OPOSICIONS COS DE MESTRES: GUIA, AUTOBAREMACIÓ I ASSEMBLEA.

 

GUIA  OPOSICIONS COS DE MESTRES 2022.

 

AUTOBAREMACIÓ

NOTÍCIA WEB OPOSICIONS 2022.

1. Quina és la normativa que regeix aquesta convocatòria d’oposicions 2022?

ORDRE 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i un procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. [2021/13142]

(DOGV núm. 9253 de 11.01.2022) Ref. Base de dades 000175/2022

2.Com es distribueixen les places?

Codi

Especialitat

Accés lliure

Reserva diversitat funcional 10 %

Total

120

Educació Infantil

349

39

388

121

Llengua Estrangera

115

13

128

123

Educació Física

31

3

34

124

Música

28

3

31

126

Audició i Llenguatge

56

6

62

127

Pedagogia Terapèutica

119

13

132

128

Educació Primària

408

45

453

Total

1.106

122

1228

 

3. Quin és el termini de presentació?

Del 12 de gener de 2022 fins al dia 31 de gener de 2022, tots dos inclusivament.

4. Com es distribueixen les places?

Les places es distribuiran per especialitats entre els tribunals de manera proporcional al nombre d’aspirants que hagen realitzat la part A de la primera prova, una vegada s’hagen publicat les notes provisionals.

5. Com es realitza la sol·licitud?

Omplint el model oficial de sol·licitud, disponible en https://www.sede.gva.es i en la pàgina web de la Conselleria  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones.

 • Cal guardar el justificant de registre i pagament.
 • La última sol·licitud presentada serà la vàlida.

La presentació per aquesta via permetrà:

 • La inscripció en línia del model oficial.
 • Annexar documents a la sol·licitud, quan siga necessari.
 • El pagament electrònic de les taxes.
 • El registre electrònic de la sol·licitud.

Si vol presentar-se a més d’una especialitat: presentar tantes sol·licituds com el nombre d’especialitats a les quals s’opte. No obstant això, l’opció a més d’una especialitat no implica que es puga assistir a les proves de tots els tribunals on ha sigut assignada la persona.

6. Quines taxes hauré de pagar?

Personal d’ingrés al cos de mestres

38,77 €

Famílies nombroses i monoparentals de caràcter general

19,38 €

 

Famílies nombroses i monoparentals de caràcter especial

exempt

 

Persones amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33 % €

1,88

Víctimes d’actes de violència sobre la dona €

3,77

7. Instruccions per a omplir la sol·licitud telemàtica

a) Fer constar el cos, el codi, el nom de l’especialitat i el torn pel qual es participa. A més, la província per a la realització de les proves.

b) Les persones aspirants que desitgen acollir-se a la reserva de diversitat funcional hauran d’indicar-ho en la sol·licitud, adjuntant la documentació específica.

c) Les persones aspirants estrangeres han de consignar en la instància la titulació al·legada, si és el cas, per a l’exempció de la prova prèvia, i adjuntar el document justificatiu.

d) Tots les persones aspirants han d’indicar la titulació al·legada per a complir el requisit de coneixement dels idiomes oficials de la CV.

e) Les persones aspirants han de declarar, si es el cas, que no volen ser incloses en les llistes dels aspirants a exercir llocs en règim d’interinitat.

8. Quan es publicaran les llistes provisionals?

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, que declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses. Les llistes es publicaran en la pàgina web de la Conselleria.

9. Es poden reclamar les llistes provisionals?

Es disposaran d’un període de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de la resolució, per a poder esmenar els defectes de la sol·licitud de forma telemàtica.

10. Quan es publicaran les llistes definitives?

Finalitzades el termini de presentació de reclamacions, i analitzades, es publicarà la llista definitiva.

11. Quina és la composició del tribunal i la forma d’elecció?

Els tribunals estaran compostos per personal funcionari de carrera en actiu i al servei de l’Administració educativa, en nombre imparell, no inferior a cinc. A més, tendir a la paritat entre homes i dones.

Les funcions de secretaria serà designada a la persona de menys antiguitat en el cos.

Els tribunals estan integrats per:

 • Un president o presidenta que designarà per la DGPD.
 • Quatre vocals o més, mitjançant un sorteig públic, entre el personal funcionari de carrera en actiu del cos de mestres, habilitats en l’especialitat assignada al tribunal, que hagen prestat serveis en l’especialitat corresponent durant els dos últims cursos com a mínim.

