UGT INFORMA. Procediment selectiu d’accés al Cos d’Inspectors d’Educació

ORDRE 1/2024 de 2 de febrer 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca un procediment selectiu d’accés al Cos d’Inspectors d’Educació. [2024/940]

Index

Preàmbul

Capítol 1. Bases generals

1. Normes generals

1.1. Places convocades

1.2. Normativa aplicable

2. Requisits de les persones aspirants

2.1. Requisits d’admissió

2.2.Termini de compliment del requisits

3. Procés d’inscripció en el procediment selectiu

3.1. Emplenament, registre de la sol·licitud de participació, acreditació de requisits i pagament de taxes

3.2. Termini de presentació

3.3. Pagament de taxes per inscripció a procediments selectius.

3.4. Devolució de taxes

3.5. Aportació de la documentació acreditativa de la reducció de taxa i de documentació sensible

4. Admissió de persones aspirants

4.1. Llistes provisionals de persones admeses i excloses

4.2. Reclamacions a les llistes provisionals

4.3. Llistes definitives de persones admeses i excloses

4.4. Recursos a les llistes definitives

5. Òrgan de selecció

5.1. Nomenament de l’òrgan de selecció.

5.2. Obligatorietat de la participació

5.3. Abstenció

5.4. Termini per a manifestar l’abstenció

5.5. Recusació

5.6. Responsabilitat i principis que han de regir l’actuació de l’òrgan de selecció

5.7. Composició del tribunal

5.8. Funcions del tribunal

5.9. Funcions de la persona secretària del tribunal.

5.10. Constitució del tribunal

5.11. Nomenament de nous components del tribunal

5.12. Procediment d’actuació del tribunal.

5.13. Adaptacions per a les persones aspirants amb diversitat funcional

5.14. Nombre de persones aspirants seleccionades

5.15. Indemnitzacions i dietes

5.16. Seu del tribunal

6. Normes sobre citació i actuació de les persones aspirants davant del tribunal

6.1. Citació de les persones aspirants.

6.2. Embaràs i part

6.3. Desenvolupament del procediment selectiu

6.4.Publicitat dels criteris d’avaluació

7. Contingut i desenvolupament del procediment selectiu

7.1. Proves prèvies

7.1.1. Acreditació del coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana

7.1.2. Valencià

7.2. Fase d’oposició

7.2.1. Desenvolupament de la fase d’oposició

7.2.2. Contingut de la prova

7.2.3. Temari Vigent

7.3. Fase de concurs de mèrits

7.4. Fase de pràctiques

8. Qualificació

8.1. Qualificació de la fase d’oposició

8.2. Valoració de la fase de concurs

8.3. Possible expulsió de les persones aspirants

9. Superació de les fases d’oposició i concurs i agregació de puntuacions

9.1. Agregació de puntuacions

9.2. Criteris de desempat

9.3. Declaració de persones aspirants seleccionades

9.4. Llista única de persones aspirants seleccionades

9.5. Publicació de la llista de persones aspirants seleccionades

9.6. Recursos contra la llista de persones aspirants seleccionades

9.7. Persones aspirants que aproven per diferents administracions educatives

9.8. Inalterabilitat de les places assignades

9.9. Llista de persones aspirants no seleccionades

10. Presentació de documents per les persones aspirants seleccionades

10.1. Termini i procediment

10.2. Nul·litat d’actuacions

11. Nomenament de persones funcionàries en pràctiques

12. Fase de pràctiques

12.1. Duració i regulació

12.2. Avaluació de la fase de pràctiques

12.3. No superació fase de pràctiques

12.4. Ajornament de la fase de pràctiques

12.5. Règim jurídic administratiu

13. Nomenament de personal funcionari de carrera

13.1. Aprovació de l’expedient

13.2. Destinació amb caràcter definitiu

14. Llista per a l’acompliment temporal de llocs corresponents al cos d’inspectors d’educació

14.1. Requisits

14.2. Ordenació de les persones aspirants

15. Tractament de dades de caràcter personal

Normes finals

Primera

Segona

Tercera

ANNEX I. Barem de mèrits per a accés al Cos d’Inspectors d’Educació

ANNEX II. Temari de la fase d’oposició

ANNEX III. Temari de la fase d’oposició específic de l’Administració educativa de la Comunitat Valenciana


UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.