UGT exigeix a Marzà que rectifique la convocatòria d’oposicions al cos de mestres i oferisca les 2.500 places compromeses || Pronunciament d’UGT Ensenyament PV davant el Reial Decret 270/2022.


UGT exigeix a Marzà que rectifique la convocatòria d’oposicions al cos de mestres i oferisca 2.500 places.


  • El nou sistema transitori i excepcional per a l’ingrés en la funció pública docent aprovat pel Govern flexibilitza les proves selectives
  • És urgent l’adaptació de l’ordre de les oposicions docents de 2022 per a donar estabilitat a la plantilla

13.04.2022.- El sindicat de treballadors i treballadores de l’Ensenyament d’UGT Serveis Públics País Valencià, ha exigit al conseller d’Educació, Vicent Marzà, que modifique l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre, per la qual es convoquen les oposicions docents per a 2022 en el cos de Mestres i l’adapte al nou Reial decret d’accés i ingrés a la funció pública docent que el Govern acaba d’aprovar. La norma té per objectiu reduir la temporalitat en el sector públic educatiu i dona compliment a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents sobre temporalitat.

El sindicat considera urgent aquesta adaptació ja que permetria donar compliment a la llei de mesures urgents ja que s’aplicaria ja, en 2022, el nou procés d’estabilització per al professorat interí. Cal subratllar que aquest nou sistema transitori i excepcional, aplicable durant els anys 2022, 2023 i 2024, flexibilitza el sistema de proves selectives (es redueixen de quatre a dues, sense que tinguen caràcter eliminatori); àmplia la valoració que té l’experiència docent (que passa de 5 a 7 punts) i la ponderació que ha de donar-se als mèrits dels aspirants (el 40% de la nota final enfront de 33% actual). A més, permet l’ampliació de les places que es poden oferir en afegir a la taxa de reposició que s’ha oferit (1.228 places) la taxa addicional d’estabilització (1.272 places). En total, 2.500 places per a donar estabilitat al personal docent.

En definitiva, l’objectiu és habilitar unes oposicions que, amb el nou sistema, són més justes, beneficioses, amb més places i amb proves no eliminatòries. D’aquesta manera, la Conselleria d’Educació donaria compliment al seu compromís d’oferir 2.500 places per a Mestres que va adquirir abans de la pandèmia, en l’anterior procés d’estabilització del professorat interí, i que hauria d’haver-se executat el seu procés selectiu l’any 2021.

UGT Ensenyament PV porta temps reclamant i exigint aquesta adaptació. Ho va fer el mateix dia en què es va publicar l’Ordre 45/2021 amb la presentació d’un escrit d’impugnació. El sindicat va presentar el 25 de gener de 2021 un recurs formal de reposició perquè la conselleria reconsiderara la seua decisió. A més, el sindicat es va mobilitzar amb diferents actes de protesta que davant la Conselleria d’Educació i les direccions territorials d’Educació de Castelló i Alacant el passat dia 4 de febrer de 2022.

Ara i després de l’aprovació del nou sistema d’ingrés en la funció pública docent per part del Govern, exigim de nou al conseller Marzà que rectifique l’ordre de convocatòria de les oposicions docents de 2022 i incloga en ella l’oferta completa de plaça, és a dir, 2.500 places per a Mestres.


UGTmásfuerza

04/02/2022 MOBILITZACIÓ I CONCENTRACIONS DE PROTESTA

8UGT exige a Marzà que rectifique la convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros y maestras y oferte 2.500 plazas


  • El nuevo sistema transitorio y excepcional para el ingreso en la función pública docente aprobado por el Gobierno flexibiliza las pruebas selectivas.
  • Es urgente la adaptación de la orden de las oposiciones docentes de 2022 para dar estabilidad a la plantilla.

13.04.2022.-El sindicato de trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza de UGT Servicios Públicos País Valenciano, ha exigido al conseller de Educació, Vicent Marzà, que modifique la Orden 45/2021, de 28 de diciembre, por la que se convocan las oposiciones docentes para 2022 en el cuerpo de Maestros y Maestras y la adapte al nuevo Real Decreto de acceso e ingreso a la función pública docente que el Gobierno acaba de aprobar. La norma tiene por objetivo reducir la temporalidad en el sector público educativo y da cumplimiento a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes sobre temporalidad.

El sindicato considera urgente esta adaptación ya que permitiría dar cumplimiento a la ley de medidas urgentes ya que se aplicaría ya, en 2022, el nuevo proceso de estabilización para el profesorado interino. Cabe subrayar que este nuevo sistema transitorio y excepcional, aplicable durante los años 2022, 2023 y 2024, flexibiliza el sistema de pruebas selectivas (se reducen de cuatro a dos, sin que tengan carácter eliminatorio); amplia la valoración que tiene la experiencia docente (que pasa de 5 a 7 puntos) y la ponderación que debe darse a los méritos de los aspirantes (el 40% de la nota final frente a 33% actual). Además, permite la ampliación de las plazas que se pueden ofertar al añadir a la tasa de reposición que se ha ofertado (1.228 plazas) la tasa adicional de estabilización (1.272 plazas). En total, 2.500 plazas para dar estabilidad al personal docente.

En definitiva, el objetivo es habilitar unas oposiciones que, con el nuevo sistema, son más justas, beneficiosas, con más plazas y con pruebas no eliminatorias. De esta forma, la Conselleria de Educación daría cumplimiento a su compromiso de ofertar 2.500 plazas para Maestros y Maestras que adquirió antes de la pandemia, en el anterior proceso de estabilización del profesorado interino, y que debería haberse ejecutado su proceso selectivo en el año 2021.

UGT Ensenyament PV lleva tiempo reclamando y exigiendo esta adaptación. Lo hizo el mismo día en que se publicó la Orden 45/2021 con la presentación de un escrito de impugnación. El sindicato presentó el 25 de enero de 2021 un recurso formal de reposición para que la conselleria reconsiderara su decisión. Además, el sindicato se movilizó con diferentes actos de protesta que ante la Conselleria de Educación y las direcciones territoriales de Educación de Castellón y Alicante el pasado día 4 de febrero de 2022.

Ahora y después de la aprobación del nuevo sistema de ingreso en la función pública docente por parte del Gobierno, exigimos de nuevo al conseller Marzà que rectifique la orden de convocatoria de las oposiciones docentes de 2022 e incluya en ella la oferta completa de plaza, es decir, 2.500 plazas para Maestros y Maestras.DOCUMENTACIÓN:

MAS INFORMACIÓN:

  

19042022 INF Plazas para estabilización docente


13042022MediterraneoEstabilización