12. Quines són les funcions dels tribunals?

 • La qualificació de la prova de la fase d’oposició i publicació de llistes.
 • La recepció i la comprovació dels mèrits al·legats de la fase de concurs.
 • El desenvolupament del procés selectiu.
 • L’agregació de les puntuacions corresponents a la fase de concurs a les adjudicades en la fase d’oposició, l’ordenació dels aspirants i l’elaboració de les llistes dels aspirants que hagen superat les dues fases.
 • Coordinar-se, si és el cas, amb la comissió de selecció i la de baremació.
 • La custòdia dels exàmens durant el procediment de l’oposició.

13. Quines funcions correspon a la comissió de baremació de mèrits?

La comissió de baremació de mèrits es crearà per a cada especialitat. Formada per totes les persones membres de la comissió de selecció de cada especialitat i per les persones que exerceixen la presidència de tots els tribunals.

Les funcions:

 • Determinar els criteris de baremació de mèrits de la fase de concurs.
 • Valorar els mèrits de la fase de concurs.
 • Resoldre les al·legacions en la fase de concurs i publicar les llistes definitives de baremació de mèrits.

14. Obligatorietat de la participació en els òrgans de selecció.

Caràcter obligatori. Excepcions:

1. La situació de permís per maternitat, paternitat biològica, adopció, acolliment o acumulació de lactància.

2. Les situacions d’incapacitat temporal i de risc durant l’embaràs, acreditades.

3. Els permisos de reducció de jornada de treball concedits fins al 31 de juliol del present curs.

4. El personal que ocupa els càrrecs de direcció, direcció d’estudis o secretaria en centres docents, sempre que el president o la presidenta del tribunal puga substituir-lo per les persones vocals suplents.

5. Les persones que reben un tractament de fertilitat.

6. Les persones amb diversitat funcional, mobilitat reduïda, que actuen en municipis diferents del seu centre de destinació.

15. Quan i com es desenvolupen les oposicions?

La part A de la primera prova: 11 juny de 2022.

– Hora i lloc:  es determinarà en la resolució per la qual es declare aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses

– Acudir: amb DNI, passaport o permís de conducció.

– Hi haurà 2 crides diàries (matí i vesprada).

– L’ordre d’actuació: s’iniciarà alfabèticament per les persones el cognom de les quals comence per la lletra ….

– Una vegada començades les actuacions, les successives crides es faran públics en els locals on s’estiguen celebrant les proves amb catorze hores, almenys, d’antelació a l’inici d’aquestes.

– Decauran en el seu dret les persones aspirants que es personen en els llocs on es desenvolupen les proves, una vegada iniciades, encara que es dega a causes justificades. En el supòsit de concórrer una causa de força major, el tribunal pot apreciar les circumstàncies al·legades i admetre l’aspirant.

16. És publicaran els criteris d’avaluació?

Es faran públics els criteris d’avaluació de les diverses parts de la prova de la fase d’oposició en els taulers d’anuncis on tinga lloc el procés selectiu, i a  http://www.ceice.gva.es/va .

17. Acreditació del coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana

Les persones que participen en els procediments d’ingrés i accessos hauran d’acreditar els coneixements, tant en expressió oral com escrita, dels dos idiomes oficials de la CV.

VALENCIÀ: El certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la JQCV o equivalents, el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, i el Mestre de Valencià són la competència idiomàtica necessària.

 • L’acrediten qui posseïsquen algun dels certificats de nivell C1 o C2 previstos en l’annex II de l’ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
 • Els certificats presentats per a acreditar el requisit del coneixement de valencià no podran al·legar-se com a mèrit en la fase de concurs de mèrits.
 • Els certificats presentats per a acreditar el requisit del coneixement de valencià han d’estar registrats abans de la data de realització de la prova extraordinària.
 • Els certificats de valencià expedits per la JQCV es registraran d’ofici.

Les persones que no tinguen el nivell C1 o equivalent hauran de participar en la prova extraordinària de coneixements de valencià de nivell C1.

CASTELLÀ:  Acrediten les persones que estiguen en possessió de:

 • Titulació universitària expedida per una universitat espanyola.
 • Títol de Batxillerat expedit per l’Estat espanyol.
 • Títol de Tècnic Superior o Tècnic Especialista (FP2) expedit per l’Estat Espanyol.
 • Diploma d’espanyol com a llengua estrangera (DELE nivell B2, C1 o C2) expedit per l’Institut Cervantes o Certificat d’Aptitud d’Español per a estrangers (B2, C1 o C2) expedit per les escoles oficials d’idiomes.
 • Haver obtingut la qualificació d’APTE en la prova corresponent en les oposicions convocades a partir de l’any 2002.

