UGT INFORMA. Pròrroga de les destinacions en comissió de servei específiques.

De les destinacions obtingudes en comissió de serveis en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent i de la Resolució de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent. 

[Data Pub.: 11/06/2024]

TERMINI SOL·LICITUD PRÒRROGA: Deu dies hàbils. Emplenar l’ANNEX I que serà enviat al seu compte de correu electrònic . Des del 12/06/2024 fins al 26/06/2024.

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’establix el procediment per a la pròrroga dels destins obtinguts en comissió de servicis en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de personal funcionari docent per a cobrir llocs en les unitats especialitzades d’orientació, i de la Resolució de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment per a la selecció i el nomenament de personal funcionari docent per a cobrir llocs específics en centres públics de la Comunitat Valenciana mitjançant comissió de servicis. [2024/5451]

Primera. Finalitat
La finalitat d’esta resolució és possibilitar la continuïtat per al curs 2024-2025 al personal funcionari docent que ocupa els llocs que s’indiquen a continuació:


· Llocs de les unitats especialitzades d’orientació convocats en la Resolució de 12 de juliol de 2021.
· Llocs específics en unitats pedagògiques hospitalàries (UPH), en centres de Formació de Persones Adultes dels establiments penitenciaris, en seccions d’Educació Secundària en establiments penitenciaris o en centres de reeducació, en el Centre Específic d’Educació a Distància (CEED), en unitats especialitzades d’orientació (UEO), en centres derecepció de menors i en centres singulars que desenvolupen accions comunitàries, convocats en la Resolució de 18 de maig de 2022.


Segona. Condicions per a sol·licitar la pròrroga
Podrà sol·licitar la pròrroga per un any el personal funcionari que actualment ocupe algun dels llocs objecte d’esta resolució, sempre que:
– Es trobe en servici actiu actualment en el lloc per al qual se sol· licite la continuïtat.
– Estiga en possessió del certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la JQCV o equivalent, d’acord amb el que s’establix en l’Orde 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Tot això sense perjuí que, segons el que es disposa en la disposició transitòria única de l’Orde 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i de conformitat amb el que s’establix en la disposició transitòria primera de l’Orde 35/2018, de 22 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, els funcionaris o funcionàries dependents de la Generalitat Valenciana que no reunisquen este requisit lingüístic puguen sol·licitar la comissió de servicis en llocs en centres docents públics de localitats de predomini lingüístic castellà.
La competència lingüística haurà d’estar registrada en els registres de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) o, si no hi és, haurà d’acreditar-se adjuntant una sol·licitud que s’haja presentat a l’efecte que es registre la titulació corresponent.