13-01-2022. MESA SECTORIAL: Permisos i llicències. Nomenaments direcció. Reducció burocràcia equips directius.

MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ  DIA 13 DE GENER DE  2022. ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades l’11 de març, 20 de maig, 14,15, 21, 27 i 29 de juliol, 23 i 28 de setembre de2021.

2. Projecte de Decret XX, de XX de XXXX de 2022,del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal docent no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

ENLLAÇ DOCUMENTACIÓ

3. Resolució de XX de XXXX de 2022 de la directora general de Personal Docent per la qual es convoca procediment selectiu de nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

ENLLAÇ DOCUMENTACIÓ

4. Resolució de XX de XXXX de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de director o directora del centre integrat públic de Formació Professional Vall d’Elda a Elda.

5.Torn obert de paraula.

PER A QUÈ, LLAVORS EL GRUP DE TREBALL I LES RESPECTIVES MESES SECTORIALS? SI AL FINAL ÉS UNA IMPOSICIÓ!!!

AMB  RELACIÓ AMB EL NOU DECRET DE PERMISOS I LLICÈNCIES, UGT ENSENYAMENT VA PRESENTAR UNA SÈRIE D’ESMENES,  i que l’administració no ha contemplat. Pensem que vulneren el dret dels treballadors i treballadores, però que l’administració no ho respecta. Remarquem que aquest nou decret és un pas enrere cap als drets dels docents.

UGT Ensenyament considera que els dies que es van reunir en grup de treball ha sigut una pèrdua de temps, ja que l’administració ha fet cas omís a la majoria de les propostes dels docents.

EXTRACTE DE LES ESMENES D’UGT ENSENYAMENT:

UGT considera que la proposta de l’Administració no és gens ambiciosa i ha de ser millorada i extensible al personal interí. PER AL SINDICAT LA NOVA NORMA HA DE CONTEMPLAR TAMBÉ UN NOU PERMÍS D’ASSUMPTES PROPIS (REMUNERAT PREFERIBLEMENT). Aquest dret, esta contemplat per la majoria de les administracions i no entenem perquè en el sector educatiu no es contempla. Pareix un tracte de favor aquet permís per als docents, però és un dret de tots i totes els treballadors i treballadores. Demanem a l’administració que canvie la seua postura.

A més a més, UGT demana la modificació del permís per matrimoni o unió de fet (article 5) perquè es puga gaudir sis mesos abans del fet causant.

A més, el sector d’ensenyament d’UGT vol que els permisos de maternitat i paternitat s’amplien, com a màxim fins a 22 setmanes, com en altres comunitats. En el cas de les famílies monoparentals, UGT demana que el permís s’acumule en la mateixa persona, és a dir, que siga doble fins a les 32 setmanes.

Pel que fa al permís de lactància, el sindicat proposa la seua ampliació fins als 16 mesos i que l’acumulació del permís de lactància es configure com un altre permís independent. En el cas de les famílies monoparentals s’ha d’ampliar fins als 18 mesos. Per a la cura de fills amb discapacitat psíquica o sensorial, UGT demana dues hores de flexibilitat horària al dia. Així mateix, els docents amb cònjuges, parelles de fet i fills que patisquen una malaltia greu haurien de poder demanar un permís d’un any o un curs escolar. També cal assenyalar la petició d’un permís d’adaptació progressiva al lloc de treball després d’un procés o tractament de recuperació complicats.

UGT també pensa en els majors de 55 anys. Per a ells demana un permís o dret a la reducció de la jornada laboral sense reducció salarial de dues o més hores. Pel que fa a la guarda legal de menors demanen una hora diària de la jornada sense disminució salarial en cas de menors amb dedicació especial, menors de tres o menys anys o famílies monoparentals. Aquesta reducció també beneficiaria els docents que tenen cura del cònjuge, parella de fet i familiars fins a segon grau. Una hora també per a les persones amb discapacitat reconeguda o malaltia crònica.

Finalment, el sector d’ensenyament va demanar que les vacances de les persones amb incapacitat temporal durant el mes d’agost puguen gaudir les vacances en un període diferent, com la resta del funcionariat.

INFORMACIÓ DEL SECRETARI AUTONÒMIC D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL, D. Miguel Soler Gracia.