FASE D’OPOSICIÓ

18. Com és la FASE D’OPOSICIÓ? De quines proves consta?

Caràcter eliminatori

– PROVA 1: DESENVOLUPAMENT ESCRIT.

– PROVA 2: DEFENSA.

19. Com és la realització de la prova 1 (desenvolupament escrit)?

Consta de dues parts:

Part A: Desenvolupament, per escrit, d’un tema triat per la persona aspirant dels que traga a l’atzar el tribunal.

 1. Especialitats que tinguen un nombre < 25 temes : triar entre2 temes.
 2. Especialitats que tinguen un nombre > 25 temes però <51 : triar entre3 temes.
 3. Especialitats que tinguen un nombre < 50 temes: triar entre 4 temes.
 • Temps: 2 hores.
 • Lectura d’exercicis: pels tribunals i en la seua correcció s’ha de garantir l’anonimat de les persones aspirants.
 • Realització de les proves escrites: bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions.

Part B: Prova pràctica que permetrà comprovar que es posseeix una formació científica i un domini de les habilitats tècniques corresponents a l’especialitat a la qual s’opta.

 • Temps: la que determine la comissió de selecció o el tribunal.

20. Com es realitzarà la prova 2 (defensa)?

 • Objectiu: comprovació de l’aptitud pedagògica de la persona aspirant i el seu domini de les tècniques per a l’exercici docent.
 • Temps: La presentació d’una programació didàctica (no més de 30`)i en l’elaboració i exposició oral d’una unitat didàctica. Fins una hora.
 • Finalitzat el desenvolupament de la defensa i l’exposició, el tribunal podrà plantejar a la persona aspirant les qüestions que estime oportunes.

21. De quins continguts consta la programació didàctica.

Farà referència al currículum i la normativa vigent en l’actual curs escolar a la CV d’una o diverses àrees, matèries o assignatures relacionades amb l’especialitat per la qual es participa, i en la qual hauran d’especificar-se cada un dels elements que s’indiquen en l’annex III de la convocatòria.

Es correspondrà amb un curs escolar d’un dels nivells o etapes educatives en què el professorat d’aquesta especialitat tinga atribuïda la competència docent per a impartir-lo.

22. Com es presentarà la programació didàctica per a la seua aportació al tribunal?

 • Elaborada de manera individual.
 • Presentació telemàtica l’elaboració de la qual s’ajustarà al que disposa l’annex III, a partir de l’endemà de la publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses i fins al dia 15 de juny de 2022.
 • A través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es),
 • Format: Un únic document amb format PDF que no supere els 20 MB.
 • Imprimir el resguard, que serà el document que justifique aquest lliurament. En cas d’entregar més d’una programació didàctica o guia docent per a una mateixa especialitat, serà vàlida l’última presentada.
 • Finalitzat el termini, es publicarà en la web http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones el llistat de les persones que hagen presentat les programacions didàctiques o les guies docents.

23. De quina forma es prepara i s’exposa la UD?

2 opcions:

 • La programació presentada: triar entre 3 extretes a l’atzar de la seua programació.
 • A partir del temari oficial de l’especialitat: triar entre 3 estretes a l’atzar del temari oficial de l’especialitat.

24. De quins contingut consta la UD?

 • Els objectius d’aprenentatge que es volen aconseguir.
 • Els continguts
 • Les activitats d’ensenyament i aprenentatge que es plantejaran en l’aula
 • Els procediments d’avaluació.

25. De quin temps es disposa per la preparació de la UD?

1 hora per a preparar la unitat didàctica.

26. Quines altres consideracions caldrà contemplar referent a la UD?

Per a l’exposició, que serà pública, la persona aspirant podrà  aportar:

 • Un exemplar de la programació idèntica a la presentada en la seu electrònica.
 • Material auxiliar que considere oportú.
 • Guió que no excedirà un foli (dues cares) i que s’entregarà al tribunal al final de l’exposició.

(Tots els exercicis de l’especialitat Llengua Estrangera: anglès es desenvoluparan en anglès)

FASE DE CONCURS. MÈRITS.

27. Quins aspectes hem de considerar en la fase de concurs de mèrits?

–     Es tindran en compte els mèrits perfeccionats fins al dia anterior a l’inici de la primera prova, establert en la base 6.1 d’aquesta ordre, acreditats documentalment com s’indica en l’annex I.

–     L’acte de lliurament: personal.

–     Les persones aspirants es responsabilitzen de la seua documentació.

–     L’Administració pot requerir l’acreditació de la documentació.

