UGT INFORMA. Resolució per la que s’aprova l’expedient per a la selecció i nomenament de direccions.

(DOGV núm. 9882 de 01.07.2024) Ref. Base de dades 006172/2024


Per Resolució de 14 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent (DOGV 9791 / 19.02.2024), es convoca un procediment selectiu de nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana, i, una vegada comprovat que les directores i directors reunixen els requisits generals i específics de participació establits en la convocatòria, i conclòs el programa de formació inicial, tenint en compte les competències arreplegades en el Decret 136/2023, de 10 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, resolc:

Primer
Publicar en l’annex I la relació de persones aspirants seleccionades i en l’annex II la relació de persones aspirants no seleccionades, amb indicació del motiu.


Segon
Aprovar l’expedient del procediment selectiu de nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana, convocat per Resolució de 14 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent i notificar que tant el nomenament com la presa de possessió es realitzaran amb efectes de l’1 de juliol de 2024, d’acord amb el que s’establix en la base novena de la Resolució de 14 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant de la Direcció General de Personal Docent, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seua publicació, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


València, 27 de juny de 2024.
La directora general de Personal Docent: Sonia Amelia Sancho de Vicente.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.