UGT INFORMA. Concurs de directors i directores 2023/2024. Procediment selectiu direccions. RESOLUCIÓ DEFINITIVA.

Concurs de directors i directores 2023/2024

3. Resolució definitiva

4. Llistats definitius

1. Resolució provisional

2. Llistats provisionals

2.1. Termini d’esmena

Per poder esmenar la sol·licitud de participació en el Concurs de Directors, la reclamació s’ha de presentar per OVIDOC.

Accés a OVIDOC

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment selectiu de nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2024/1319]

Primera. Objecte i àmbit d’aplicació

1.1. Esta resolució té per objecte convocar el procediment de selecció i nomenament de directores i directors d’escoles infantils, col·legis d’Educació Infantil i Primària, centres d’Educació Especial, instituts d’Educació Secundària, centres de Formació de Persones Adultes, conservatoris i escoles oficials d’idiomes, dependents de l’Administració educativa de la Generalitat en els quals a partir del 30 de juny de 2024 es produïsquen vacants en este càrrec, tant per fi del període de mandat com per qualsevol de les causes de cessament previstes en la normativa vigent.

1.2. Els centres amb vacant, als quals podran optar les persones aspirants, es detallen en els annexos I-a), I-b) i I-c) d’esta convocatòria:

Annex I-a): escoles infantils; centres d’Educació Infantil i/o Primària; centres d’Educació Especial i centres de Formació de Persones Adultes.
Annex I-b): instituts d’Educació Secundària.
Annex I-c): conservatoris professionals de Música o Dansa, i escoles oficials d’idiomes.

Termini presentació sol•licituds: 10 dies hàbils

Els aspirants a participar en el present procediment hauran de realitzar la sol·licitud a través de la plataforma OVIDOC, en la qual podran sol·licitar fins a un màxim de 2 centres, per ordre de prioritat, dels relacionats en l’annex I-a), I-b) o I-c).

Accés a OVIDOC

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir, des del dia 20 de febrer de 2024, a les 00.00.00 h, fins al dia 4 de març de 2024, a les 23.59.59 h.