–     Per a la valoració dels mèrits, les persones que superen la fase d’oposició, els presentaran davant el tribunal, en l’hora que es concretarà en el tauler d’anuncis, i en una única crida, que serà l’endemà hàbil al de la publicació de la qualificació definitiva de la fase d’oposició,  en l’horari que establisca el tribunal i ordenats segons els tres blocs que conformen el barem de l’annex I a aquesta convocatòria, i hi adjuntaran una declaració de mèrits segons el model que figurarà en l’annex II.

28. Com s’efectuarà la qualificació de la fase d’oposició?

Serà la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves integrants d’aquesta fase, quan totes aquestes s’hagen superat:

a) Primera prova: les dues parts que consta suposarà 5 punts dels 10 que comprendrà la valoració total d’aquesta prova.

La puntuació obtinguda en cada una de les parts haurà de ser igual o superior al 25 % de la puntuació assignada a aquestes.

La puntuació de cada aspirant serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres presents en el tribunal. Si entre les puntuacions hi ha una diferència del 30 % o més sobre el valor màxim de la prova, s’exclouran les qualificacions màxima i mínima, i es traurà la puntuació mitjana entre la resta de qualificacions.

LLISTATS PROVISIONALS DE PUNTUACIONS.

29. On es publicaran les llistes provisionals amb les puntuacions?

Finalitzada la prova, els tribunals faran públiques en els taulers d’anuncis dels locals on actuen, i si és el cas, a efectes informatius en la pàgina web d’aquesta conselleria.

30. Supòsits:

 • Si la persona opositora no es presenta a la 1a part de la prova no pot presentar-se a la 2a part.
 • Les persones que no hagen realitzat les dues parts de què consta la primera prova es qualificaran com a no presentades.

31. Com es poden ferles  al·legacions?

1. Publicades les llistes provisionals de puntuacions, les persones aspirants podran presentar per escrit al·legacions al tribunal corresponent des de les 09.00 hores fins a les 14.00 hores del dia hàbil següent de publicar-se.

2. A continuació, el tribunal procedirà a la publicació de les llistes definitives.

32. Com es valora la fase de concurs?

L’assignació de la puntuació que correspon a les persones aspirants en aquesta fase, segons el barem recollit en l’annex I, l’ha de portar a efecte la comissió de baremació.

MÈRITS: Només es tindran en compte fins al dia anterior a l’inici de la primera prova, acreditats documentalment com s’indica en l’annex I.

Només als qui han superat les proves corresponents a la fase d’oposició se suma la puntuació obtinguda en la fase de concurs a fi d’ obtindre la puntuació global.

AL.LEGACIONS:  Les persones interessades poden presentar les al·legacions que estimen oportunes, mitjançant escrit dirigit a la comissió de baremació i les ha de recollir el tribunal corresponent en la seua seu d’actuació des de les 9 hores fins a les 14 hores de l’endemà de la seua publicació.

33. Superació de les fases d’oposició i concurs i agregació de puntuacions

Resultaran seleccionades per a passar a la fase de pràctiques les persones aspirants que tinguen un número d’ordre igual o menor al nombre de places assignades al seu tribunal.

PUNTUACIÓ GLOBAL: 70 % la puntuació obtinguda en la fase d’oposició + 30 % la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global resultarà de la suma de les dues fases.

34. Quins criteris s’empraran en cas de desempat?

1. Puntuació més alta en la fase d’oposició.

2. Puntuació més alta en cada un dels exercicis de l’oposició, per l’ordre en què apareixen en la base 7.2 d’aquesta convocatòria.

3. Puntuació més alta en els apartats del barem de mèrits per l’ordre en què aquests apareixen en l’annex I de la convocatòria.

4. Puntuació més alta en els subapartats del barem de mèrits, per l’ordre en què aquests apareixen en l’annex I de la convocatòria.

En cas que amb l’aplicació dels criteris anteriors continuen havent-hi empats en la qualificació per a determinar les persones seleccionades, aquests es resoldran mitjançant una prova complementària davant el tribunal que consistirà en el desenvolupament d’un tema extret a l’atzar dels que formen part del temari oficial de l’especialitat, durant un temps màxim de 30 minuts.

35. On es publicarà la llista de persones aspirants seleccionades?

A  Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i es publicarà en la pàgina web de la Conselleria http://www.ceice.gva.es .

36. Com es podria reclamar?

3 dies naturals  a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es ), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

37. Què ocorre en els persones aspirants que aproven per diferents administracions educatives?

Hauran d’optar, en el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les llistes de persones seleccionades, per un d’aquests, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ.