El Secretari Autonòmic d’Educació reconeix que la sisena onada de contagis COVID obliga a repensar el calendari i la càrrega burocràtica dels centres. Reduirà dins de la seua competència les tasques dels equips directius.

D’altra banda ha aclarit les confusions inicials en l’aplicació dels nous protocols competència de Salut Pública que ja s’han corregit amb millor coordinació i informació.

Es realitzarà una reunió del Fòrum Educatiu.

TORN OBERT:

Demanem informació sobre:

 • OPOSICIONS 2022: La correcció d’errors es publicarà la setmana pròxima. Es confirma que el nombre d’unitats didàctiques de les diferents programacions serà entre 10 i 15 unitats. També canviaran els percentatges de ponderació entre la fase d’oposició a la fase de concurs, passant del sistema extraordinari de 2018 (60% fase oposició, 40% fase concurse) al sistema ordinari (que estableix en 2/3 la ponderació de l’oposició i 1/3 el valor ponderat del concurs). I, sorprenent també és la resposta de la directora general: encara no saben com s’incorporaren les persones opositores que suspenguen a la borsa de treball.
 • REUNIÓ VACANTS CONCURS DE TRASLLATS: Es realitzarà segurament sobre el 2 febrer.
  PAGAMENTS PENDENTS TRIBUNALS D’OPOSICIONS: Es produiran segurament el mes de febrer. Igual que els pagaments pendents als FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DE 2019, COMPENSACIÓ TRIENNIS I SEXENNIS.
  SITUACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES PENDENTS DE PROMOCIÓ INTERNA: Accés de grup superior promoció interna (Mestres/as a Professorat d’Ensenyament Secundari, 133 places), nou procés de càtedres Professorat Secundària i altres cossos (580 places), i convocatòria d’ingrés al cos de catedràtics del ISEACV (convocatòria de 33 places desglossada de les convocatòria de 2021). Sorprenent és la resposta de la directora general de Personal Docent: Aqueixes convocatòries de promoció interna, excepte les quals no consumeixen plaça (cas del concurs de càtedres de Professorat de E. Secundària i altres), no podran realitzar-se, no es realitzaran com estava previst perquè aqueixes places es veuen afectades pel procés d’estabilització del professorat interí.
  PROCÉS DE CÀTEDRES 2018: Malgrat la correcció d’errors de hui, en els llistats d’aspirants seleccionats de Matemàtiques i Llengua Castellana, el procés, ens diuen, està tancat i ja s’enviarà al Ministeri perquè els nomene funcionaris del nou cos de catedràtics d’Ensenyament Secundari i altres cossos.
  INFORMACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE LA FORMACIÓ EN ELS ÀMBITS EN ELS IES, ja que els centres necessiten una normativa clara i d’aplicació real. Per tant, exigim una formació específica.
  CONÉIXER LA SITUACIÓ DE LES TITULACIONS DEL PROFESSORAT TÈCNIC D’FP: A un any de l’entrada en vigor de la *LOMLOE i pròxima a ser aprovada la nova llei d’FP, exigim conéixer quina és la situació del professorat tècnic d’FP i les repercussions que l’extinció d’aquest cos i la integració de les seues especialitats en el cos d’Ensenyament Secundari tindran sobre els docents, la seua equiparació salarial i de condicions laborals i el manteniment dels seus llocs de treball per a totes elles, siguen persones interines o funcionàries de carrera.
  BAIXES COVID: Traslladem la nostra preocupació perquè NO estan cobrint-se les baixes per COVID. Els centres estan sobresaturats de tasques i de baixes per *COVID. També hi ha centres que encara no han rebut les màscares.
  NORMATIVA SOBRE JORNADA CONTÍNUA: Encara no coneixem les dates en les quals està prevista la seua publicació en el DOGV, malgrat la proximitat que tenim de la matrícula dels centres educatius.
  HABILITACIONS: Tampoc és clar que enguany hi haja procés d’habilitacions en la bossa de Mestres/as, ja que queden persones que regularitzar i entrar en bossa d’oposicions anteriors.
  PROA+: Tampoc ens saben informar sobre quan es publicaran les places i les condicions per a la seua adjudicació de les places que es generen a conseqüència del programa PROA+.
  NEGOCIACIÓ VACANTS I PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ QUE HAN D’ESTAR ABANS DE L’1 DE JUNY DE 2022. No es defineixen i pronuncien encara.


MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN DIA 13 DE ENERO DE 2022. ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones celebradas el 11 de marzo, 20 de mayo, 14, 15, 21, 27 y 29 de julio, 23 y 28 de septiembre de 2021.

2. Proyecto de Decreto XX, de XX de XXXX de2022, del Consejo, por el cual se regulan las condiciones de trabajo del personal docente no universitario dependientes de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

ENLACE DOCUMENTACIÓN

3. Resolución de XX de XXXX de 2022 de la directora general de Personal Docente por la cual se convoca procedimiento selectivo de nombramiento de directoras y directores de centros docentes públicos de titularidad de la Generalitat Valenciana.

ENLACE DOCUMENTACIÓN.

4. Resolución de XX de XXXX de 2022, de la directora general de Personal Docente, por la cual se convoca procedimiento para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de director o directora del centro integrado público de Formación Profesional Vall de Elda a Elda.

3.Turno abierto de palabra

PARA QUE, ENTONCES EL GRUPO DE TRABAJO Y LAS RESPECTIVAS MESAS SECTORIALES? SI AL FINAL ES UNA IMPOSICIÓN!!!

CON  RELACIÓN CON EL NUEVO DECRETO DE PERMISOS Y LICENCIAS, UGT ENSEÑANZA PRESENTÓ UNA SERIE De ENMIENDAS,  y que la administración no ha contemplado. Pensamos que vulneran el derecho de los trabajadores y trabajadoras, pero que la administración no lo respeta. Remarcamos que este nuevo decreto es un paso atrás hacia los derechos de los docentes.

UGT Enseñanza considera que los días que se reunieron en grupo de trabajo ha sido una pérdida de tiempo, puesto que la administración ha hecho caso omiso en la mayoría de las propuestas de los docentes.

EXTRACTO DE LAS ENMIENDAS De UGT ENSEÑANZA:

UGT Enseñanza PV  considera que la propuesta de la Administración no es nada ambiciosa y tiene que ser mejorada y extensible al personal interino. Para el sindicato la nueva propuesta tiene que contemplar también un permiso de asuntos propios (remunerado preferiblemente). Además, UGT pide la modificación del permiso por matrimonio o unión de hecho (artículo 5) para que pueda ser disfrutado seis meses antes del hecho causante. Ambas propuestas son demandadas por el colectivo de docentes del País Valenciano.

Además, el sector de enseñanza de UGT quiere que los permisos de maternidad y paternidad se amplíen, como máximo hasta 22 semanas, como en otras comunidades. En el caso de las familias monoparentales, UGT pide que el permiso se acumule en la misma persona, es decir, que sea doble hasta las 32 semanas.

En cuanto al permiso de la lactancia, el sindicato propone su ampliación hasta los 16 meses y que la acumulación del permiso de lactancia se configure como otro permiso independiente. En el caso de las familias monoparentales debe ser ampliado hasta los 18 meses. Para el cuidado de hijos con discapacidad psíquica o sensorial, UGT pide dos horas de flexibilidad horaria al día. Así mismo, los docentes con cónyuges, parejas de hecho e hijos que sufran una enfermedad grave deberían poder solicitar un permiso de un año o un curso escolar. Debemos destacar, también, la petición de un permiso de adaptación progresiva al puesto de trabajo después de un proceso o tratamiento de recuperación complicados.

UGT también piensa en los mayores de 55 años. Para ellos pide un permiso o derecho a la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial de dos o más horas. En cuanto al cuidado legal de menores se pide que los docentes puedan disponer de una hora diaria de su jornada sin disminución salarial: en caso de menores con dedicación especial, menores de tres o menos años o familias monoparentales. Esta reducción también beneficiaría a los docentes que deben cuidar del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado. Una hora también se solicita para las personas con discapacidad reconocida o enfermedad crónica.

Finalmente, el sector de enseñanza de UGT-PV pidió que las vacaciones de las personas con incapacidad temporal acaecida en el mes de agosto puedan disfrutar las vacaciones en un periodo diferente, como el resto del funcionariado.

INFORMACIÓN DEL SECRETARIO AUTONÓMICO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, D. Miguel Soler Gracia.

