UGT INFORMA: Llistats definitius incorporació a les borses aspirants que han acreditat els requisits i no van superar la primera prova de les oposicions.

 

 

1. Oposicions de 2020

1.3. Llistats definitius


RESOLUCIÓ:

Primera. Procediment d’incorporació a les borses de treball

1. Es procedeix a la incorporació a les borses de treball de les persones participants en el procediment selectiu que no van ser incloses en les borses de treball perquè no es trobaven en els supòsits d’incorporació directa, que figuren en l’annex I, ordenades alfabèticament.

2. S’incorpora a les persones que hagen realitzat les dues parts de què consta la primera prova i hagen sigut qualificades com a presentades en les especialitats i cossos anteriorment esmentats, i que estiguen en possessió dels requisits generals i específics d’accés a la funció pública docent, així com la titulació requerida per a cada especialitat. Els requisits generals i específics d’accés a la funció pública docent, establits en la base 2 de la convocatòria del procediment selectiu, s’havien de posseir amb anterioritat al 21 de gener de 2021, dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds d’aquest procediment selectiu, a excepció del requisit específic establit en la base 2.1.2 d, d’acord amb la base 7 d’aquesta convocatòria. Les titulacions requerides per a cadascuna de les especialitats són les establides per a les adjudicacions de llocs de difícil cobertura, publicades en la pàgina web de la Conselleria <https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/convocatoria-ypeticion-telematica6>.

3. No s’incorpora a les persones que hagen realitzat les dues parts de què consta la primera prova, hagen sigut qualificades com a presentades i que no complisquen les condicions referides en el punt anterior. Aquestes persones figuren en l’annex II d’aquesta resolució, ordenades alfabèticament.

Segona. Ordre d’inclusió en les borses

1. L’ordre d’inclusió per a la incorporació en la borsa de treball de les persones participants en el procediment selectiu convocat per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d’oposició serà: 1r. Les persones participants que hagen obtingut una puntuació en cadascuna de les parts de què consta la primera prova (A+B) que siga igual o superior al 25% de la puntuació assignada a aquestes. Aquesta relació s’ordenarà de major a menor per la suma d’ambdues puntuacions. 2n. Les persones participants que hagen obtingut una puntuació en alguna de les parts de què consta la primera prova (A+B) que siga inferior al 25% de la puntuació assignada a aquestes. Aquesta relació s’ordenarà de major a menor per la suma d’ambdues puntuacions.

2. En casos d’empat, aquests es resoldran per l’ordre alfabètic del primer cognom del personal empatat, i aquest ordre s’iniciarà per la lletra F, segons la Resolució de 21 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administracions Públiques, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es determina la lletra per a fixar l’ordre d’intervenció de les persones aspirants i, si escau, dirimir els empats.

3. El personal participant quedarà situat després de les persones opositores que hagueren superat la primera prova (parts A+B) de l’oposició convocada per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre.

4. En l’annex III d’aquesta resolució es relacionen totes les persones participants en aquest procediment, ordenades segons els criteris anteriorment exposats.

En aquest annex s’especifica també aquelles persones que no s’incorporaran en la borsa de l’especialitat per no haver acreditat les condicions indicades en el punt dos de la primera base d’aquesta resolució. A més, s’hi inclouen les persones que estaven prèviament en la borsa de l’especialitat sense serveis, pendents de la comprovació del compliment dels requisits generals i específics i de la titulació requerida per a l’especialitat.

Tercera. Incorporació del personal que ha acreditat els requisits

1. Les persones que han acreditat estar en possessió de tots els requisits corresponents a la borsa de l’especialitat per la qual es van presentar a l’oposició seran incorporades i activades en aqueixa borsa de manera automàtica, l’endemà de la publicació d’aquesta resolució.

2. A partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, i fins al 31 de gener de 2022, les persones incorporades a la borsa hauran d’accedir al procediment d’Adjudicacions Contínues, a través de la plataforma informàtica disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport <https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/informacion-sobre-lasadjudicaciones-continuas>, per a presentar una sol·licitud de participació en les adjudicacions contínues o per a procedir a desactivar-se.

3. A partir del moment de la seua inclusió en la borsa, l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, se’ls podrà adjudicar lloc en el següent procés d’adjudicació contínua, si no s’han desactivat prèviament.

4. Aquelles persones que ni hagen presentat una sol·licitud ni s’hagen desactivat, fins al 31 de gener de 2022, seran excloses d’ofici de la borsa de l’especialitat regulada per aquesta resolució.

5. Si una persona no desitja pertànyer a la borsa de l’especialitat per la qual es va presentar al procediment selectiu convocat per l’Ordre 22/2020, haurà de renunciar a la seua inclusió en aqueixa borsa mitjançant un tràmit Z – Sol·licitud general d’iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18494) dirigit a la Direcció General de Personal Docent, ubicada en els Serveis Centrals.

Quarta. Proves d’aptitud

La Direcció General de Personal Docent convocarà el procediment perquè el personal incorporat a les borses de treball mitjançant aquesta resolució realitze, si escau, la corresponent prova d’aptitud.

Cinquena. Incorporació del personal que no ha acreditat els requisits

1. S’estableix un període transitori, que finalitzarà el dia 1 de juliol de 2022, perquè les persones relacionades en l’annex II presenten la documentació que acredite els requisits previstos per a la incorporació a la borsa. La presentació de la documentació es realitzarà mitjançant el tràmit Z – Sol·licitud general d’iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18494) dirigit a la Direcció General de Personal Docent, ubicada als Serveis Centrals. Una vegada realitzat aquest tràmit, s’haurà d’enviar el justificant d’aquest al correu <habilitacion_bolsa@gva.es>;.

2. Una vegada revisada la documentació presentada, si els requisits queden acreditats es procedirà a la incorporació de la persona en la borsa en l’ordre que li correspondria en aplicació dels criteris establits en la base segona d’aquesta resolució. Al correu electrònic declarat en la sol·licitud es remetrà la notificació de la incorporació a la borsa i la informació sobre els terminis per a realitzar la sol·licitud en les adjudicacions contínues o per a procedir a la desactivació.

3. Aquelles persones que no hagen acreditat els requisits necessaris per a l’especialitat durant el període transitori establit per a això perdran el seu dret a ser incorporades en la corresponent borsa.

Sisena. Producció d’efectes

Aquesta resolució produirà efectes a partir l’endemà de publicar-se en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

 1.1. Convocatòria

Acreditació dels requisits generals i específics de titulació de les persones participants en el procediment selectiu d’ingrés en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional convocat per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d’oposició i que no formen part de la borsa de l’especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu.

1.1.1. Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’acreditació abastarà des de les 10 hores del dia 20 d’octubre de 2021 fins a les 10 hores del dia 2 de novembre de 2021.

  • Termini finalitzat => Accés al tràmit telemàtic d’acreditació de titulació <=

1.2.1. Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’acreditació abastarà des de les 00:00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins a les 23:59 hores del dia 18 de novembre de 2021.