. Aquesta opció garanteix la no comparació dels diferents tribunals i no donar peu a greuges comparatius.

Finalment, s’ajorna la Mesa Sectorial per a demà pel matí.

 

PlazasMaestras2022

 MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN:

 

Por orden del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, les convocamos a la reunión telemática de la Mesa Sectorial de Educación, que se celebrará el día16 de diciembre de 2021, a las 09:30 horas, con el siguiente orden del día:

1. Resolución conjunta, de __ de diciembre de2021, de la directora general de Universidades y de la directora general de Inclusión Educativa, por la cual se dictan instrucciones para la adaptación en las pruebas de acceso a las universidades públicas valencianas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

ENLACE A LA RESOLUCIÓN.

ANNEX I

ANNEX II

ANNEX III

ANNEX IV

2. Orden de ___ de diciembre de 2021, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se convoca procedimiento selectivo parael ingreso en el cuerpo de maestros y el procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por personal funcionario de este cuerpo.

ENLACE A LA ORDEN.

3. Turno abierto de palabra.

En primer lugar, la Resolución conjunta, de __ de diciembre de2021, de la directora general de Universidades y de la directora general de Inclusión Educativa, por la cual se dictan instrucciones para la adaptación en las pruebas de acceso a las universidades públicas valencianas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, UGT Enseñanza  PV valora positivamente el documento, puesto que se ha mejorado en cuanto a la estructura y su reorganización.
Respecto al año pasado, quisieramos información relativa alos resultados de las anteriores adaptaciones, y comprobar su grado de eficacia y eficiencia.
Para no sobrecargar las tareas, haría falta un aumento de personal y además, dotar de recursos materiales, si procede. En esta línea, enla resolución, las mejoras añadidas no tienen que sobrecargar las tareas al equipo de orientación, entre otros profesionales.
Otro punto a considerar es la ausencia del plan de contingencia. Por lo tanto solicitamos su incorporación al documento.
Por último, UGT pide a la administración que no se aumenten las tareas burocráticas que los centros, últimamente, presentan, y que nos centremos en los objetivos que se pretende y en los alumnos, que son, al fin, lo más importante.
En definitiva, desde nuestro sindicato pedimos un aumento de recursos humanos, materiales y una bajada de ratios.
Con relación al segundo punto, Orden de ___ de diciembre de 2021, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se convoca procedimiento selectivo parael ingreso en el cuerpo de maestros y el procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por personal funcionario de este cuerpo, UGT Enseñanza ha expuesto las siguientes enmiendas:

En primer lugar, la reducción del número de plazas a menos de la mitad es desproporcionado y sin sentido. No entendemos por qué la administración ha considerado esta reducción.
UGT Enseñanza PV muestra su sorpresa por el recorte en 50% de la oferta de plazas pactada en octubre.
Este cambio de instrumentar la oferta no la vemos justificable por la inminente normativa que regulará el acceso a la función pública, con el cual se flexibilizará y agilizará una nueva vía.
Invitamos a reflexionar a la administración sobre el número de plazas y aplazar la convocatoria a fin de esperar al nuevo RD de acceso al cuerpo docente como funcionario. Las decisiones salomónicas y apresuradas no son las mejores.
Deseamos y trabajamos para garantizar un sistema que ajustado en la inminente normativa contemple el esfuerzo que los opositores realicen sin lesionar el compromiso acordado de oferta pública efectuado en octubre por la misma administración.

La directora general de Personal Docente, Lina Herranz, explica que la nueva normativa, que de manera inminente modificará la situación, obliga a ofertar solo las plazas de reposición por jubilaciones de los años 2019 y 2020 y separar las plazas de estabilización para respetar la nueva ley. No es un acuerdo negociado con los sindicatos, sino una imposición de la administración.
Otro punto que habrá que tener en cuenta y que las oposiciones pasadas obtuvieron resultados nefastos y de sobrecarga del profesorado es el relativo a la fecha de inicio de las pruebas. El sindicato solicita que sea a final de curso. De este modo, tanto los miembros del tribunal como los y las opositoras disfrutarán de más tiempo y menos carga para hacer frente este proceso.
En estas oposiciones, UGT pide una reducción del número de aspirantes por tribunal para garantizar una mayor calidad en las pruebas.
Lamentar las pocas mejoras de las últimas oposiciones. Como mínimo que sean pruebas sumatorias y no eliminatorias.

Además, UGT denuncia la subida de tasas tan obvia. La administración explica que está en la ley de tasas y que está ajustado.
Estamos en el siglo XXI, venimos de una situación pandémica donde las nuevas tecnologías, el teletrabajo, el acceso a la información de forma telemática es obvia, por lo tanto NO ENTENDEMOS TODAVÍA COMO LA INFORMACIÓN ESTÉ SOLO EN LOS CENTROS: Exigimos que se pueda acceder a la información en la página web de Consellería y al perfil telemático del opositor y opositora.
Además, considerando a las personas con diversidad funcional, habrá que estudiar mecanismos de inclusión para favorecer la adaptación de las pruebas, aumento del tiempo para su realización y localizaciones próximas para aquellas personas que lo necesitan.
Un aspecto que hemos echado de menos es la referencia a la situación COVID. Sería necesaria pensar en la opción de una nueva oleada con las adecuadas adaptaciones.
Cuando al horario de las pruebas, establecer una temporalización y marcar un horario que no perjudique a los opositores y opositoras, puesto que no es el mismo hacer las pruebas a las 8 de la mañana que esperar hasta las 14 horas. La administración acuerda establecer dos turnos: mañana y tarde.
En cuanto al reparto de las plazas, una distribución del número de plazas por tribunal asegurará que todos y todas los aspirantes están en iguales condiciones. Esta opción garantiza la no comparación de los diferentes tribunales y no dar pie a agravios comparativos.

Finalmente, se aplaza la Mesa Sectorial para mañana por la mañana.