El Secretario Autonómico de Educación reconoce que la sexta oleada de contagios COVID obliga a repensar el calendario y la carga burocrática de los centros. Reducirá dentro de su competencia las tareas de los equipos directivos.
Por otro lado ha aclarado las confusiones iniciales en la aplicación de los nuevos protocolos competencia de Salud Pública que ya se han corregido con mejor coordinación e información.
Se realizará una reunión del Foro Educativo.

TURNO ABIERTO:

Pedimos información sobre:

 • OPOSICIONES 2022: La corrección de errores se publicará la semana próxima. Se confirma que el número de unidades didácticas de las diferentes programaciones será entre 10 y 15 unidades. También cambiarán los porcentajes de ponderación entre la fase de oposición a la fase de concurso, pasando del sistema extraordinario de 2018 (60% fase oposición, 40% fase concurso) al sistema ordinario (que establece en 2/3 la ponderación de la oposición y 1/3 el valor ponderado del concurso). Y, sorprendente también es la respuesta de la directora general: todavía no saben cómo se incorporaran las personas opositoras que suspendan a la bolsa de trabajo.
 • REUNIÓN VACANTES CONCURSO DE TRASLADOS: Se realizará seguramente sobre el 2 febrero.
 • PAGOS PENDIENTES TRIBUNALES DE OPOSICIONES: Se producirán seguramente en el mes de febrero. Igual que los pagos pendientes a los FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS DE 2019, COMPENSACIÓN TRIENIOS Y SEXENIOS.
 • SITUACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PENDIENTES DE PROMOCIÓN INTERNA: Acceso de grupo superior promoción interna (Maestros/as a Profesorado de Enseñanza Secundaria, 133 plazas), nuevo proceso de cátedras Profesorado Secundaria y otros cuerpos (580 plazas), y convocatoria de ingreso al cuerpo de catedráticos del ISEACV (convocatoria de 33 plazas desglosada de las convocatoria de 2021). Sorprendente es la respuesta de la directora general de Personal Docente: Esas convocatorias de promoción interna, salvo las que no consumen plaza (caso del concurso de cátedras de Profesorado de E. Secundaria y otros), no podrán realizarse, no se realizarán como estaba previsto porque esas plazas se ven afectadas por el proceso de estabilización del profesorado interino.
 • PROCESO DE CÁTEDRAS 2018: A pesar de la corrección de errores de hoy, en los listados de aspirantes seleccionados de Matemáticas y Lengua Castellana, el proceso, nos dicen, está cerrado y ya se va a enviar al Ministerio para que los nombre funcionarios del nuevo cuerpo de catedráticos de Enseñanza Secundaria y otros cuerpos.
 • INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN LOS ÁMBITOS EN LOS IES, ya que los centros necesitan una normativa clara y de aplicación real. Por lo tanto, exigimos una formación específica.
 • CONOCER LA SITUACIÓN DE LAS TITULACIONES DEL PROFESORADO TÉCNICO DE FP. A un año de la entrada en vigor de la LOMLOE y próxima a ser aprobada la nueva ley de FP, exigimos conocer cuál es la situación del profesorado técnico de FP y las repercusiones que la extinción de este cuerpo y la integración de sus especialidades en el cuerpo de Enseñanza Secundaria van a tener sobre los docentes, su equiparación salarial y de condiciones laborales y el mantenimiento de sus puestos de trabajo para todas ellas, sean personas interinas o funcionarias de carrera.
 • BAJAS COVID: Trasladamos nuestra preocupación porque NO están cubriéndose las bajas por COVID. Los centros están sobresaturados de tareas y de bajas por COVID. También hay centros que todavía no han recibido las mascarillas.
 • NORMATIVA SOBRE JORNADA CONTINUA: Todavía no conocemos las fechas en las que está prevista su publicación en el DOGV, a pesar de la proximidad que tenemos de la matrícula de los centros educativos.
 • HABILITACIONES: Tampoco está claro que este año haya proceso de habilitaciones en la bolsa de Maestros/as, ya que quedan personas que regularizar y entrar en bolsa de oposiciones anteriores.
 • PROA+: Tampoco nos saben informar sobre cuando se publicarán las plazas y las condiciones para su adjudicación de las plazas que se generen como consecuencia del programa PROA+.
 • NEGOCIACIÓN VACANTES Y PROCESO DE ESTABILIZACIÓN QUE DEBEN ESTAR ANTES DEL 1 DE JUNIO DE 2022. No se definen y pronuncian todavía.
UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.