38. Com es procedirà a la presentació  de documents per les persones aspirants seleccionades?

Termini: 1 mes a comptar des de l’endemà del dia en què es faça pública la llista de persones aspirants seleccionades

Forma:  La documentació justificativa dels requisits de participació i presa de possessió ha de presentar-se en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es) i el formulari requereix ser signat electrònicament per qualsevol dels sistemes d’identificació i signatura electrònica admesos en aquesta seu de la Generalitat.

FASE DE PRÀCTIQUES.

39. Què definim com a FASE DE PRÀCTIQUES?

La fase de pràctiques tutelades, que inclourà un període de docència directa i que forma part del procés selectiu, tindrà per objecte comprovar l’aptitud per a la docència de les persones aspirants seleccionades.

Les destinacions que se’ls adjudiquen per a la realització del període de pràctiques tindran caràcter provisional.

40. Quina és la duració de la fase de pràctiques?

La fase de pràctiques s’ha de realitzar en un curs escolar. La duració mínima serà d’un trimestre i la duració màxima, de sis mesos de serveis efectius. El seu desenvolupament es regularà mitjançant una resolució de la DGPD.

41. Com és regula la fase de pràctiques?

-La persona candidata serà tutelada, en aquesta fase, per un funcionari o funcionària de carrera experimentat que haja designat la direcció del centre on desenvolupe les pràctiques.

-Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores seran les encarregades, de l’avaluació final, amb la qualificació d’apte/a o no apte/a.

-En l’avaluació es garantirà que les persones aspirants que superen la  fase posseïsquen les capacitats didàctiques necessàries per a la docència. És tindrà en compte la valoració dels cursos de formació que s’hagen realitzat.

42. Què ocorre si no es supera la fase de pràctiques?

Podran repetir, per una sola vegada, la realització de la fase de pràctiques.

Les persones que no s’ incorporen per a repetir la fase de pràctiques, o que siguen declarades no aptes per segona vegada, perdran tots els drets al seu nomenament com a personal funcionari de carrera.

43. Es podria ajornar la fase pràctiques?

Per causes justificades, han de presentar una sol·licitud d’ajornament. Si s’estima la seua sol·licitud, no seran qualificades per la comissió de valoració i s’incorporaran a aquesta fase en el procediment següent o, si és el cas, en el curs següent per a repetir aquesta fase de pràctiques.

44. Nomenament de personal funcionari de carrera

Una volta conclosa la fase de pràctiques, la DGPD aprovarà l’expedient del procés selectiu, que es publicarà en el DOGV, i es remetran les llistes de persones seleccionades al Ministeri d’Educació i Formació Professional.

TÍTOL II

CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT PER A L’ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS

Es convoca un procediment selectiu perquè les persones funcionàries de carrera del cos de mestres, puguen adquirir, una nova especialitat, dins del mateix cos.

45. En quines normes es regeixen?

Les especialitats que es poden adquirir mitjançant aquest procediment són les mateixes que les convocades pel procediment d’ingrés lliure.

46. Quin sistema d’habilitació s’empra per a l’adquisició de noves especialitats?

És una prova dividida en dues parts orals. De tres boletes, s’elegirà una.

2 parts:

 1. Exposició oral del tema (teoria) i després l’aplicació didàctica. 45′
 2. Després el tribunal podrà preguntar durant 15′

Temps de preparació: una hora i hi pot utilitzar el material que considere oportú.

47. Quina és la forma de participació?

Entrar a la  sol· eu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es) i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

En la sol·licitud s’ha de consignar que es participa en el procediment d’adquisició de noves especialitats, i s’hi ha de fer constar el codi i el nom de l’especialitat per la qual es vol participar.

48. Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 11 de gener de 2022 fins al dia 31 de gener de 2022.

49.Quina serà la qualificació?

Els tribunals valoraran la prova d’apte o de no apte, i la nova especialitat o les noves especialitats únicament les obtindran les persones aspirants qualificades d’aptes.

 

 

CORRECCIÓ D’ERRADES:

▪️S’afig ajornament de proves a persones aspirants en situació de baixa, de confinamnet o h’hospitalització a causa de la covid-19.
▪️S’afig que qui dispose de la Capacitació valencià, no tinga C1 valencià i suspenga la prova extraordinària, puga presentar com a requisit la Capacitació valencià.
▪️La presentació de la programació s’allarga fins 22 de juny de 2022.
▪️La no presentació de la programació no llevarà el dret a l’entrada en borsa de treball, si compleix requisits.
▪️La puntuació global s’obté ponderant 2/3 la fase d’oposició i un 1/3 la fase de concurs.
▪️La programació haurà d’organitzar-se entre 10 i 15 unitats didactiques.
UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.